งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Since born up to 18 years old Child. เด็ก: แรกเกิด-18 ปี เริ่ม: ร่าง 2522 รับรอง: 2532 ประเทศไทย:12 ก.พ. 2535 ประเทศที่รับรอง: 191 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Since born up to 18 years old Child. เด็ก: แรกเกิด-18 ปี เริ่ม: ร่าง 2522 รับรอง: 2532 ประเทศไทย:12 ก.พ. 2535 ประเทศที่รับรอง: 191 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Since born up to 18 years old Child

2 เด็ก: แรกเกิด-18 ปี เริ่ม: ร่าง 2522 รับรอง: 2532 ประเทศไทย:12 ก.พ. 2535 ประเทศที่รับรอง: 191 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

3 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ เด็ก 54 มาตรา 37 มาตรา ที่ บัญญัติ เกี่ยวกับเด็ก

4 สิทธิเรื่องการ อยู่รอด การมีชีวิต และสิทธิที่จะได้รับการดูแล ทางสุขภาพและการเลี้ยงดูอย่างดีที่สุด

5

6 สิทธิด้านการ พัฒนา สิทธิที่จะได้เล่น พักผ่อน เข้าร่วม กิจกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งก็คือ การศึกษาทุกประเภท ทั้งในและนอก โรงเรียน และมาตรฐานความเป็นอยู่ต่อ การพัฒนา เป็นต้น

7 Timor Leste

8 สิทธิการ คุ้มครอง คุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติ การกลั่นแกล้งรังแก หรือถูกทอดทิ้ง คุ้มครองเด็กที่ไม่มีครอบครัว เด็กลี้ภัย เป็นต้น

9

10 สิทธิในการ มีส่วนร่วม สิทธแสดงความคิดเห็น ในเรื่องที่มีผลกระทบ ต่อเด็ก ให้ความสำคัญในทัศนะของเด็กอย่าง เหมาะสม การมีบทบาทในชุมชน การรับ ข่าวสารที่เหมาะสม เป็นต้น

11

12 สิทธิเด็ก สิทธิเด็ก หมายถึง ทุกสิ่งที่ยุติธรรม และเป็นสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล ที่มีหรือมี ความสามารถที่จะมี " สิทธิเด็ก " เป็น สิทธิสากล Universal Rights) และเป็นสิทธิ เด็ดขาด (Absolute Rights) ที่ต้องได้รับการ รับรองและคุ้มครอง สิทธิการอยู่ รอด สิทธิ การปกป้อง คุ้มครอง สิทธิการมีส่วน ร่วม สิทธิการ พัฒนา

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 สถานศึกษา สังคม ชุมชน และตัวเรา ได้พัฒนา เด็ก ในทุกด้านของ สิทธิเด็ก อย่างไร ?

26 ท่านเคยได้ยินประโยค เหล่านี้หรือไม่ “ งานของฉัน คือ สอน หนังสือ ไม่ใช่ ! การอบรมเด็ก ” “ ฉันต้องสอนเนื้อหาวิชาให้ ครบตามหลักสูตร ไม่มีเวลา มาช่วยแก้นิสัยเด็กเป็นคนๆ หรอก ”


ดาวน์โหลด ppt Since born up to 18 years old Child. เด็ก: แรกเกิด-18 ปี เริ่ม: ร่าง 2522 รับรอง: 2532 ประเทศไทย:12 ก.พ. 2535 ประเทศที่รับรอง: 191 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google