งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามการดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามการดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามการดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
1 การติดตามการดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ตรวจสอบและรายงานผล รับนักเรียน ปี 2554 บนเว็บไซต์ ภายในวันที่ 18 พ.ค.54 การรณรงค์และติดตาม ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน การดำเนินงาน รับนักเรียน ปี54 นักเรียนจบชั้น ป.6 เรียนต่อ ม.1 รายงาน 3 ระยะ ระยะที่ 1 ภายใน 10 เม.ย.54 ระยะที่ 2 ภายใน 10 พ.ค.54 ระยะที่ 3 ภายใน 10 มิ.ย.54 รายงานผลการรับเด็กเข้าเรียน ชั้น ป.1และม.1 ปี2554 ภายในวันที่ 14 มิ.ย 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.54)

2 สรุป นโยบายรับนักเรียนฯ ปีการศึกษา 2554
สรุป นโยบายรับนักเรียนฯ ปีการศึกษา 2554 ให้เด็กได้เข้าเรียนในร.ร.ที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการที่โปร่งใส เป็นธรรม เด็กก่อนประถมได้รับการศึกษาตามความเหมาะสม เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนครบทุกคน ส่งเสริม สนับสนุน เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจและเต็มตามศักยภาพ มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย

3 เปรียบเทียบอัตราการเข้าเรียน ปีการศึกษา 2552-2553
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าเรียน ไม่เรียน จำนวนนร.ไม่เรียน 2552 84.27 15.73 622 95.04 4.96 238 2553 94.63 5.37 338 95.75 4.25 279

4 บทสรุป แนวดำเนินการเพิ่มอัตราการเข้าเรียนป.1 และ ม.1
4 ACHIEVEMENT เข้าเรียน ป.1,ม.1 สูงกว่า 90% สำมะโน ประชากรวัยเรียน นโยบาย/แนวปฏิบัติ สพฐ./สพป. จัดเก็บข้อมูล เข้าเรียนป.1 ปี53(94.63%) สูงกว่าปี52(84.87%) ปี 54 100% ข้อมูล ประชากรวัยเรียน แผนการรับ Attempt ประสานหน่วยงาน สถานศึกษา เรียนต่อม.1 ปี 53(95.75%) สูงกว่าปี52(95.04%) คณะทำงานรับนร. ระดับ สพป./ร.ร. เรียนต่อป.1,ม.1 ปี 53 ภาพรวมทุกตำบล ปี53 สูงกว่าปี 52 กำกับ ติดตาม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt การติดตามการดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google