งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษา ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษา ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษา ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗

2 ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษา สภา รวม / เป็นที่รวม / เป็นที่ประชุม หัวหน้า ( ประธาน ) + สมาชิก เป็นที่รวมของผู้แทนนักเรียน มี หัวหน้า เป็น ผู้นำ ลักษณะสำคัญ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗

3 ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษา เป็นเรื่องของการเรียนรู้ จำนวน ครู ขึ้นอยู่กับ. ขนาด โรงเรียน กำหนดขอบข่ายงานใน บทบาทหน้าที่ของสภาและงานที่สภาจะทำ พูดรวมๆ คือ ช่วยโรงเรียน ต้องมี ครู ที่ปรึกษา ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗

4 ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษา ช่วยโรงเรียน 1. ช่วยแก้ไข 2. ช่วยพัฒนา ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗

5 ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษา ช่วย.. โรงเรียน 1. ช่วยแก้ไข. เป็น หูเป็นตาแทนครู เพราะ ใกล้ชิดมากกว่า. เพื่อน นักเรียนกล้าเล่ากล้าพูด 2. ช่วยพัฒนา. ช่วยเหลือให้โรงเรียน ดีกว่าเดิม ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗

6 ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษา กรรมการนักเรียน และ สภานักเรียน เหมือนหรือต่างกัน ความเหมือน คือ เป็นองค์คณะ บุคคล ความต่าง คือ คณะกรรมการนักเรียน ถูกเลือก มาจาก เพื่อนนักเรียน สภานักเรียน มาจาก การแต่งตั้ง ควบคู่การเลือกตั้ง หมายเหตุ : การแต่งตั้ง ต้อง คำนึงถึงผลที่เกิดกับ นักเรียนอย่างแท้จริง มากกว่า จะให้ความสำคัญเพียงการได้ ดำเนินการตามขั้นตอน ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗

7 ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษา ทัศนคติและเจตคติของครู (Attitude/Value) 1. เชื่อและยอมรับศักยภาพของ นักเรียน 2. มีเจตคติที่ดียอมรับความเท่า เทียม. ศักยภาพ ความสามารถ ของนักเรียน.. ที่มีอยู่ 3. มีสายตามองเป็นทางบวก ( คำ ที่ไม่ควรใช่ เช่น มี แค่นี้หรือ ?.. ทำได้เท่านี้รึ. ) 4. ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน (Interpersonal Thrust ) ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗

8 ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษา ภาวะผู้นำ ( ของคณะกรรมการ นักเรียน ) ในโลกปัจจุบัน มีวิสัยทัศน์ มีแผน ( โครงการ ) ช่วยแก้ไขปัญหาโรงเรียน แผน ( โครงการ ) ที่ผนวกเข้าไป แผน ( โครงการ ) ของโรงเรียน แผน ( โครงการ ) อะไร แก้ไข หรือ พัฒนา  โครงการที่เป็นงานประจำของโรงเรียนไม่ใช่ เป็นของคณะกรรมการนักเรียน เช่น กีฬาสี วัน สำคัญต่างๆ  โครงการของคณะกรรมการนักเรียน เป็น โครงการสนับสนุนเท่านั้น ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗

9 ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษา คำที่ควรผูกยึด..Health + Fresh Happiness = ความสุขทางใจ ( จิตอาสา ) Enlighten = สอนให้รู้ ตื่นรู้จากความจริง / ไม่ หลงใหลภาพเดิมๆ Autonomy= คิดอย่างมีอิสระ Learn = การเรียนรู้ Honesty= ซื่อสัตย์ Friendship = มิตรภาพ Respect = เคารพ ให้เกียรติผู้อื่น Education = ศึกษาเรียนรู้ Specific = พิเศษ น้ำใจ Hope = มี ความหวัง ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗

10 ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษา ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗ ๐๙/๑๐/๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google