งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการ พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551 ตา ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการ พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551 ตา ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการ พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551 ตา ม

2 ปฏิบัติ งาน ชำนา ญงาน อาวุโส ทักษะ พิเศษ O1O1 O2O2 O3O3 O4O4 ปฏิบัติกา ร ชำนาญ การ ชำนาญการ พิเศษ เชี่ยวชา ญ ทรงคุณวุ ฒิ K1K1 K2K2 K3K3 K4K4 K5K5 ระดับ ต้น ระดับสูง M1M1 M2M2 ระดับ ต้น ระดับสูง S1S1 S2S2 ประเภท ทั่วไป ประเภท วิชาการ ประเภท อำนวยการ ประเภท บริหาร ที่มาของการจัดบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทต่าง ๆ ( ระดับ 8) ( ระดับ 7) ( ระดับ 5 - 6) ( ระดับ 1 – 4) ( ระดับ 9 ) ( ระดับ 10) ( ระดับ 8 ) ( ระดับ 6 -7 ) ( ระดับ 3 - 5 ) ( ระดับ 9 บส ) ( ระดับ 8 บก ) ( ระดับ 10 – 11 บส ) ( ระดับ 9 บส )

3

4 เงื่อนไข ระยะเวลาดำรง ตำแหน่งขั้นต่ำและเงินเดือน ทั่วไ ป วิชาก าร ปฏิบัติ งาน ชำนา ญงาน อาวุ โส ทักษะ พิเศษ 4,6 30 18,1 90 10,1 90 33,54 0 47,45 0 59,77 0 ปฏิบัติ การ ชำนา ญการ ชำนาญการ พิเศษ เชี่ยวช าญ ทรงคุ ณวุฒิ 7,9 40 22,2 20 14,33 0 36,02 0 21,08 0 50,55 0 29,90 0 59,77 0 41,72 0 66,48 0 ระดับ ต้น ระดับสู ง 25,3 90 50,5 50 59,77 0 31,2 80 ระดับ ต้น 64,3 40 66,48 0 53,6 90 ระดับสู ง 48,7 00 อำนวย การ บริห าร ผ่านกระบวนการ สอบแข่งขัน ผ่านกระบวนการ สอบแข่งขัน ปวช 6 ปี / ปวท 5 ปี / ปวส 4 ปี และง / ด ถึงขั้นต่ำ O2 6 ปี และง / ด ถึง MP ของ O2 ง / ด ถึงขั้นสูงของ O3 48,22 0 ตรี 6 ปี / โท 4 ปี / เอก 2 ปี และง / ด ถึงขั้นต่ำ K2 4 ปี และง / ด ถึง MP ของ K2 3 ปี และง / ด ถึง MP ของ K3 2 ปี และง / ด ถึง MP ของ K4 6 7 3 4 5 2 1 1 2 3

5

6

7

8

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการ พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551 ตา ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google