งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการ ศึกษา เพื่อความเป็น พลเมือง (Civic Education)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการ ศึกษา เพื่อความเป็น พลเมือง (Civic Education)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการ ศึกษา เพื่อความเป็น พลเมือง (Civic Education)

2 หน้าที่พลเมือง กับ การศึกษา เพื่อความเป็นพลเมือง (Civic Education) ต่างกันอย่างไร ? การจัดการศึกษาเพื่อความ เป็นพลเมือง เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ พลเมือง มีความเป็นพลเมืองที่ดี มี คุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการ พัฒนาประเทศ ( คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองดี, ๒๕๕๔ )

3 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (Civic education) เป็นการศึกษาที่มุ่ง เน้น  การสร้างผู้ที่เป็นกำลังสำคัญของเมือง ที่จะสืบทอดวัฒนธรรมความเป็นพลเมืองที่ ดีของชาติครอบคลุมพลเมืองทุกวัยของชาติ ให้เกิดการสืบสานอุดมการณ์  และความเป็นพลเมืองที่มีพลังความคิด พลังความรัก และพลังความสามัคคีไปอย่าง ต่อเนื่อง  อยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของ การเคารพ กติกาของสังคม เคารพผู้อื่น เคารพ หลักการของการปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข  และลงมือแก้ปัญหาที่เริ่มต้นจาก ตนเอง ( แผนปรองดองแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๓ )

4 เคารพ หลักความ เสมอภาค “ หน้าที่พลเมือง ” : เคารพผู้อื่น เคารพกติกา แก้ปัญหาโดยเริ่มต้น ที่ตนเอง มีอิสรภาพ และ รับผิดชอบ ตนเอง เคารพ สิทธิ ผู้อื่น เคารพ กติกา และ เข้าใจ ระบอบ ประชาธิปไ ตย รับผิดชอ บต่อ สังคม ยอมรับ ความ แตกต่าง พลเมื อง Civil Soci ety! เคารพ ผู้อื่น เคารพ กติกา แก้ปัญหาโดย เริ่มต้นที่ตนเอง สำคัญที่สุดคือ : เคารพผู้อื่น - เคารพกติกา

5 หลักการสำคัญ เปลี่ยนจากการมอง บุคคลอื่นในแนวดิ่ง ไปเป็นการมองแนว ระนาบ ทุกคนเสมอ กัน ไม่เหมือนกันเป็น เพียงความแตกต่าง

6 Project Citizen


ดาวน์โหลด ppt การจัดการ ศึกษา เพื่อความเป็น พลเมือง (Civic Education)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google