งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างวินัยเชิงบวก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างวินัยเชิงบวก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างวินัยเชิงบวก

2 2

3 เข้าใจว่าเด็กคิดและรู้สึกอย่างไร
เป้าหมายระยะยาว ความอบอุ่น มีรูปแบบชัดเจน เข้าใจว่าเด็กคิดและรู้สึกอย่างไร การแก้ปัญหา เครื่องมือ แผน วัตถุดิบ กรอบในการจัดการกับปัญหาอุปสรรค ความท้าทาย และความหงุดหงิด

4 การวางเป้าหมายระยะยาว
ปัญหาเฉพาะหน้าคือโอกาสที่เราจะสอนเด็กให้เขาสามารถเป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้ในอนาคต เช่น เราสอนให้เด็กสามารถ - จัดการกับความเครียด สื่อสารอย่างเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน จัดการกับความขัดแย้งโดยไม่ใช้กำลัง ใส่ใจกับความรู้สึกของผู้อื่น ทำงานให้สำเร็จโดยไม่ใช้ความรุนแรง

5 ความรักความอบอุ่น ความปลอดภัยทางอารมณ์และจิตใจ
ความรักที่ปราศจากเงื่อนไข การให้ความรักทั้งด้วยวาจาและการกระทำ การคำนึงถึงระดับพัฒนาการของเด็ก การใส่ใจในความต้องการของเด็ก การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเด็ก

6 การให้กฎเกณฑ์รูปแบบที่ชัดเจน
การสื่อสารอย่างชัดเจนถึงความคาดหวังของเราต่อเด็ก อธิบายเหตุผลให้เด็กรู้ด้วย ว่าทำไมจึงมีความคาดหวังเช่นนั้น มีคำแนะนำที่แจ่มแจ้ง และคอยช่วยเหลือเพื่อให้เขาทำได้สำเร็จ ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดอิสระ เปิดโอกาสให้มีการซักถามและต่อรอง เพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกัน

7 พัฒนาการของเด็ก อายุ 5-9 ปี
1. เป็นวัยแรกเข้าโรงเรียน ดังนั้นจึงเริ่มเรียนรู้ที่จะ - จัดการสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง - ทำความรู้จักกับเด็กคนอื่นๆ - ทำตามความคาดหวังของผู้ใหญ่เพิ่ม ทำตามตาราง กิจกรรมประจำวัน 2. จะพบกับความท้าทายใหม่ๆ ในชีวิต จึงต้องเรียนรู้ที่จะ - จัดการกับความขัดแย้ง - สื่อสารกับคนอื่นๆ - มีจุดยืนของตัวเอง - ช่วยเหลือผู้อื่น - เจอกับการรังแกกัน - ซื่อสัตย์ต่อเพื่อน - เป็นคนใจดี

8 พัฒนาการของเด็ก อายุ 10 -13 ปี
กำลังจะเข้าวัยรุ่น มีความเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นกับเขา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นการเตรียมตัวเป็นผู้ใหญ่ แม้ว่าเขาจะยังเป็นเด็กก็ตาม ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างเด็กวัยนี้กับผู้ใหญ่ จึงเนื่องมาจาก 1. ต้องการมีอิสระ 2. ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 3. ติดเพื่อน 4. สร้างระบบความเชื่อของตนเอง และทำความเข้าใจกับตัวเอง 5.ผู้ใหญ่ยังมองเห็นว่าเขาเป็นเด็กอยู่

9 พัฒนาการของเด็ก อายุ 14 -18ปี
เป็นวัยที่เด็กๆ เกือบจะเป็นผู้ใหญ่แล้ว เขาจะได้เรียนรู้ การให้เกียรติผู้อื่น การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง การสื่อสารสิ่งที่เขารู้สึกและคิดอย่างสร้างสรรค์ การมีจุดยืนของตนเอง และต่อสู้เพื่อตนเองและผู้อื่น นี่เป็นวัยที่ท้าทายมาก ในความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ และเป็นโอกาสให้เราสอนเขาเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ดี การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการยอมรับความผิดหวัง

10 การสร้างวินัยเชิงบวก ไม่ใช่
การสร้างวินัยเชิงบวก คือ การดูแลเด็กแบบปล่อยปละละเลย การปล่อยให้เด็กๆ ทำอะไรก็ได้ การไร้กฎเกณพ์ แบบแผน ความคาดหมาย ปฏิกิริยาต่อพฤติกรรม หรือทางเลือกอื่นๆ ที่จะใช้ในการลงโทษแทนการตี การแก้ปัญหาระยะยาวที่จะช่วยพัฒนาการมีวินัยในตนเอง การสื่อสารอย่างชัดเจนถึงความคาดหมาย กฎเกณฑ์ กรอบ การให้เกียรติซึ่งกันและกันการเห็นอกเห็นใจกัน การเคารพตนเองและผู้อื่น สิทธิมนุษยชน การไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา การสอนทักษะในการแก้ปํญหาที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต การเพิ่มความมั่นใจในตนเอง และความสามารถในการดูแลตัวเอง


ดาวน์โหลด ppt การสร้างวินัยเชิงบวก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google