งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบและกลไก การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในกลุ่มนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น LOGO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบและกลไก การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในกลุ่มนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น LOGO."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบและกลไก การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในกลุ่มนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น LOGO

2 SCPHKK.QA 1. กิจกรรมวิชาการ 2. กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
ระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุ่มนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น วางแผน กำหนดแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในกลุ่มนักศึกษา ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ช่วงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หรือ ภาคการศึกษาที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมการโดยใช้กระบวนการคุณภาพในการพัฒนากิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา ร่วมกันระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 1 ตามกิจกรรม 5 ประเภท ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในวิทยาลัยและระหว่างสถาบันภายนอก ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาในกิจกรรมที่นักศึกษาดำเนินการ และมีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของนักศึกษา สะท้อนผลและถ่ายทอดการนำผลประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู้และกลไกการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ระหว่างนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สู่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 1. กิจกรรมวิชาการ 2. กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 3. กิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์และ รักษาสิ่งแวดล้อม 4. กิจกรรม นันทนาการ 5. กิจกรรมส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม

3 บทบาทกับการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น มีทัศนคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา เข้าใจกระบวนการทำงานของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น เป็นผู้ให้ข้อมูล ผู้ร่วมเก็บข้อมูล เป็นกรรมการ ร่วมวางแผนพัฒนาระบบ เป็นผู้ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำความรู้จากระบบประกันคุณภาพการศึกษาไปบริหารจัดการความรู้ นำไปสู่การปฏิบัติการ (PDCA) ในการจัดทำโครงการ สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถาบัน นักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สามารถนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปสู่ชุมชน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาชนบท / บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย และจริยธรรม กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง กิจกรรมสร้างค่านิยมประหยัด อดออม นิยมไทย กิจกรรมด้านอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมไทย และทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมบริการชุมชน นอกจากนี้ นักศึกษา ยังสามารถนำความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาที่อยู่ไปใช้ในการทำกิจกรรม ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การให้บริการต่างๆ แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนสามารถมีส่วนร่วมในการศึกษาแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัย

4 นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
มีบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้ 1. บทบาทในการศึกษา ติดตาม รับรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัย ทั้งในภาพรวมและในองค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อนักศึกษา โดยตรง ได้แก่ องค์ประกอบด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2. บทบาทในการให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานประกันคุณภาพต่อวิทยาลัย ในส่วนที่นักศึกษาพิจารณาแล้วว่า หากได้มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมในแต่ละเรื่องจะก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น 3. บทบาทในการให้ความร่วมมือ และให้ข้อมูลย้อนกลับ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการด้วยข้อมูลที่ตรงไปตรงมา ให้ข้อเท็จจริงมากที่สุด เพื่อให้ข้อมูล ความคิดเห็นของนักศึกษา เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัย 4. บทบาทในการสะท้อนภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือการดำเนินบทบาทของคณาจารย์และบุคลากร ต่อวิทยาลัยโดยตรง ในกรณีที่นักศึกษาพิจารณาเห็นว่าการดำเนินงานดังกล่าวไม่เป็นไปตามขั้นตอน หรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ครบองค์ประกอบการดำเนินงานที่ควรจะเป็น อันจะเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ปรับแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพต่อไป

5 นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
มีบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้ 5. บทบาทในการเผยแพร่ และเชิญชวนให้นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้ให้ความสนใจและให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 6. บทบาทในการรวมกลุ่ม เพื่อจัดตั้งองค์กรนักศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่ายในการร่วมติดตาม รับรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพ สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมวิสัยทัศน์และโลกทัศน์การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ มีความเข้มแข็งและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่นักศึกษา 7. บทบาทในการร่วมกำหนดมาตรฐานกิจกรรมของนักศึกษาในวิทยาลัย การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานและการช่วยกันกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพกิจกรรมของนักศึกษาเอง เพื่อให้นักศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองในชีวิตวิทยาลัยได้เต็มตามศักยภาพ


ดาวน์โหลด ppt ระบบและกลไก การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในกลุ่มนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น LOGO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google