งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LO GO ระบบและกลไก การดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาในกลุ่มนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LO GO ระบบและกลไก การดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาในกลุ่มนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LO GO ระบบและกลไก การดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาในกลุ่มนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

2 LOGO www.themegallery.com SCPHKK.QA ระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุ่มนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น วางแผน กำหนดแนวทางการดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษา ในกลุ่มนักศึกษา ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะการประกัน คุณภาพการศึกษาในกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ช่วง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หรือ ภาคการศึกษาที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมการโดยใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนากิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา ร่วมกันระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 1 ตามกิจกรรม 5 ประเภท ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในวิทยาลัยและระหว่างสถาบันภายนอก ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพ การศึกษาในกิจกรรมที่นักศึกษาดำเนินการ และมี ส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของนักศึกษา สะท้อนผลและถ่ายทอดการนำผลประเมินไป พัฒนากระบวนการให้ความรู้และกลไกการ ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง กับนักศึกษา ระหว่างนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 1. กิจกรรม วิชาการ 2. กิจกรรม กีฬาและการ ส่งเสริม สุขภาพ 3. กิจกรรม บำเพ็ญ ประโยชน์ และ รักษา สิ่งแวดล้อม 4. กิจกรรม นันทนาการ 5. กิจกรรม ส่งเสริม ศิลปวัฒนธร รม

3 LOGO www.themegallery.com บทบาทกับการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 1.มีทัศนคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 2.เข้าใจกระบวนการทำงานของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา 3.มีความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 4.มีส่วนร่วมในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น เป็นผู้ให้ข้อมูล ผู้ ร่วมเก็บข้อมูล เป็นกรรมการ ร่วมวางแผนพัฒนาระบบ 5.เป็นผู้ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 6.นำความรู้จากระบบประกันคุณภาพการศึกษาไปบริหารจัดการความรู้ นำไปสู่การปฏิบัติการ (PDCA) ในการจัดทำโครงการ 7.สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถาบัน นักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สามารถ นำความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปสู่ชุมชน โดยการเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาชนบท / บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย และจริยธรรม กิจกรรมอบรมเพื่อ พัฒนาตนเอง กิจกรรมสร้างค่านิยมประหยัด อดออม นิยมไทย กิจกรรมด้าน อนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมไทย และทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมบริการ ชุมชน นอกจากนี้ นักศึกษา ยังสามารถนำความรู้ด้านประกันคุณภาพ การศึกษาที่อยู่ไปใช้ในการทำกิจกรรม ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัด การศึกษา การให้บริการต่างๆ แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนสามารถมีส่วน ร่วมในการศึกษาแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ วิทยาลัย

4 LOGO www.themegallery.com นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น มีบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้ 1. บทบาทในการศึกษา ติดตาม รับรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพของ วิทยาลัย ทั้งในภาพรวมและในองค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อ นักศึกษา โดยตรง ได้แก่ องค์ประกอบด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรม พัฒนานักศึกษา ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2. บทบาทในการให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานประกันคุณภาพต่อวิทยาลัย ในส่วนที่นักศึกษาพิจารณาแล้วว่า หากได้มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมในแต่ ละเรื่องจะก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มากยิ่งขึ้น 3. บทบาทในการให้ความร่วมมือ และให้ข้อมูลย้อนกลับ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการ ด้วยข้อมูลที่ตรงไปตรงมา ให้ข้อเท็จจริงมากที่สุด เพื่อให้ข้อมูล ความคิดเห็น ของนักศึกษา เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้ในการ พัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัย 4. บทบาทในการสะท้อนภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือการดำเนิน บทบาทของคณาจารย์และบุคลากร ต่อวิทยาลัยโดยตรง ในกรณีที่นักศึกษา พิจารณาเห็นว่าการดำเนินงานดังกล่าวไม่เป็นไปตามขั้นตอน หรือเกณฑ์ที่ กำหนดไว้หรือไม่ครบองค์ประกอบการดำเนินงานที่ควรจะเป็น อันจะเป็นการ กระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ปรับแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตาม แนวทางการประกันคุณภาพต่อไป

5 LOGO www.themegallery.com นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น มีบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้ 5. บทบาทในการเผยแพร่ และเชิญชวนให้นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้ ให้ความสนใจและให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ การศึกษาของวิทยาลัย 6. บทบาทในการรวมกลุ่ม เพื่อจัดตั้งองค์กรนักศึกษา เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการประกันคุณภาพของวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่ายในการร่วม ติดตาม รับรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพ สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมวิสัยทัศน์และโลกทัศน์การดำเนินงาน ด้านประกันคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ มี ความเข้มแข็งและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่นักศึกษา 7. บทบาทในการร่วมกำหนดมาตรฐานกิจกรรมของนักศึกษาในวิทยาลัย การ พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานและการช่วยกันกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพกิจกรรม ของนักศึกษาเอง เพื่อให้นักศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองในชีวิต วิทยาลัยได้เต็มตามศักยภาพ


ดาวน์โหลด ppt LO GO ระบบและกลไก การดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาในกลุ่มนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google