งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2554 งบลงทุน 72% ภาพรวม ( ทุกงบ รายจ่าย ) 93% ลงทุน 10% ภาพรวม 20% ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ลงทุน 61% ภาพรวม 68% ลงทุน 35% ภาพรวม 44% ลงทุน 72% ภาพรวม 93% มติ ครม. เมื่อวันที่ 21 ก. ย.2553

3 ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 27 เมษายน 2554 ภาพรวม ได้รับงบประมาณ 63,044,629.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 19,246,949.54 บาท คงเหลือ 43,797,679.46 บาท 30.53 % เบิกจ่าย 44.00 % เป้าหมาย

4 ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 27 เมษายน 2554 งบดำเนินงาน ได้รับงบประมาณ 44,051,229.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 18,626,949.54 บาท คงเหลือ 25,424,279.46 บาท คิดเป็น 42.28 % เบิกจ่าย

5 งบลงทุน ได้รับงบประมาณ 18,993,400.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 620,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 27 เมษายน 2554 3.26 % เบิกจ่าย 35.00 % เป้าหมาย

6 รายการที่โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจำงวด และเร่งรัดเบิกจ่าย ดังนี้ งบดำเนินงาน  ปฐมวัยต้นแบบการจัดการเรียนรู้ จำนวน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 7,000 บาท  ติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 2 โรงเรียน เป็นเงิน 467,000 บาท  ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียนภาค เรียนที่ 2/2553 จำนวน 11 โรงเรียน เป็นเงิน 106,000 บาท  ค่าเบี้ยเลี้ยงงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ( เมืองทองธานี ) จำนวน 4 โรงเรียน เป็นเงิน 23,696.00 บาท

7  ค่าวัสดุ สื่อ หนังสือห้องสมุด ( ร. ร. ขนาดเล็ก ) ที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 5 โรงเรียน  ปลูกฝังคุณธรรม ( เครือข่าย ) 19 เครือข่าย เป็นเงิน 837,900 บาท  สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบคละ ชั้น จำนวน 12 โรงเรียน โรงเรียนละ 30,000 บาท  ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนดีประจำ ตำบล รุ่น 3 จำนวน 29 โรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาท

8  โครงการต่าง ๆ ของ สพป.  จัดหาสื่อ / วัสดุ เพื่อพัฒนาวิชาการ 3 ร. ร. เป็น 412,800 บาท  โรงเรียนแกนนำนักเรียนร่วม 18 ร. ร. เป็นเงิน 72,000 บาท

9 งบลงทุน ٭ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เรียน ( งบแปรญัตติ ) ได้รับงบประมาณ 44 โรงเรียน เป็น เงิน 6,300,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 39 โรงเรียน เบิกจ่ายแล้ว 10 โรงเรียน ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 5 โรงเรียน

10 รายการที่ต้องเร่งดำเนินการหา ผู้รับจ้าง และก่อหนี้ผูกพัน 1. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการ โรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 7 โรงเรียน 2. ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ เรียนรู้ จำนวน 9 โรงเรียน 3. ปรับปรุงซ่อมแซม ร. ร. ขนาดเล็ก / ดีประจำ ตำบล จำนวน 4 โรงเรียน 4. ปรับปรุงห้องสมุด ร. ร. ขนาดเล็ก จำนวน 9 โรงเรียน 5. ค่าก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนดี ประจำตำบล รุ่น 2 จำนวน 3 โรงเรียน

11 การดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 1. กรณีวงเงินที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เดียวกัน รวมกันแล้ว เกิน 100,000 บาท ให้จัดทำโดยวิธีสอบ ราคา เช่น รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อม และ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ร. ร. ขนาดเล็ก 2. โรงเรียนที่ดำเนินการจัดหาโดยวิธีสอบ ราคา และประกาศใน ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี

12 การก่อหนี้ผูกพัน ผู้รับจ้าง / ผู้ขาย เป็น นิติบุคคล 1. สำเนาสัญญาจ้าง, ใบสั่งจ้าง / สัญญาซื้อ, ใบสั่งซื้อ 2. สำเนาการจด ทะเบียน หจก./ บริษัท 3. เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี 4. สำเนาหน้าสมุด บัญชี ผู้รับจ้าง / ผู้ขาย เป็น บุคคลธรรมดา 1. สำเนาสัญญาจ้าง, ใบสั่งจ้าง / สัญญาซื้อ, ใบสั่งซื้อ 2. สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี โรงเรียนที่ได้ผู้รับจ้าง / ผู้ขาย และทำ สัญญาจ้าง, ใบสั่งจ้าง / สัญญาซื้อขาย, ใบสั่งซื้อ แล้ว ให้ส่ง สำเนาหลักฐาน ถึง สพป. กจ.1 ภายใน 5 วัน นับแต่วันทำ สัญญา

13 สาเหตุ การเบิกเงินล่าช้า 1. รับแจ้งการจัดสรรแล้วไม่เร่งดำเนินการ จัดหาผู้ขาย / ผู้รับจ้าง 2. ทำสัญญาจ้าง / ซื้อ แล้วไม่แจ้งให้ สพป. ก่อ หนี้ผูกพันในระบบ GFMIS 3. ส่งหลักฐานการก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ไม่ครบตามที่กำหนด 4. หลักฐานไม่ชัดเจน เช่น สำเนาเลข ประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขบัญชีธนาคาร เลือนราง 5. ส่งหลักฐานการเบิกเงินไม่ครบถ้วน

14 โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ลงทะเบียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ในระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้เร่ง ดำเนินการโดยด่วน ประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google