งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. พัฒนากรมสุขภาพจิตให้ เป็น องค์กรต้นแบบด้าน การบริหารจัดการ องค์กรที่ดี ด้วยแบบอย่าง ของ ค่านิยม วัฒนธรรม ผู้นำองค์กร ระบบจูงใจ มี ส่วนร่วม คำนึงถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. พัฒนากรมสุขภาพจิตให้ เป็น องค์กรต้นแบบด้าน การบริหารจัดการ องค์กรที่ดี ด้วยแบบอย่าง ของ ค่านิยม วัฒนธรรม ผู้นำองค์กร ระบบจูงใจ มี ส่วนร่วม คำนึงถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. พัฒนากรมสุขภาพจิตให้ เป็น องค์กรต้นแบบด้าน การบริหารจัดการ องค์กรที่ดี ด้วยแบบอย่าง ของ ค่านิยม วัฒนธรรม ผู้นำองค์กร ระบบจูงใจ มี ส่วนร่วม คำนึงถึง ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โปร่งใส ตรวจสอบ ได้ KM บริหารความเสี่ยง ISO เพื่อมุ่งสู่การได้รับ รางวัล TQC 2. เผยแพร่ พรบ. สุขภาพจิต แก่บุคลากรที่ เกี่ยวข้องและสาธารณชนเพื่อ รักษา สิทธิประโยชน์ของผู้ มีปัญหาสุขภาพจิต 2

3 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีขีดสมรรถนะสูง เสริมสร้าง ขวัญกำลังใจให้ บุคลากรทุก คนทำงานอย่างมีความสุข สนับสนุนให้ คนดี คนเก่งอยู่ใน ระบบ 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศ ให้สามารถ นำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทั้งใน ระดับนโยบายและ ระดับปฏิบัติ 5. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรม สุขภาพจิต โดยใช้กลไกการ บริหารระดับนโยบาย จาก ส่วนกลางสู่หน่วยงานและพื้นที่ แบบบูรณาการงาน รวมทั้ง เร่งรัดการบริหารและการเบิกจ่าย งบประมาณ โครงการไทย เข้มแข็ง ( SP2 ) 3

4 กรมสุขภาพจิต จะเป็นองค์กรมาตรฐานการพัฒนา สุขภาพจิต ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยี สุขภาพจิตของประเทศ เป็น ศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือ ทางวิชาการสุขภาพจิตในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรที่มี การบริหารที่ดีเยี่ยม มีขนาดกะทัดรัด คล่องตัว มีบุคลากร ที่มีคุณภาพ เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของ สังคมไทย กรมสุขภาพจิต จะเป็นองค์กรมาตรฐานการพัฒนา สุขภาพจิต ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยี สุขภาพจิตของประเทศ เป็น ศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือ ทางวิชาการสุขภาพจิตในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรที่มี การบริหารที่ดีเยี่ยม มีขนาดกะทัดรัด คล่องตัว มีบุคลากร ที่มีคุณภาพ เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของ สังคมไทย วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต 4

5 5 ด้วยกระบวนการศึกษา วิจัย ที่มี คุณภาพและมาตรฐาน พัฒนา ผลิต และ ถ่ายทอด องค์ ความรู้และ เทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิตและ จิตเวชแก่เครือข่าย และประชาชน บริการสุขภาพจิต และจิตเวช ที่มี คุณภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และทันต่อ สถานการณ์แก่ผู้ป่วย ที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

6 6 ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี  มีความรู้ ความเข้าใจ ใน ความสำคัญของสุขภาพจิต  มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ที่อยู่กับปัญหา สุขภาพจิต  สามารถดูแลและจัดการกับปัญหา สุขภาพจิต ทั้งของตนเอง ครอบครัว และ ผู้อื่นในชุมชนได้ อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันใน สังคมได้อย่าง มีความสุขที่ยั่งยืน ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี  มีความรู้ ความเข้าใจ ใน ความสำคัญของสุขภาพจิต  มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ที่อยู่กับปัญหา สุขภาพจิต  สามารถดูแลและจัดการกับปัญหา สุขภาพจิต ทั้งของตนเอง ครอบครัว และ ผู้อื่นในชุมชนได้ อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันใน สังคมได้อย่าง มีความสุขที่ยั่งยืน

7 ร้อยละ 70 ของประชาชนมี สุขภาพจิตที่ดี ร้อยละ 70 ของประชาชนมี สุขภาพจิตที่ดี ร้อยละ 70 ของประชาชนมี ความสามารถ ในการจัดการกับความเครียดได้ อย่างเหมาะสม ร้อยละ 70 ของประชาชนมี ความสามารถ ในการจัดการกับความเครียดได้ อย่างเหมาะสม อัตราการฆ่าตัวตายลดลง เหลือ ไม่เกิน 6.5 ต่อ ประชากรแสนคน อัตราการฆ่าตัวตายลดลง เหลือ ไม่เกิน 6.5 ต่อ ประชากรแสนคน 7

8 8 พัฒนาความสามารถในการเพิ่ม ประสิทธิภาพของ การบริหาร องค์กรและสมรรถนะบุคลากร เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนใน การดูแลสุขภาพจิต เข้าถึงบริการ สุขภาพจิต และให้โอกาสผู้ที่อยู่กับ ปัญหาสุขภาพจิต ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายทั้งใน และนอกระบบสาธารณสุขในการ ดำเนินงานสุขภาพจิต พัฒนาความเชี่ยวชาญสู่การเป็น ศูนย์กลางทางวิชาการด้านสุขภาพจิต พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและความ เป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านบริการจิตเวช ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายทั้งใน และนอกระบบสาธารณสุขในการ ดำเนินงานสุขภาพจิต

9 เพื่อความสุขที่ยั่งยืน แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์-ยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงครึ่งหลังของแผนฯ 10 (พ.ศ.2553-2554) แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์-ยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงครึ่งหลังของแผนฯ 10 (พ.ศ.2553-2554) ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านบริการจิตเวช ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในการดูแลสุขภาพจิต เข้าถึงบริการสุขภาพจิต และให้โอกาสผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในการดูแลสุขภาพจิต เข้าถึงบริการสุขภาพจิต และให้โอกาสผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ในการดำเนินงานสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ในการดำเนินงานสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความเชี่ยวชาญ สู่การเป็นศูนย์กลาง ทางวิชาการด้านสุขภาพจิต 1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และ ทัศนคติที่ ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและผู้ที่อยู่กับปัญหา สุขภาพจิตได้รับการดูแลสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับ การยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม 5. การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากร มีประสิทธิภาพ 3. กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางการพัฒนา วิชาการด้านสุขภาพจิต ทั้งในระดับประเทศและ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4. หน่วยบริการจิตเวชมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ในระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ ขององค์กรและสมรรถนะบุคลากร เป้าประสงค์ 2. เครือข่ายมีการบูรณาการงานสุขภาพจิต เข้ากับงานของตนเอง และสามารถให้การดูแล สุขภาพจิตแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป้าประสงค์ 9


ดาวน์โหลด ppt 1. พัฒนากรมสุขภาพจิตให้ เป็น องค์กรต้นแบบด้าน การบริหารจัดการ องค์กรที่ดี ด้วยแบบอย่าง ของ ค่านิยม วัฒนธรรม ผู้นำองค์กร ระบบจูงใจ มี ส่วนร่วม คำนึงถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google