งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 5/2554 (ครั้งที่ 5) วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 5/2554 (ครั้งที่ 5) วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 5/2554 (ครั้งที่ 5) วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2 http://www.eppo.go.th - 2 - ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 http://www.eppo.go.th - 3 - ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 4/2554 (ครั้งที่ 4)

4 http://www.eppo.go.th - 4 - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน IT1-IT7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

5 http://www.eppo.go.th - 5 - แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รหัส เจ้าภาพ หลัก ลำดับแผนพัฒนาองค์การผู้รับผิดชอบ IT1 สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ IT1(1) แผนการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงพลังงาน (ระยะที่ 3) พัฒนาฐานข้อมูล LNG ศึกษาเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจพลังงาน พัฒนาฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานร่วมกับ IEA และ APEC สป.พน. สนพ. สป.พน. สนพ./พพ. สนพ./สป.พน. IT1(2) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน ทุกกรม IT2 สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า IT2(3) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบ ด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล พัฒนาฐานข้อมูล LNG สนพ. IT2(4) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้าน พลังงาน ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานร่วมกับ IEA และ APEC สนพ./สป.พน. IT2(5) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน ปรับปรุงฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย พพ. IT2(6)แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน พัฒนาระบบรายงานบัญชีพลังงาน (Energy Balance) พพ. IT2(7) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการผลิตพลังงานทดแทน พัฒนาฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ สนพ./พพ.

6 http://www.eppo.go.th - 6 - แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รหัสเจ้าภาพหลักลำดับแผนพัฒนาองค์การผู้รับผิดชอบ IT3 สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน IT3(8) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พพ. IT3(9) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลถามตอบกระทู้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชธ. IT4พพ./สป.พน. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม IT4(10) แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและ สืบค้นได้ ทุกกรม IT5ธพ. ระบบติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย IT5(11) แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงธพ. IT6สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ IT6(12) แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทุกกรม IT7สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) แผนการจัดการความรู้ IT7(13) แผนการจัดการความรู้ (KM) KM1: การเตรียมความพร้อมในการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม ครั้งที่ 21ชธ. KM2: นโยบายการปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)สนพ. KM3: โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นธพ. KM4: ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10, E20, E85) อย่างมีประสิทธิภาพ พพ. KM5: ทฤษฎีและองค์ประกอบการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนสป.พน.

7 http://www.eppo.go.th - 7 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. วิเคราะห์ และทบทวนข้อมูลที่จำเป็น ในการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ xxxxxx 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการ ดำเนินงาน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลใหม่ หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ x 3. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล ตามแนวทางที่กำหนด xxxxxx - สป.พน. /สนพ. - IT1(1) แผนการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน CEO กระทรวง ลงนามเห็นชอบการคัดเลือกฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน PMQA หมวด 4 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

8 http://www.eppo.go.th - 8 - การคัดเลือกฐานข้อมูลใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงด้าน พลังงานของประเทศ ปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงพลังงาน (ระยะที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ พลังงานและกิจการที่เกี่ยวข้อง พัฒนาฐานข้อมูล LNG (เชื่อมโยงกับ IT2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของภาคธุรกิจพลังงาน ศึกษาเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจพลังงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาพลังงานอย่างมี ดุลยภาพต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ (เชื่อมโยงกับ IT2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานร่วมกับ IEA และ APEC (เชื่อมโยงกับ IT2)

9 http://www.eppo.go.th - 9 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ออกแบบฐานข้อมูล GIS ให้มีมาตรฐาน รองรับฐานข้อมูลแบบ Geo Database xxx 2.ปรับปรุงระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการ แสดงผลและเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ เครือข่าย xxx 3.ปรับปรุงระบบสืบค้นและแสดงผล รายงานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้าน พลังงาน xx 4. มีระบบรับส่งข้อมูลสารสนเทศพลังงาน ผ่านระบบเครือข่าย xx 5. มีเว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นเว็บท่า(Web Portal) สำหรับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน xx - สป.พน. - ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงพลังงาน (ระยะที่ 3) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 60 % ความก้าวหน้า: อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบภูมิสารสนเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบสืบค้นและแสดงผลรายงานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านพลังงาน ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

10 http://www.eppo.go.th - 10 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. กรณีศึกษาหน่วยงานภายนอกของภาครัฐที่มี ความคล้ายคลึง x 2. ทบทวนพันธกิจและความเชื่อมโยงของ หน่วยงานภายใต้สังกัดเพื่อไม่ให้เกิดความ ซ้ำซ้อนของภารกิจของหน่วยงานที่จะตั้งขึ้นใหม่ x xxx 3. นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์การกำหนดภารกิจ มาจัดทำแผนการสร้างฐานข้อมูลเพื่อรองรับ ภารกิจ xx 4. สัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลที่สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจ xx - สป.พน. - ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ศึกษาเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจพลังงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 90 % ความก้าวหน้า:เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด โดยจะมีการจัดสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

11 http://www.eppo.go.th - 11 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. รวบรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของกระทรวงพลังงาน ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ.2550-2553) และปีปัจจุบัน (พ.ศ.2554) xx 2. รวบรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานระดับกรม ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ.2550-2553) และปีปัจจุบัน (พ.ศ.2554) xx 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงาน และค่าคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด xxxxxx - ทุกกรม - IT1(2) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 80 % ความก้าวหน้า: มีข้อมูลผลการดำเนินงานและค่าคะแนนของตัวชี้วัด ปี 2550-2553 แล้ว รอปรับปรุงผลการดำเนินงานและค่าคะแนนของตัวชี้วัด ปี 2554 รอบ 12 เดือน อีกครั้ง ก่อนการตรวจประเมิน ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

12 http://www.eppo.go.th - 12 - - สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) - IT2 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการ ดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง คุณค่าและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ ในปี 2552-2553 xxxxxx 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้าง คุณค่า โดย CIO หรือ CEO เป็น ผู้อนุมัติ x CEO กระทรวง ลงนามเห็นชอบการคัดเลือกฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน PMQA หมวด 4 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

13 http://www.eppo.go.th - 13 - - สนพ. - IT2(3) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล (พัฒนาฐานข้อมูล LNG) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 95 % กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล LNG จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง x 2. ออกแบบระบบฐานข้อมูล LNG ให้ เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลพลังงานของ ประเทศ xx 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล LNG xxx 4. ออกแบบและจัดทำรายงานผลข้อมูล LNG xxx 5. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ x ความก้าวหน้า: มีการออกแบบและจัดทำรายงานผลข้อมูล LNG เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

14 http://www.eppo.go.th - 14 - - สนพ. - IT2(4) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายด้านพลังงาน (ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานร่วมกับ IEA และ APEC) กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ทบทวนข้อมูลที่จัดส่งให้องค์กร ต่างประเทศ × 2. ปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ทบทวนหรือ หารือกับองค์กรต่างประเทศ ×× 3. ปรับปรุงฐานข้อมูลและจัดทำรายงาน เพื่อส่งให้องค์กรต่างประเทศ ××× × ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 100 % ความก้าวหน้า: การดำเนินงานแล้วเสร็จตามขั้นตอนที่กำหนด โดยได้จัดส่งข้อมูลให้องค์กรต่างประเทศ เป็นรายเดือน ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

15 http://www.eppo.go.th - 15 - - พพ. - IT2(5) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน (ปรับปรุงฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย) กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลชีวมวล ในประเทศไทยของ พพ. และหน่วยงานต่างๆ ×× 2. ศึกษารวบรวมและสำรวจข้อมูลชีวมวลเชิงพื้นที่ (Area base) จากข้อมูลด้านการเกษตรของพื้นที่ทำการเพาะปลูก พื้นที่ ที่มีศักญภาพอย่างน้อย 3 ภูมิภาค ในประเทศไทย ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี ××× 3. สำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งรวบรวม ชีวมวล พร้อมทั้งประเมินศักยภาพด้านชีวมวลคงเหลือ ของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม ××× 4. สำรวจข้อมูลโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย ××× 5. สำรวจข้อมูลในโรงงานในแต่ละชีวมวลที่คาดว่ามีการใช้ หรือมีศักยภาพในการนำชีวมวลไปใช้ในการผลิตพลังงาน ไฟฟ้า และ / หรือพลังงานความร้อนทั้งผลิตเพื่อใช้เองและ หรือเพื่อจำหน่าย ××× 6. สำรวจข้อมูลด้านการใช้เทคโนโลยี พร้อมทั้งวิเคราะห์หา ดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโรงงาน ที่ได้ทำการศึกษาในข้อ 4 และ 5 ××× 7. วิเคราะห์และออกแบบต้นแบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ โดยสามารถใช้ได้ดี และเหมาะสมกับฐานข้อมูลเดิมของกรม ××× ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 85 % ความก้าวหน้า: ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในภูมิภาคที่มีอุปสรรคในการเข้าพื้นที่ และวิเคราะห์ ออกแบบ ต้นแบบฐานข้อมูลแล้ว กำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงต้นแบบฐานข้อมูลให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน ปัญหา อุปสรรค: มีปัญหาในการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ภาคเหนือเนื่องจากเกิดอุทกภัย

16 http://www.eppo.go.th - 16 - - พพ. - IT2(6) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน (พัฒนาระบบรายงานบัญชีพลังงาน (Energy Balance)) กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ศึกษาความต้องการระบบ xx 2. วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ xx 3. พัฒนาต้นแบบของระบบ(Prototyping) xx 4. ยืนยันต้นแบบระบบ x 5. พัฒนาส่วนต่อเชื่อมกับผู้ใช้งาน (User Interface) xx 6. พัฒนาระบบรายงาน (Report Printing) x x x 7. ทดสอบระบบในระดับการทำงานย่อย (Unit Test) xx 8. ทดสอบระบบงานร่วมกับผู้ใช้งานระบบ (User Acceptance Test) xx 9. นำรายงาน Energy Balance มาจัดทำรายงาน พลังงานของประเทศไทย x ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 90 % ความก้าวหน้า: การจัดทำรายงานพลังงานของประเทศไทยแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบ ในเครื่องแม่ข่ายของ พพ. และทดสอบการใช้งานระบบจากเครื่องแม่ข่าย ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

17 http://www.eppo.go.th - 17 - - สนพ./พพ. - IT2(7) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการผลิตพลังงานทดแทน (พัฒนาฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ) กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. รวบรวมข้อมูลการผลิตก๊าซชีวภาพ ในประเทศไทย xx 2. ออกแบบฐานข้อมูลและนำเข้าข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน xx 3. ออกแบบรายงานและประมวลผลข้อมูล โดยแบ่งเป็นภาคปศุสัตว์ ภาคอุตสาหกรรม และอื่นๆ xx 4. ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุง รายงาน xx 5. เผยแพร่รายงานผ่านทางเว็บไซต์ xx ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 100 % ความก้าวหน้า: การดำเนินงานแล้วเสร็จตามขั้นตอนที่กำหนด โดยมีการเผยแพร่รายงานผ่านทางเว็บไซต์แล้ว ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

18 http://www.eppo.go.th - 18 - - สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) - IT3 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการ ดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการ สนับสนุนและทบทวนข้อมูลที่จัดทำ ไว้ในปี 2552-2553 xxxxxx 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ x CEO กระทรวง ลงนามเห็นชอบการคัดเลือกฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน PMQA หมวด 4 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

19 http://www.eppo.go.th - 19 - - พพ. - IT3(8) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ประชุมชี้แจง สำรวจความต้องการ และส่งมอบโปรแกรมมาตรฐาน xxx 2. ปรับปรุง พัฒนา และทดสอบโปรแกรม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ xxxxx 3. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ และเปิด ใช้งานจริง (Implement) xxxx ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 100 % ความก้าวหน้า: ติดตั้งระบบและอบรมการใช้งานแล้ว ซึ่งเริ่มใช้ระบบงานจริงตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2554 ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

20 http://www.eppo.go.th - 20 - - ชธ. - IT3(9) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เรียนรู้ (พัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลถามตอบกระทู้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ) กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ในการ พัฒนาระบบ x 2. ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนด ความต้องการของระบบ x 3. ร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) xx 4. ออกแบบและพัฒนาระบบ xxxx 5. ทดสอบการใช้งานระบบ xxx ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 85 % ความก้าวหน้า: เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานระบบ ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

21 http://www.eppo.go.th - 21 - - พพ./สป.พน. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพย ธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. จัดตั้งคณะทำงานพัฒนา Website x 2. ทบทวนงานบริการ และทบทวนข้อมูลหรือความรู้ที่ เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าใช้ได้ในปีที่ผ่านๆ มา (รวมถึงการติดตามความ ครบถ้วนของข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปี 2540 มาตรา 9) x 3. วิเคราะห์งานบริการ และวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นหรือ ความรู้ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าค้นหาได้ รวมทั้งทำการตรวจสอบ สถานภาพความทันสมัยของข้อมูลตามลักษณะของ ข้อมูล เช่น มีการ Update ข้อมูลเป็นรายวัน ราย เดือน และรายปี เป็นต้น x 4. จัดทำแบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจ ของประชาชนในด้านข้อมูลธุรกิจพลังงานและ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการนั้น xx 5. คัดเลือกงานบริการ และข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาหรือจัดทำฐานข้อมูลขึ้นใหม่เพื่อให้ ประชาชนเข้าค้นหาได้เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ข้อมูล โดย CIO หรือCEO เป็นผู้อนุมัติ x 6. ปรับปรุงข้อมูลใน Website ให้สอดคล้องและ เหมาะสมกับความต้องการ และพัฒนางานบริการ พัฒนาข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง xx IT4(10) แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสืบค้นได้ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 70 %

22 http://www.eppo.go.th - 22 - สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ของส่วนราชการ ความก้าวหน้า: 1. พพ. มีการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์แล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 และมีการประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 โดยได้คัดเลือกข้อมูลและงานบริการ ที่จะพัฒนาใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 แล้ว ได้แก่ ข้อมูลสถิติพลังงาน และวารสารรายเดือน รักษ์พลังงาน Extra ซึ่งจัดทำเป็น E-book นำขึ้นให้บริการผ่านเว็บไซต์ของ พพ. 2. การดำเนินการขั้นต่อไปจะเสนอให้ CIO หรือ CEO อนุมัติงานบริการและข้อมูลที่คัดเลือก แล้วนำขึ้นให้บริการในเว็บไซต์ และเตรียมการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ภายหลังจากการปรับปรุงข้อมูลและงานบริการในเว็บไซต์ ปัญหา อุปสรรค: ความล่าช้าในการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา website % พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ คะแนนเต็ม 5

23 http://www.eppo.go.th - 23 - - ธพ. - IT5(11) แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ศึกษาความต้องการในการปรับปรุงแก้ไขใน ระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ และจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลและสารสนเทศ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ x 2. วิเคราะห์รายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ xx 3. ออกแบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ใหม่ xx 4. พัฒนารายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ xxxxx 5. ทดสอบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ xx ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 90 % ความก้าวหน้า:ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปรับแก้ไขการรายงานผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

24 http://www.eppo.go.th - 24 - - ทุกกรม - IT6(12) แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศ และนโยบาย ความมั่นคงปลอดภัยในระบบ สารสนเทศ xxxx 2. จัดทำนโยบายด้านความมั่นคงในระบบ สารสนเทศขององค์กร โดยผ่าน CIO หรือ CEO เห็นชอบ xx 3. ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของ ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศตาม นโยบายความมั่นคง xx 4. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ xxx 5. ซักซ้อมการดำเนินการตามแผนแก้ไข ปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติ (IT Contingency Plan) x ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 60 % ประกาศใช้นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย ICT กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

25 http://www.eppo.go.th - 25 - ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ หน่วยงาน การประกาศใช้นโยบาย ด้านความมั่นคงปลอดภัย ICT ระดับกรม แผนบริหาร ความเสี่ยง IT แผน IT Contingency Plan เล่มแผนการซักซ้อมแผน สป.พน. (ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 54) อยู่ระหว่าง การปรับปรุงแผน อยู่ระหว่าง การปรับปรุงแผน คาดว่าจะซักซ้อม ภายในเดือน ส.ค. 54 พพ. (ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 54) อยู่ระหว่าง การปรับปรุงแผน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน ส.ค.54 (จะซักซ้อมแผนครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 ส.ค.54) ชธ. (ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 54) อยู่ระหว่าง การปรับปรุงแผน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน ส.ค.54 อยู่ระหว่าง การปรับปรุงแผน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน ส.ค.54 คาดว่าจะซักซ้อม ภายในเดือน ส.ค. 54 ธพ. (ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 54) อยู่ระหว่าง การปรับปรุงแผน อยู่ระหว่างการ ปรับปรุงแผน คาดว่าจะซักซ้อม ภายในเดือน ส.ค. 54 สนพ. (ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 54) คาดว่าจะซักซ้อม ภายในเดือน ส.ค. 54

26 http://www.eppo.go.th - 26 - - ทุกกรม - IT7(13) แผนการจัดการความรู้ (KM) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 98 % กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ ปี 2554 x 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554 x 3. เสนอแผนการจัดการความรู้ ต่อ CEO หรือ CKO เพื่อขอความ เห็นชอบ x 4. ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ xxxxx 5. ประชุม/ส่งหนังสือติดตามความก้าวหน้า 2 ครั้ง x x 6.การรายงานผลตามแผนการจัดการ ความรู้ x ปัญหา อุปสรรค: ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

27 http://www.eppo.go.th 27 สรุปผลการดำเนินงาน KM ปีงบประมาณ 2554 กระบวนการจัดการความรู้ น้ำหนัก หน่วยงาน ชธ.สนพ.ธพ.พพ.สป.พน. การบ่งชี้ความรู้15  การสร้างและ แสวงหาความรู้15  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ15  การประมวลและกลั่นกรองความรู้15  การเข้าถึงความรู้10  การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้10 25 ส.ค.30 มิ.ย.20 มิ.ย.27 ก.ค.4 ส.ค. การเรียนรู้ (Learning)10  ยกย่องชมเชย10  รวมน้ำหนัก10070100 KM1 (ชธ.) : การเตรียมความพร้อมในการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม ครั้งที่ 21 KM2 (สนพ.) : นโยบายการปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) KM3 (ธพ.) : โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น KM4 (พพ.) : ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10, E20, E85) อย่างมีประสิทธิภาพ KM5 (สป.พน.) : ทฤษฎีและองค์ประกอบการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

28 http://www.eppo.go.th - 28 - 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การ 4. ประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5. การเข้าถึงความรู้ 6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน ความรู้ 25 ส.ค. 54 7. การเรียนรู้ 8. การยกย่องชมเชย และการให้รางวัล กระบวนการจัดการความรู้ : ชธ. เอกสารประกอบ องค์ความรู้ การเตรียมความ พร้อมในการเปิด สัมปทานปิโตรเลียม ครั้งที่ 21 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเตรียมการเปิดให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.54 เพื่อเตรียมความพร้อมใน การเปิดสัมปทานฯ ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดขอบเขตการศึกษาแนวทางฯ ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเทคนิค ด้านหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ด้านข้อมูล 1. การบ่งชี้ความรู้ - Intranet - KM Portal - www.dmf.go.th รวบรวมเอกสารความรู้และหนังสือความรู้ที่เกี่ยวข้องในด้าน ต่างๆ โดยแหล่งข้อมูลความรู้ที่ได้มาจากหน่วยงานภายใน องค์กรและหน่วยงานภายนอกองค์กร 2. การสร้างและ แสวงหาความรู้

29 http://www.eppo.go.th - 29 - รอบเวลาIT1IT2IT3IT4IT5IT6IT7เฉลี่ย 9 เดือน87%89%76%20%66%64%93%71% 10 เดือน95%98%97%68%95%74%98%89% หมวด 4 : ระดับความสำเร็จ (ตามโปรแกรมประเมินตนเอง) 95% 98% 97% 95% 74% 68% 98% เฉลี่ย 89%

30 http://www.eppo.go.th - 30 - ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ การประชุมครั้งที่ 6/2554 (ครั้งที่ 6) ในเดือนกันยายน 2554

31 http://www.eppo.go.th - 31 - สรุปเอกสารหลักฐานการตรวจประเมิน

32 http://www.eppo.go.th - 32 - ITเอกสาร/หลักฐาน สถานะ มีแล้วยังไม่มี IT1แผนการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวง พลังงาน (ฝ่ายเลขาฯ)  ผลการวิเคราะห์ ทบทวน คัดเลือก ฐานข้อมูลที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา ใหม่ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน IT1(1)ปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงพลังงาน (ระยะที่ 3) (สป.พน./ศทส.)  ความสำคัญในการคัดเลือกฐานข้อมูล  คู่มือการใช้งานระบบ  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ตัวอย่างการรายงานผลข้อมูล พัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจพลังงาน ( สป. พน./ สนย.)  ความสำคัญในการคัดเลือกฐานข้อมูล  แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจพลังงาน IT1(2)ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน ( ฝ่ายเลขาฯ )  ผลการดำเนินงานและค่าคะแนนของตัวชี้วัดระดับกระทรวง - กรม ปี 2550-2554 รอบ 12 เดือน ( มีข้อมูลรอบ 6 เดือน )

33 http://www.eppo.go.th - 33 - ITเอกสาร/หลักฐาน สถานะ มีแล้วยังไม่มี IT2 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า (ฝ่ายเลขาฯ)  ผลการวิเคราะห์ ทบทวน คัดเลือก ฐานข้อมูลที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า IT2(3) พัฒนาฐานข้อมูล LNG (สนพ.)  ความสำคัญในการคัดเลือกฐานข้อมูล  ฐานข้อมูล LNG  ตัวอย่างการรายงานผลข้อมูล IT2(4) ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานร่วมกับ IEA และ APEC (สนพ.)  ความสำคัญในการคัดเลือกฐานข้อมูล  ฐานข้อมูลพลังงานที่ปรับปรุงใหม่  ตัวอย่างรายงานข้อมูลพลังงานที่ปรับปรุงใหม่ IT2(5) ปรับปรุงฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย (พพ.)  ความสำคัญในการคัดเลือกฐานข้อมูล  ต้นแบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หรือเทคโนโลยีอื่น ที่ใช้ในการปรับปรุงฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย (Prototype) IT2(6)พัฒนาระบบรายงานบัญชีพลังงาน (Energy Balance) (พพ.)  ความสำคัญในการคัดเลือกฐานข้อมูล  ระบบรายงานบัญชีพลังงาน (Energy Balance)  ตัวอย่างการรายงานผลข้อมูล

34 http://www.eppo.go.th - 34 - ITเอกสาร/หลักฐาน สถานะ มีแล้วยังไม่มี IT2(7) พัฒนาฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ (สนพ.)  ความสำคัญในการคัดเลือกฐานข้อมูล  ฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ  ตัวอย่างการรายงานผลข้อมูล IT3 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน (ฝ่ายเลขาฯ)  ผลการวิเคราะห์ ทบทวน คัดเลือก ฐานข้อมูลที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา ใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า IT3(8) ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (พพ.)  ความสำคัญในการคัดเลือกฐานข้อมูล  คู่มือการใช้งานระบบ  ตัวอย่างการรายงานผลข้อมูล IT3(9)พัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลถามตอบกระทู้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.)  ความสำคัญในการคัดเลือกฐานข้อมูล  แนวทางการพัฒนาระบบ  ตัวอย่างการรายงานผลข้อมูล

35 http://www.eppo.go.th - 35 - ITเอกสาร/หลักฐาน สถานะ มีแล้วยังไม่มี IT4(10) แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชน เข้าถึงและสืบค้นได้ (พพ./สป.พน.)  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา Website  ผลการวิเคราะห์ ทบทวน ข้อมูลและงานบริการในปีที่ผ่านมา  ผลการคัดเลือกข้อมูล และงานบริการที่จะพัฒนาใหม่โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ  ข้อมูลและงานบริการที่พัฒนาใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 IT5(11)แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ธพ.)  ความสำคัญในการคัดเลือกฐานข้อมูล  แนวทางในการปรับปรุงระบบ  ระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับปรุงใหม่  รายละเอียดข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเตือนภัย (ตัวอย่างรายงานแสดงความถี่หรือความเสียหายของภัยที่เคยเกิดขึ้น)  หลักฐานแสดงการรายงานหรือนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารผ่านระบบ สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (EIS) หรือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

36 http://www.eppo.go.th - 36 - ITเอกสาร/หลักฐาน สถานะ มีแล้วยังไม่มี IT7(13)แผนการจัดการความรู้ (สนพ.)  สรุปผลการทบทวนองค์ความรู้ (รายงานการประชุม)  รายการองค์ความรู้ที่สนับสนุนทุกยุทธศาสตร์  แนวทางการคัดเลือกองค์ความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ จาก 2 ยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน  เกณฑ์การวัดผลสำเร็จ (KPI) (วัดจากหมวด 7)  แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก CEO หรือ CKO  กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ครบถ้วนทั้ง 6 องค์ประกอบ  หลักฐานแสดงการจัดกิจกรรมยกย่องชมเชย  การจำแนกองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ผ่านความ เห็นชอบ จาก CEO หรือ CKO  หลักฐานที่แสดงว่ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครอบคลุมเป้าหมาย ≥90%  รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี

37 http://www.eppo.go.th - 37 - ITเอกสาร/หลักฐาน สถานะ สป.สนพ.ธพ.พพ.ชธ. IT4 (10) แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสืบค้นได้ (ทุกกรม)  ตัวอย่างแบบสอบถามที่นำขึ้นเว็บไซต์  สรุปผลแบบสอบถาม - -  แสดงผลการดำเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร IT6 (12) แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ (ทุกกรม)  เอกสารแสดงการทบทวนนโยบายความมั่นคงฯ ระดับกระทรวง (รายงานการประชุม)  นโยบายความมั่นคงฯ ระดับกระทรวงที่ CIO/CEO อนุมัติ  นโยบายความมั่นคงฯ ระดับกรมที่ CIO/CEO อนุมัติ -  เอกสารที่กำหนดความรับผิดชอบของบุคลากร ในการดำเนินการด้านความมั่นคงฯ อย่างชัดเจน -----  รายละเอียดระบบสารสนเทศทั้งหมดในองค์กร (นับจนถึงมิถุนายน 2554) ---- ดำเนินการแล้ว

38 http://www.eppo.go.th - 38 - ITเอกสาร/หลักฐาน สถานะ สป.สนพ.ธพ.พพ.ชธ.  แผนบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ - ระบุขั้นตอนและกำหนดผู้รับผิดชอบผู้ back up ----- - มีการ back up ----- - ระบุขั้นตอนและกำหนดผู้รับผิดชอบผู้recovery ----- - มีการ recovery ----- - มี anti virus ----- - มี firewall ----- - มีไฟฟ้าสำรอง ----- - มีการกำหนดเงื่อนไขการเข้าห้อง server -----  IT Contingency Plan (อย่างน้อยต้องมีกรณีไฟไหม้ และโดนเจาะระบบ) -----  ผลการซักซ้อมตาม IT Contingency Plan -----  ระบบที่คัดเลือกมาเพื่อแสดง Access Right ที่ถูกต้อง ทันสมัย อย่างน้อย 1 ระบบ -----


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 5/2554 (ครั้งที่ 5) วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google