งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง สู่การ ปฏิบัติในสถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง สู่การ ปฏิบัติในสถานศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง สู่การ ปฏิบัติในสถานศึกษา

2 นโยบายของ สพฐ. นโยบายของ สพฐ. ภายในปี พ. ศ.2556 สถานศึกษา ทุกแห่งในสังกัด สพฐ. ต้องน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษา ภายในปี พ. ศ.2556 สถานศึกษา ทุกแห่งในสังกัด สพฐ. ต้องน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษา มี 5 ด้าน ได้แก่ มี 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 1. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน 3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4. ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 4. ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 5. ด้านผลลัพธ์ / ภาพความสำเร็จ 5. ด้านผลลัพธ์ / ภาพความสำเร็จ

3 สพฐ. แบ่งโรงเรียนเป็น 4 ระดับ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สถานศึกษาต้นแบบ สถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาทั่วไป

4 ปี พ. ศ. 2554 เป็นปีมหามงคลเฉลิมฉลอง พระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา สถานศึกษา 9,999 แห่ง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การปฏิบัติใน สถานศึกษา เป็นปีมหามงคลเฉลิมฉลอง พระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา สถานศึกษา 9,999 แห่ง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การปฏิบัติใน สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละโดยประมาณ 35 ของโรงเรียนในสังกัด คิดเป็นร้อยละโดยประมาณ 35 ของโรงเรียนในสังกัด ( สังกัด สพป. กจ.1 โดยประมาณ 52 โรงเรียน ) ( สังกัด สพป. กจ.1 โดยประมาณ 52 โรงเรียน )

5 ปี พ. ศ.2555 - 2556 1. สถานศึกษาต้นแบบ พัฒนาตนเองจนผ่าน การประเมินจาก สพฐ. เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา อย่างน้อยเขตการศึกษาละ 1 แห่ง 2. พัฒนาสถานศึกษาพอเพียง ให้เป็น สถานศึกษาต้นแบบ 3. พัฒนาสถานศึกษาทั่วไปให้เป็น สถานศึกษาพอเพียง จนครบทุกโรง ในสังกัด

6 นโยบายของ สพป. กจ.1 1. ปี พ. ศ.2554 โรงเรียนในสังกัดอย่าง น้อย 52 โรง 1. ปี พ. ศ.2554 โรงเรียนในสังกัดอย่าง น้อย 52 โรง ( ร้อยละ 35) น้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ( ร้อยละ 35) น้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

7 2. ปี พ. ศ.2554 สถานศึกษาต้นแบบและ สถานศึกษาที่ได้รับป้ายสถานศึกษา 2. ปี พ. ศ.2554 สถานศึกษาต้นแบบและ สถานศึกษาที่ได้รับป้ายสถานศึกษา พอเพียงจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ พอเพียงจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ - โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม - โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม - โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม - โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม - โรงเรียนบ้านหนองไผ่ - โรงเรียนบ้านหนองไผ่ - โรงเรียนบ้านหนองสามพราน - โรงเรียนบ้านหนองสามพราน - โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี - โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ได้รับการพัฒนาและผ่านการประเมินจาก สพฐ. ให้เป็น ได้รับการพัฒนาและผ่านการประเมินจาก สพฐ. ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน การศึกษา

8 3. ปี พ. ศ.2555 -2556 สถานศึกษา ต้นแบบช่วยพัฒนา สถานศึกษาทั่วไปที่เหลืออีก 96 โรงเรียน ( ร้อยละ 65) ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt การน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง สู่การ ปฏิบัติในสถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google