งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2554
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2554
มติ ครม.เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2553 งบลงทุน 72% ภาพรวม (ทุกงบรายจ่าย) 93% ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ลงทุน 10% ภาพรวม 20% ลงทุน 35% ภาพรวม 44% ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ลงทุน 61% ภาพรวม 68% ลงทุน 72% ภาพรวม 93%

3 ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 27 เมษายน 2554
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 27 เมษายน 2554 ภาพรวม ได้รับงบประมาณ 63,044, บาท เบิกจ่ายแล้ว ,246, บาท คงเหลือ ,797, บาท เป้าหมาย เบิกจ่าย 44.00 % 30.53 %

4 ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 27 เมษายน 2554
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 27 เมษายน 2554 งบดำเนินงาน ได้รับงบประมาณ 44,051, บาท เบิกจ่ายแล้ว ,626, บาท คงเหลือ ,424, บาท เบิกจ่าย คิดเป็น %

5 ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 27 เมษายน 2554
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 27 เมษายน 2554 งบลงทุน ได้รับงบประมาณ 18,993, บาท เบิกจ่ายแล้ว , บาท เป้าหมาย เบิกจ่าย 35.00 % 3.26 %

6 รายการที่โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจำงวด และเร่งรัดเบิกจ่าย ดังนี้
งบดำเนินงาน  ปฐมวัยต้นแบบการจัดการเรียนรู้ จำนวน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 7,000 บาท ติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 2 โรงเรียน เป็นเงิน 467,000 บาท ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2553 จำนวน 11 โรงเรียน เป็นเงิน 106,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เมืองทองธานี) จำนวน 4 โรงเรียน เป็นเงิน 23, บาท

7 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่น 3
 ค่าวัสดุ สื่อ หนังสือห้องสมุด (ร.ร.ขนาดเล็ก) ที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 5 โรงเรียน  ปลูกฝังคุณธรรม (เครือข่าย) 19 เครือข่าย เป็นเงิน 837,900 บาท  สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบคละชั้น จำนวน 12 โรงเรียน โรงเรียนละ 30,000 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่น 3 จำนวน 29 โรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาท

8  จัดหาสื่อ/วัสดุ เพื่อพัฒนาวิชาการ 3 ร.ร. เป็น 412,800 บาท
 โรงเรียนแกนนำนักเรียนร่วม 18 ร.ร. เป็นเงิน 72,000 บาท  โครงการต่าง ๆ ของ สพป.

9 งบลงทุน ได้รับงบประมาณ 44 โรงเรียน เป็นเงิน 6,300,000 บาท
٭ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (งบแปรญัตติ) ได้รับงบประมาณ 44 โรงเรียน เป็นเงิน 6,300,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว โรงเรียน เบิกจ่ายแล้ว โรงเรียน ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน โรงเรียน

10 รายการที่ต้องเร่งดำเนินการหาผู้รับจ้าง
และก่อหนี้ผูกพัน 1. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการ โรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 7 โรงเรียน 2. ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จำนวน 9 โรงเรียน 3. ปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร.ขนาดเล็ก/ ดีประจำตำบล จำนวน 4 โรงเรียน 4. ปรับปรุงห้องสมุด ร.ร.ขนาดเล็ก จำนวน 9 โรงเรียน 5. ค่าก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนดีประจำตำบล รุ่น 2 จำนวน 3 โรงเรียน

11 การดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
1. กรณีวงเงินที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเดียวกัน รวมกันแล้ว เกิน 100,000 บาท ให้จัดทำโดยวิธีสอบราคา เช่น รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม และปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ร.ร.ขนาดเล็ก 2. โรงเรียนที่ดำเนินการจัดหาโดยวิธีสอบราคา และประกาศใน ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี

12 การก่อหนี้ผูกพัน โรงเรียนที่ได้ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย และทำสัญญาจ้าง, ใบสั่งจ้าง/ สัญญาซื้อขาย, ใบสั่งซื้อ แล้ว ให้ส่งสำเนาหลักฐาน ถึง สพป.กจ.1 ภายใน 5 วัน นับแต่วันทำสัญญา ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย เป็นบุคคลธรรมดา 1. สำเนาสัญญาจ้าง, ใบสั่งจ้าง/ สัญญาซื้อ,ใบสั่งซื้อ 2. สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย เป็นนิติบุคคล 1.สำเนาสัญญาจ้าง, ใบสั่งจ้าง/ สัญญาซื้อ,ใบสั่งซื้อ 2.สำเนาการจดทะเบียน หจก./บริษัท 3.เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชี

13 สาเหตุ การเบิกเงินล่าช้า
1. รับแจ้งการจัดสรรแล้วไม่เร่งดำเนินการจัดหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 2. ทำสัญญาจ้าง/ซื้อ แล้วไม่แจ้งให้ สพป.ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS 3. ส่งหลักฐานการก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ไม่ครบตามที่กำหนด 4. หลักฐานไม่ชัดเจน เช่น สำเนาเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขบัญชีธนาคาร เลือนราง 5. ส่งหลักฐานการเบิกเงินไม่ครบถ้วน

14 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้เร่งดำเนินการโดยด่วน


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google