งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย สื่อมวลชนท้องถิ่น เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๒ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย สื่อมวลชนท้องถิ่น เครือข่ายบริการสุขภาพที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย สื่อมวลชนท้องถิ่น เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๒ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย สื่อมวลชนท้องถิ่น เครือข่ายบริการสุขภาพที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย สื่อมวลชนท้องถิ่น เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๒ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย สื่อมวลชนท้องถิ่น เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๒ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัด พิษณุโลก

3 ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๓๖ คน เก็บแบบประเมินความ พึงพอใจได้ ๒๐ คน พบ ความพึงพอใจต่อการรณรงค์ / เผยแพร่ความรู้ ในระดับ มากและมากที่สุด ร้อยละ ๙๐. ๐ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ มีแผนงานการดำเนินงานพัฒนาและสร้างความ เข้มแข็งเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ปัญหา / อุปสรรค ไม่มี ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ควรมีการขยายกลุ่มสื่อมวลชนให้ครอบคลุมในทุก สาขา ( เคเบิลทีวี )

4

5 กิจกรรมที่ ๒ อบรมเพื่อพัฒนา ความรู้สุขภาพจิตสำหรับสื่อมวลชน ท้องถิ่น เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๒ กิจกรรมที่ ๒ อบรมเพื่อพัฒนา ความรู้สุขภาพจิตสำหรับสื่อมวลชน ท้องถิ่น เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๒ วันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

6 ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๖๒ คน เก็บแบบประเมินความ พึงพอใจได้ ๔๗ คน พบความพึงพอใจต่อการรณรงค์ / เผยแพร่ความรู้ ในระดับ มากและมากที่สุด ร้อยละ ๘๕. ๑ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้สุขภาพจิตเท่าเดิมและเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๒. ๘ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ มีแผนงานการดำเนินงานพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีแนวทางในการประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในแต่ละพื้นที่ ปัญหา / อุปสรรค ไม่มี ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง และควรสร้างเครือข่ายให้ ครอบคลุมสื่อมวลชนทุกสาขา

7

8 สรุปผลแบบทดสอบ Pre – Post Test สื่อมวลชน สุขภาพจิต เครือข่ายบริการที่ ๒

9 ค่าเฉลี่ย ภาพรวมสื่อมวลชนสุขภาพจิต เครือข่าย บริการที่ ๒ ( จำนวน ๔๓ คน ) ค่าเฉลี่ย ภาพรวมของแต่ละจังหวัด จังหวัดจำนวน ( คน ) Pre- Test Post- Test พิษณุโลก๙๑๖. ๓๓๑๖. ๕๖ เพชรบูร ณ์ ๑๐๑๖. ๖๐๑๕. ๖๐ สุโขทัย๗๑๕. ๘๖ อุตรดิตถ์๑๑๑๖. ๘๒๑๖. ๙๑ ตาก๖๑๕. ๓๓๑๕. ๖๗ ค่าเฉลี่ย Pre-TestPost-Test ร้อยละ๑๖. ๓๐๑๖. ๑๙

10 Thank You


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย สื่อมวลชนท้องถิ่น เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๒ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย สื่อมวลชนท้องถิ่น เครือข่ายบริการสุขภาพที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google