งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อกับ การรับรู้ของเด็ก พรรณพิมล วิปุลากร. The media ’ s grim picture of the world Private Eye Jan 2006 UK satirical magazine Private Eye Jan 2006 UK.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อกับ การรับรู้ของเด็ก พรรณพิมล วิปุลากร. The media ’ s grim picture of the world Private Eye Jan 2006 UK satirical magazine Private Eye Jan 2006 UK."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อกับ การรับรู้ของเด็ก พรรณพิมล วิปุลากร

2 The media ’ s grim picture of the world Private Eye Jan 2006 UK satirical magazine Private Eye Jan 2006 UK satirical magazine

3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้สื่อโทรทัศน์ ของเด็กและเยาวชน วัย ของเด็ก พฤติกรรม การรับชม โทรทัศน์ พื้นฐานภูมิ หลัง ของเด็กแต่ละคน พรรณพิมล หล่อตระกูล, 2552

4 0 – 3 ปี 3 – 5 ปี 6 – 12 ปี 13 – 18 ปี วัยของ เด็ก พรรณพิมล หล่อตระกูล, 2552

5 0 – 3 ปี 3 – 5 ปี 6 – 12 ปี 13 – 18 ปี วัยของ เด็ก พรรณพิมล หล่อตระกูล, 2552

6 0 – 3 ปี 3 – 5 ปี 6 – 12 ปี 13 – 18 ปี วัยของ เด็ก พรรณพิมล หล่อตระกูล, 2552

7 0 – 3 ปี 3 – 5 ปี 6 – 12 ปี 13 – 18 ปี วัยของ เด็ก พรรณพิมล หล่อตระกูล, 2552

8 พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ จำนวน ชั่วโมงที่ รับชม การได้รับ การดูแล จากผู้ใหญ่ การรับชมโทรทัศน์มากเกินไป เพิ่มความถี่ในการเห็นภาพที่ แสดงความรุนแรง พฤติกรรมทางเพศแบบผู้ใหญ่ การใช้ ภาษาที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ เช่น การดื่มสุรา ใช้ยา อาชญากรรม และโฆษณา ปล่อยให้เด็กดูโทรทัศน์ ดูโทรทัศน์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลต่อกิจวัตร ประจำวัน การเรียนรู้ พบว่า เด็กยิ่งชมโทรทัศน์มากยิ่งอ่านหนังสือ น้อยลง การไม่คัดเลือกรายการที่เหมาะสม ปล่อยให้เด็กดูรายการโทรทัศน์ แบบผู้ใหญ่ มีผลต่อระบบคิด การตัดสินใจ รูปแบบพฤติกรรมของเด็ก  การปล่อยให้อยู่กับสื่อโดยขาดการมีส่วนร่วมและการชี้แนะจาก ผู้ปกครอง ทำให้เด็กรับข้อมูลและประสบการณ์ที่เกินกว่าจะใช้เหตุใช้ ผลตามวัยของตนพิจารณาทำความเข้าใจ และตัดสินใจไม่ได้ว่าข้อมูล ที่ได้รับเป็นอย่างไร  การรับชมภาพที่ไม่เหมาะสมในเด็กเล็กเกิดความหวาดหวั่น ตกใจ กลัว ไม่สบายใจ ในเด็กโตนอกจากความตกใจ เด็กจะเริ่มคุ้นชินกับ ภาพที่ได้รับ มีความคิดอยากเลียนแบบพฤติกรรม เกิดค่านิยมและสร้าง พฤติกรรมของตนเอง พรรณพิมล หล่อตระกูล, 2552

9 พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง กระตุ้นให้ เกิด พฤติกรรม ก้าวร้าว ตอกย้ำว่าความ ก้าวร้าวเป็น เรื่องปกติใน ชีวิตประจำวัน เกิด ความคุ้น ชินกับความ ก้าวร้าว ขาด ความรู้สึก เห็นอกเห็นใจผู้ ถูกระทำ เด็กเล็ก เพื่อเพิ่ม ความสนุก ใน เด็กเล็ก รู้สึก ว่าสิ่งแวดล้อมเป็น อันตราย ต้องการดูสิ่งที่ เพิ่มความ รุนแรง เพื่อเพิ่ม ความสนุก พรรณพิมล หล่อตระกูล, 2552

10 พฤติกรรมทางเพศ พรรณพิมล หล่อตระกูล, 2552

11 พื้นฐานภูมิหลังของเด็กแต่ละคน เด็กที่มีแนวโน้มก้าวร้าวรุนแรง เด็กที่ถูกปล่อยปละละเลยทอดทิ้ง รายได้และสถานภาพของครอบครัว ระดับการศึกษาของพ่อและแม่ การเห็นความรุนแรงในสังคม พรรณพิมล หล่อตระกูล, 2552

12 พ่อแม่ควรแนะนำอะไร ดูแล เรียนรู้ สังเกต พูดคุย แนะ นำ ให้ลูก รับชม โทรทัศน์ ไม่เกินวัน ละ 1-2 ชั่วโมง เรื่อง rating ของสื่อ ติดตามมี ส่วนร่วมใน การเลือก รับชม รายการ ติดตามว่า ลูกรู้สึก อย่างไรจาก การเห็น ภาพใน โทรทัศน์ แลกเปลี่ยน การรับรู้ การ ให้เหตุผล มุมมองของ พ่อแม่ : “จะ เป็นอย่างไร ถ้าเกิดขึ้นกับ เรา คนอื่น จะรู้สึก อย่างไร” กิจกรรม คุยกับลูก เรื่องทางออก ในการ แก้ปัญหา ทางเลือกอื่น ในการไม่ใช้ ความรุนแรง หา กิจกรรม ร่วมกันใน ครอบครัว พรรณพิมล หล่อตระกูล, 2552

13 พ่อแม่ควรแนะนำอะไร แยก แยะ มุมมอง หา ประเด็น บวก ต้นแบบ แยกแยะระหว่าง จินตนาการ กับ ความเป็นจริง และการนำเสนอ กับความเป็นจริง รวมทั้งการ โฆษณา มุมมองของผลที่ อาจจะตามมา ทุก อย่างอาจไม่จบ อย่างที่เห็นจาก โทรทัศน์ หาประเด็น แง่มุมการ เรียนรู้ด้าน บวกจากการ รับชม เป็นตัวอย่าง ที่ดีในการ เลือกรับชม โทรทัศน์ พรรณพิมล หล่อตระกูล, 2552


ดาวน์โหลด ppt สื่อกับ การรับรู้ของเด็ก พรรณพิมล วิปุลากร. The media ’ s grim picture of the world Private Eye Jan 2006 UK satirical magazine Private Eye Jan 2006 UK.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google