งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหา ประเภทของเครื่องดนตรี เครื่องดนตรีที่ใช้ดีด เช่น จะเข้ พิณสามสาย ซึง กระจับปี่เป็นต้น ใช้ตี เช่น กลอง เปิงมาง ตะโพน กรับ เป็นต้น ใช้สี เช่น ซอสามสายซออู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหา ประเภทของเครื่องดนตรี เครื่องดนตรีที่ใช้ดีด เช่น จะเข้ พิณสามสาย ซึง กระจับปี่เป็นต้น ใช้ตี เช่น กลอง เปิงมาง ตะโพน กรับ เป็นต้น ใช้สี เช่น ซอสามสายซออู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เนื้อหา

3 ประเภทของเครื่องดนตรี เครื่องดนตรีที่ใช้ดีด เช่น จะเข้ พิณสามสาย ซึง กระจับปี่เป็นต้น ใช้ตี เช่น กลอง เปิงมาง ตะโพน กรับ เป็นต้น ใช้สี เช่น ซอสามสายซออู้ ซอด้วง สะ ล้อ ใช้เป่า เช่น ขลุ่ย ปี่มอญ ปี่นอก ปี่ชวา แคน เป็นต้น

4

5 คำถามข้อที่ 1 ถามว่า 1. ข้อใดคือองค์ประกอบ ของ ดนตรีไทย ก. แนวทำนองเพลง ก. แนวทำนองเพลง ข. ขับร้องอิสระ ข. ขับร้องอิสระ ค. การประสานเสียง ค. การประสานเสียง ง. ศัพท์สังคีต ง. ศัพท์สังคีต

6

7

8 คำถามข้อที่ 2 ถามว่า 2. กระจับปี่มีวิธีการเล่น อย่างไร ก. เป่า ก. เป่า ข. สี ข. สี ค. ตี ค. ตี ง. ดีด ง. ดีด

9

10 คำถามข้อที่ 3 ถามว่า เครื่องดนตรีที่มี ความแตกต่างไปจากเครื่องดีด สี ตี เป่า คืออังกะลุง เครื่องดนตรีชนิดนี้หลวง ประดิษฐ์ไพเราะ ( ศร ศิลปะบรรเลง ) นำ แบบอย่างมาจากประเทศอะไร และนำมาใช้เมื่อ พ. ศ. อะไร ก. ประเทศอินโดนีเซีย๒๔๕๑ ก. ประเทศอินโดนีเซีย๒๔๕๑ ข. ประเทศอียิบ ๑๙๘๒ ข. ประเทศอียิบ ๑๙๘๒ ค. ประเทศญี่ปุ่น ๑๗๕๘ ค. ประเทศญี่ปุ่น ๑๗๕๘ ง. ประเทศ มองโกเลีย ๒๕๗๖ ง. ประเทศ มองโกเลีย ๒๕๗๖

11

12

13 เครื่องดนตรีชนิดใดมีอิธิพลมาจากประเทศอินโดนีเซีย ก. ระฆัง ก. ระฆัง ข. แคน ข. แคน ค. ซอด้วง ค. ซอด้วง ง. อังกะลุง ง. อังกะลุง คำถามข้อที่ 4 ถามว่า

14

15

16 คำถามข้อที่ 5 ถาม ว่า เครื่องดนตรีชนิดใดต่อไปนี้ไม่ได้ใช้ สายในการเล่น ก. ซออู้ ข. ขิม ก. ซออู้ ข. ขิม ค. เปิงมาง ง. ปี่มอญ ค. เปิงมาง ง. ปี่มอญ

17

18

19 คำถามข้อที่ 6 ถามว่า เครื่องดนตรีชนิดใดมีการ เล่นต่างจากข้ออื่น ก. ฆ้อง ข. ปี่มอญ ก. ฆ้อง ข. ปี่มอญ ค. ระนาด ง. ฉิ่ง ค. ระนาด ง. ฉิ่ง

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหา ประเภทของเครื่องดนตรี เครื่องดนตรีที่ใช้ดีด เช่น จะเข้ พิณสามสาย ซึง กระจับปี่เป็นต้น ใช้ตี เช่น กลอง เปิงมาง ตะโพน กรับ เป็นต้น ใช้สี เช่น ซอสามสายซออู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google