งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการประชุม ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม พ. ศ.2554 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการประชุม ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม พ. ศ.2554 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการประชุม ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม พ. ศ.2554 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

2 1. ค่าจัดการเรียนการสอน ( เงิน อุดหนุนรายหัว ) ระดับต่อคน / ภาคเรียน ( บาท ) ต่อคน / ปีการศึกษา ( บาท ) ก่อนประถมศึกษา 8501,700 ประถมศึกษา 9501,900 มัธยมศึกษาตอนต้น 1,7503,500 Top up โรงเรียนต่อคน / ภาคเรียน ( บาท ) ร. ร. ประถมขนาดเล็ก ที่มีนักเรียน 120 คนลงมา 250 ร. ร. ขยายโอกาสฯ ที่มีนักเรียนรวม 300 คนลงมา จัดเพิ่มให้เฉพาะนักเรียน ม. ต้น 500

3 2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน แนวทางการจัดซื้อ เสื้อ / กางเกง / กระโปรง คนละ 2 ชุด / ปี กรณีมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถ ซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด / ชุดกีฬา ได้ และสามารถใช้ จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน โดยถัวจ่าย ร่วมกับค่าอุปกรณ์การเรียนได้ ในอัตรา ดังนี้ ระดับต่อคน / ปีการศึกษา ( บาท ) ก่อนประถมศึกษา 300 ประถมศึกษา 360 มัธยมศึกษาตอนต้น 450

4 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน แนวทางการจัดซื้อ - ระดับก่อนประถมศึกษา เช่น กระดาษ สี เทียน ดินน้ำมันไร้สารพิษ กระเป๋านักเรียน - ระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึก ICT กระเป๋านักเรียน - สามารถใช้จ่ายเงินอุปกรณ์การเรียน โดยถัวจ่ายร่วมกับ ค่าเครื่องแบบนักเรียนได้ ในอัตราดังนี้ ระดับต่อคน / ภาคเรียน ( บาท ) ก่อนประถมศึกษา 100 ประถมศึกษา 195 มัธยมศึกษาตอนต้น 210

5 4. ค่าหนังสือเรียน แนวทางการจัดซื้อ - ระดับก่อนประถมศึกษา ใช้หนังสือเสริม ประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย - ระดับประถมศึกษา ( ป.1-6) ใช้หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ และแบบฝึกหัด 3 กลุ่มสาระ ( ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ ) - ระดับมัธยมศึกษา ( ม.1-3) ใช้หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ ในอัตราดังนี้

6 ชั้น ราคาต่อ ชุด / คน / ปี 7 กลุ่มสาระ สังคมแบบฝึกหัด การซื้อ ก่อน ประถมศึกษา 200.00 ป.1 560.8030% 100% ป.2 604.00100%30%100% ป.3 692.0030% 100% ป.4 652.8030% 100% ป.5 795.20100%30%100% ป.6 877.6030% 100% ม.1 699.2030% ม.2 843.20100% ม.3 805.6030%

7 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน ประกอบด้วย 1. กิจกรรมวิชาการ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง 2. กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด อย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง 3. ทัศนศึกษา อย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง 4. การบริการสารสนเทศ /ICT อย่างน้อย 40 ชั่วโมง / ปี / คน ในอัตราดังนี้ ระดับต่อคน / ภาคเรียน ( บาท ) ก่อนประถมศึกษา 215 ประถมศึกษา 240 มัธยมศึกษาตอนต้น 440

8 การสละสิทธิ์และบริจาคเงิน ค่าเครื่องแบบนักเรียน / ค่าอุปกรณ์ การเรียน 1. กรณีผู้ปกครองสละสิทธิ์ สถานศึกษา นำเงินส่งคืน สพฐ 2. กรณีผู้ปกครองบริจาคให้สถานศึกษา สถานศึกษานำไปใช้จ่าย ในโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีโดย ผ่านความเห็นชอบของ ภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการ สถานศึกษา

9 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน 1. คัดเลือก หนังสือเรียน ครูผู้สอน เป็นผู้เลือก หนังสือเรียน ครูผู้สอน เป็นผู้เลือก หนังสือเรียน เสน อ 1. คณะกรรมการ วิชาการ 2. คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 2. วิธีการ จัดซื้อ จัดซื้อโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม จัดซื้อโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ การตรวจรับพัสดุ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มาจาก ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ จัดซื้อ ( ถ้ามี ) และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 1 คน การตรวจรับพัสดุ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มาจาก ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ จัดซื้อ ( ถ้ามี ) และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 1 คน การลงบัญชีวัสดุ ให้ลงบัญชีวัสดุหนังสือเรียนเพื่อ สะดวกในการตรวจสอบ การลงบัญชีวัสดุ ให้ลงบัญชีวัสดุหนังสือเรียนเพื่อ สะดวกในการตรวจสอบ

10 วิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ให้คำนึง คุณภาพที่เหมาะสมกับราคาและ ต่อรองราคาจากผู้ขาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

11 วิธีสอบราคา วงเงินเกิน 100,000 บาท กรณีเลือกหนังสือเรียน ที่ไม่ได้ระบุชื่อสำนักพิมพ์ ชื่อผู้แต่งหรือ หนังสือที่เลือกไม่ได้เจาะจง ถึงหนังสือของสำนักพิมพ์ใดสำนักพิมพ์ หนึ่ง ให้ประกาศและ กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาหนังสือ เรียนเป็นรายวิชาต่อชั้น ไม่จัดซื้อหนังสือเป็นชุด

12 วิธีพิเศษ ตามระเบียบฯ ข้อ 23 หรือข้อ 23 (6) กรณีหนังสือ เรียนที่คัดเลือกมีความ จำเป็นต้องระบุชื่อสำนักพิมพ์ และชื่อผู้แต่งเป็นการเฉพาะ ให้ ดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส แจ้งร้านค้า / สำนักพิมพ์เข้า แข่งขันราคาให้มากที่สุด ต่อรอง ราคาให้มากที่สุด

13 ขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือเรียน ( กรณีดำเนินการ โดยวิธีพิเศษตามข้อ 23 (6)) เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ ผอ. โรงเรียน ดำเนินการ ( คณะกรรมกา รจัดซื้อ โดยวิธีพิเศษ ) ดำเนินการ ( คณะกรรมกา รจัดซื้อ โดยวิธีพิเศษ ) ขออนุมัติ สั่งซื้อ ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ ผู้ขายส่งมอบ หนังสือ คณะกรรมกา รตรวจจับ เบิกจ่ายเงิน ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุมัติ ผู้อำนวยการ โรงเรียนลงนาม ตามเวลาที่ กำหนดในสัญญา เงื่อนไขการดำเนินการ 1. ลักษณะการใช้งาน / จำกัดทาง เทคนิคต้องระบุยี่หอ / อะไหล่ / รถ ตำแหน่ง - เชิญผู้มีอาชีพขายหนังสือนั้นมา เสนอราคา และต่อรองราคา เห็นชอบรายงานของซื้อ ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ลงนามหนังสือแจ้งผู้มีอาชีพ ทำรายงานขอซื้อตามข้อ 27 ทำตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ โดยวิธีพิเศษข้อ 34 (4)


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการประชุม ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม พ. ศ.2554 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google