งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามการดำเนินงานรับ นักเรียน ปีการศึกษา 2554 การรณรงค์และติดตาม ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน การรณรงค์และติดตาม ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน ตรวจสอบและรายงานผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามการดำเนินงานรับ นักเรียน ปีการศึกษา 2554 การรณรงค์และติดตาม ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน การรณรงค์และติดตาม ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน ตรวจสอบและรายงานผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามการดำเนินงานรับ นักเรียน ปีการศึกษา 2554 การรณรงค์และติดตาม ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน การรณรงค์และติดตาม ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน ตรวจสอบและรายงานผล รับนักเรียน ปี 2554 บนเว็บไซต์ ภายในวันที่ 18 พ. ค.54 ตรวจสอบและรายงานผล รับนักเรียน ปี 2554 บนเว็บไซต์ ภายในวันที่ 18 พ. ค.54 รายงานผลการรับเด็กเข้าเรียน ชั้น ป.1 และม.1 ปี 2554 ภายในวันที่ 14 มิ. ย 2554 ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ. ย.54) รายงานผลการรับเด็กเข้าเรียน ชั้น ป.1 และม.1 ปี 2554 ภายในวันที่ 14 มิ. ย 2554 ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ. ย.54) การดำเนินงาน รับนักเรียน ปี 54 นักเรียนจบชั้น ป.6 เรียนต่อ ม.1 รายงาน 3 ระยะ ระยะที่ 1 ภายใน 10 เม. ย.54 ระยะที่ 2 ภายใน 10 พ. ค.54 ระยะที่ 3 ภายใน 10 มิ. ย.54 นักเรียนจบชั้น ป.6 เรียนต่อ ม.1 รายงาน 3 ระยะ ระยะที่ 1 ภายใน 10 เม. ย.54 ระยะที่ 2 ภายใน 10 พ. ค.54 ระยะที่ 3 ภายใน 10 มิ. ย.54 1

2 สรุป นโยบายรับนักเรียนฯ ปี การศึกษา 2554 ส่งเสริม สนับสนุ น ส่งเสริม สนับสนุ น ให้เด็กได้เข้าเรียนในร. ร. ที่มีคุณภาพด้วย กระบวนการที่โปร่งใส เป็นธรรม เด็กก่อนประถมได้รับการศึกษาตาม ความเหมาะสม เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาค บังคับได้เข้าเรียนครบทุกคน เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ได้รับ การศึกษาที่เหมาะสม มีการประชาสัมพันธ์การรับ นักเรียนอย่างหลากหลาย เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจและเต็มตามศักยภาพ 2

3 ปี การศึก ษา ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้า เรียน ไม่ เรียน จำนวน นร. ไม่ เรียน เข้า เรียน ไม่ เรียน จำนวน นร. ไม่ เรียน 255284.2 7 15.7 3 62295.044.96238 255394.6 3 5.3733895.754.25279 เปรียบเทียบอัตราการเข้าเรียน ปี การศึกษา 2552-2553 3

4 บทสรุป แนวดำเนินการเพิ่มอัตราการ เข้าเรียนป.1 และ ม.1 ACHIEVE MENT Atte mpt สำมะโน ประชากรวัยเรียน จัดเก็บข้อมูล ประสานหน่วยงาน สถานศึกษา คณะทำงานรับนร. ระดับ สพป./ ร. ร. ประชาสัมพันธ์ กำกับ ติดตาม รณรงค์ ข้อมูล ประชากรวัยเรียน แผนการรับ นโยบาย / แนวปฏิบัติ สพฐ./ สพป. เข้าเรียน ป.1, ม.1 สูงกว่า 90% เข้าเรียน ป.1, ม.1 สูงกว่า 90% เข้าเรียนป.1 ปี 53(94.63%) สูงกว่าปี 52(84.87%) เข้าเรียนป.1 ปี 53(94.63%) สูงกว่าปี 52(84.87%) เรียนต่อม.1 ปี 53(95.75%) สูงกว่าปี 52(95.04%) เรียนต่อม.1 ปี 53(95.75%) สูงกว่าปี 52(95.04%) เรียนต่อป.1, ม.1 ปี 53 ภาพรวมทุกตำบล ปี 53 สูงกว่าปี 52 เรียนต่อป.1, ม.1 ปี 53 ภาพรวมทุกตำบล ปี 53 สูงกว่าปี 52 ปี 54 100 % ปี 54 100 % 4


ดาวน์โหลด ppt การติดตามการดำเนินงานรับ นักเรียน ปีการศึกษา 2554 การรณรงค์และติดตาม ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน การรณรงค์และติดตาม ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน ตรวจสอบและรายงานผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google