งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สภานักเรียน ๐๕/๐๔/๖๐ ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 1

2 หัวหน้า(ประธาน) +สมาชิก เป็นที่รวมของผู้แทนนักเรียน
สภา รวม/เป็นที่รวม/เป็นที่ประชุม ลักษณะสำคัญ หัวหน้า(ประธาน) +สมาชิก เป็นที่รวมของผู้แทนนักเรียน มี หัวหน้า เป็น ผู้นำ ๐๕/๐๔/๖๐ ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

3 เป็นเรื่องของการเรียนรู้
ต้องมีครูที่ปรึกษา จำนวนครู ขึ้นอยู่กับ. ขนาด โรงเรียน กำหนดขอบข่ายงานใน บทบาทหน้าที่ของสภาและงานที่สภาจะทำ พูดรวมๆ คือ ช่วยโรงเรียน ๐๕/๐๔/๖๐ ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

4 ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ช่วยโรงเรียน 1. ช่วยแก้ไข 2. ช่วยพัฒนา ๐๕/๐๔/๖๐ ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

5 ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ช่วย..โรงเรียน 1. ช่วยแก้ไข . เป็นหูเป็นตาแทนครู เพราะใกล้ชิดมากกว่า.เพื่อนนักเรียนกล้าเล่ากล้าพูด 2. ช่วยพัฒนา . ช่วยเหลือให้โรงเรียนดีกว่าเดิม ๐๕/๐๔/๖๐ ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

6 กรรมการนักเรียนและสภานักเรียน เหมือนหรือต่างกัน
ความเหมือน คือ เป็นองค์คณะบุคคล ความต่าง คือ คณะกรรมการนักเรียน ถูกเลือกมาจากเพื่อนนักเรียน สภานักเรียน มาจากการแต่งตั้งควบคู่การเลือกตั้ง หมายเหตุ :การแต่งตั้ง ต้องคำนึงถึงผลที่เกิดกับนักเรียนอย่างแท้จริงมากกว่าจะให้ความสำคัญเพียงการได้ดำเนินการตามขั้นตอน ๐๕/๐๔/๖๐ ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

7 ทัศนคติและเจตคติของครู(Attitude/Value)
1.เชื่อและยอมรับศักยภาพของนักเรียน 2.มีเจตคติที่ดียอมรับความเท่าเทียม.ศักยภาพ ความสามารถของนักเรียน..ที่มีอยู่ 3.มีสายตามองเป็นทางบวก (คำที่ไม่ควรใช่ เช่น มีแค่นี้หรือ?..ทำได้เท่านี้รึ.) 4. ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน (Interpersonal Thrust ) ๐๕/๐๔/๖๐ ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

8 ภาวะผู้นำ(ของคณะกรรมการนักเรียน)ในโลกปัจจุบัน
มีวิสัยทัศน์ มีแผน(โครงการ)ช่วยแก้ไขปัญหาโรงเรียน แผน(โครงการ)ที่ผนวกเข้าไป แผน(โครงการ)ของโรงเรียน แผน(โครงการ) อะไร แก้ไข หรือ พัฒนา โครงการที่เป็นงานประจำของโรงเรียนไม่ใช่เป็นของคณะกรรมการนักเรียน เช่น กีฬาสี วันสำคัญต่างๆ โครงการของคณะกรรมการนักเรียน เป็นโครงการสนับสนุนเท่านั้น ๐๕/๐๔/๖๐ ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 8

9 คำที่ควรผูกยึด..Health + Fresh
Happiness =ความสุขทางใจ (จิตอาสา) Enlighten =สอนให้รู้ ตื่นรู้จากความจริง/ไม่หลงใหลภาพเดิมๆ Autonomy= คิดอย่างมีอิสระ Learn = การเรียนรู้ Honesty=ซื่อสัตย์ Friendship = มิตรภาพ Respect = เคารพ ให้เกียรติผู้อื่น Education = ศึกษาเรียนรู้ Specific = พิเศษ น้ำใจ Hope = มีความหวัง ๐๕/๐๔/๖๐ ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 9

10 ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
๐๕/๐๔/๖๐ ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google