งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปี พ. ศ. 2552 ของสำนักงานเกษตรจังหวัด สตูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปี พ. ศ. 2552 ของสำนักงานเกษตรจังหวัด สตูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปี พ. ศ. 2552 ของสำนักงานเกษตรจังหวัด สตูล

2 สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล กรมส่งเสริม การเกษตร รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ. ศ.2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 29 พฤษภาคม 2552 รายการทุกงบรายจ่าย ( หน่วย : บาท ) ได้รับเงินประจำงวด 13,434, 781 เบิกจ่ายแล้ว 9,243,1 98.65 เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 68.80 % คงเหลือ 4,191,5 82.35 ที่มา : ข้อมูลจาก ระบบ GFMIS

3 สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล กรมส่งเสริม การเกษตร รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ. ศ.2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 29 พฤษภาคม 2552 งบรายจ่ายประจำ ( หน่วย : บาท ) งบ บุคลากร ( พนักงานราชการ ) ได้รับเงินประจำงวด 1,999,2 00 เบิกจ่ายแล้ว 1,305,5 96 เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 65.31 % คงเหลือ 693,604 ที่มา : ข้อมูลจาก ระบบ GFMIS

4 สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล กรมส่งเสริม การเกษตร รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ. ศ.2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 29 พฤษภาคม 2552 งบอำนวยการ ( หน่วย : บาท ) + เงิน เพิ่มค่าใช้จ่ายไปสัมนา ได้รับเงินประจำงวด 3,555,2 51 เบิกจ่ายแล้ว 2,231,1 61.67 เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 62.76 % คงเหลือ 1,324, 089.33 ที่มา : ข้อมูลจาก ระบบ GFMIS

5 สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล กรมส่งเสริม การเกษตร รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ. ศ.2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 29 พฤษภาคม 2552 งบลงทุน ( หน่วย : บาท ) ได้รับเงินประจำงวด 4,058, 000 เบิกจ่ายแล้ว 4,057, 999.98 เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อย ละ 100 % คงเหลือ 0.02 ที่มา : ข้อมูลจาก ระบบ GFMIS

6 สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล กรมส่งเสริม การเกษตร รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ. ศ.2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 29 พฤษภาคม 2552 งบรายจ่ายโครงการ ตาม คง.2 ( หน่วย : บาท ) ได้รับเงินประจำงวด 3,822,3 30 เบิกจ่ายแล้ว 1,648,4 41 เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 43.13 % คงเหลือ 2,173,8 89 ที่มา : ข้อมูลจาก ระบบ GFMIS

7 สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล กรมส่งเสริม การเกษตร รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ. ศ.2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 29 พฤษภาคม 2552 เงินนอกงบประมาณ ( หน่วย : บาท ) ได้รับเงินประจำงวด 5,805,1 00 เบิกจ่ายแล้ว 37,100 เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 0.63 % ( ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย จาก ผวจ. แล้ว ) คงเหลือ 5,768,0 00 ที่มา : ข้อมูลจาก ระบบ GFMIS

8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ สำนักงานเกษตรอำเภอปี 2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 29 พฤษภาคม 2552 ที่มา : ข้อมูลจากรายงานทาง อีเมล์ของอำเภอ อำเภอเบิกจ่าย แล้ว % คงเหลือ % ควนโดน 76.7023.30 ทุ่งหว้า 74.8825.14 เมืองสตูล 46.2553.75 ละงู เม. ย.52* 18.1781.83 ควนกาหลง ** ท่าแพ ** มะนัง ** * ไม่ได้รับรายงานทาง E-mail

9 9 สวัสดี... ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงาน เกษตรจังหวัดสตูล http://www.satun.doae.go.th/scty โทร. 074-711106 โทรสาร 074-721644 e-mail: satun@doae.go.th


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปี พ. ศ. 2552 ของสำนักงานเกษตรจังหวัด สตูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google