งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัย (Research) คือ อะไร Knowledge --> Truth. School of Thought ( รศ. ดร. รัตนะ บัวสนธิ์ ) Positivism------------ -- Alternative การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัย (Research) คือ อะไร Knowledge --> Truth. School of Thought ( รศ. ดร. รัตนะ บัวสนธิ์ ) Positivism------------ -- Alternative การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัย (Research) คือ อะไร Knowledge --> Truth

2 School of Thought ( รศ. ดร. รัตนะ บัวสนธิ์ ) Positivism------------ -- Alternative การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ - การดำรงอยู่ของความจริง - ลักษณะของความจริง - นำความรู้ไปสามัญการได้ - เชื่อเรื่องความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ Statistic

3 Statistic ?

4 ข้อมูลสถิติ หมายถึง ตัวเลข แทนข้อเท็จจริง สถิติศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ เกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการศึกษา ข้อมูล / ระเบียบวิธีทางสถิติ ประกอบด้วย - วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล - การนำเสนอข้อมูล - การวิเคราะห์ข้อมูล - การตีความหมายข้อมูล

5 ค่าสถิติ หมายถึง ค่าตัวเลขที่ คำนวณได้จากกลุ่มตัวอย่าง (Sample Data) วิชาสถิติ หมายถึง วิชา วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีเนื้อหา และรากฐานมาจากวิชา คณิตศาสตร์ และตรรกวิทยา

6 ประชากร (Population or Universe) หมายถึง ส่วนทั้งหมด ของทุกหน่วยที่เป็นไปตามเงื่อนไข ที่เราต้องการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง ส่วนหนึ่งของประชากรที่ถูกสุ่ม หรือเลือกขึ้นมาใช้ในการศึกษา แทนประชากร

7 ค่าพารามิเตอร์ (Parameters) เป็น ค่าที่คำนวณได้จากข้อมูลประชากร (Population Data) เช่น , ,  เป็นต้น ค่าสถิติ (Statistic) เป็นค่าที่ คำนวณได้จาก ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง (Sample Data) เช่น X, S.D., r เป็นต้น

8 สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ประเภทของ สถิติ สถิติเชิงสรุปอ้างอิง (Inferential or Inductive Statistics)

9 มุ่งศึกษาหาคำตอบเชิงตัวเลขเพื่อ บรรยายลักษณะ ข้อมูลหรือการ แจกแจงข้อมูลเฉพาะของประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างตามข้อมูลที่เก็บ รวบรวมมาได้ โดยไม่นำไปใช้ อธิบายหรือสรุปอ้างอิงไปยัง ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics)

10 การแจกแจงความถี่ การจัดตำแหน่งเปรียบเทียบ เช่น แสดงความถี่ ร้อยละ สัดส่วน การวัดแนวโน้ม เข้าสู่ ส่วนกลาง Mode  Nominal Scale Median  Ordinal Scale Mean  Interval Scale & Ratio Scale การวัดการกระจาย สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics)

11 1) มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) จัด ประเภท ไม่มีความหมายเกี่ยวกับลำดับด้านปริมาณ 2) มาตราจัดอันดับ (Ordinal Scale) แสดงความ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ โดยคำนึงถึงการ จัดลำดับหรือตำแหน่ง 3) มาตราช่วงหรืออันตรภาค (Interval Scale) มีระยะห่างระหว่างหน่วยของสเกลที่ใช้วัด เท่ากัน ไม่มีศูนย์แท้ แต่สามารถนำค่าที่ได้มาบวก ลบ คูณ หาร กันได้ 4) มาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) มีคุณสมบัติ พื้นฐานเหมือนมาตราอัตราภาคและมีจุดเริ่มต้นจาก ศูนย์ที่แท้จริง มาตรการวัด (Measurement Scale)

12 รายชื่อผู้ป่วยจิตเวช ความพึงพอใจในการบริการ จำนวนผู้ป่วยจิตเวช ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตของประชาชน ทัศนคติที่มีต่อระบบการรักษา อายุของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการคลินิกจิตเวช สาเหตุการฆ่าตัวตาย วิธีการฆ่าตัวตาย

13 ห้ามใช้ Mean กับข้อมูลที่มีค่า ผิดปกติไปจากกลุ่ม ตัวอย่าง รายได้ ( บาท ) 3,000 2,500 2,500 4,000 4,500 200 1. บทบาทของผู้จัดกระทำข้อมูล 2. บทบาทของผู้ใช้ข้อมูล

14 ข้อควรคำนึงในการเลือกใช้ สถิติบรรยาย ต้องคำนึงถึงสเกลการวัดของ ข้อมูล (Scale of measurements) หรือคุณลักษณะ พื้นฐานของค่าตัวเลขที่ได้จากการ วัด เพื่อเลือกใช้สูตรให้ตรงตาม ข้อตกลง และการแปลความหมาย ให้ถูกต้อง

15 ให้ศึกษาระดับความเครียดของ ประชาชน จังหวัดพิษณุโลก ?

16 Population 400,000 คน sample Sample -----------------> Population Inferential Statistic

17 Sample -----------------> Population 7,500------------------------> 4,000 ERROR….. ไม่มีงานวิจัยใดใดจะ สมบูรณ์ Significant level 100--------------------------------> 5 (p-value=0.05) 100--------------------------------> 1 (p-value=0.01)

18 Sample -----------------> Population Inferential Statistic กระบวนการ ทดสอบ สมมติฐาน (Hypothesis)

19 สรุป ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการสุ่ม ตัวอย่าง (Probability Sampling Techniques) การประมาณค่าของประชากร (Estimation) การทดสอบสมมติฐาน (Testing of Hypotheses)

20 มุ่งศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (Sample Data) เพื่อประมาณ (estimate) คาดคะเน (prediction) สรุปอ้างอิง (generalization) หรือนำสู่การตัดสินใจ (reaching decision) ไปยังประชากร เป้าหมาย สถิติเชิงสรุปอ้างอิง (Inferential or Inductive Statistics)

21 กระบวนการทดสอบ สมมติฐาน 1.Research problem: 5’P -Problem Based -Policy Planning Based - Political Pressure - Public interest - Personnel interest 2.Review literature แนวทางการใช้อ้างเหตุและผล เพื่อนำมา ทดสอบในบริบทของเรา และทำให้เชื่อถือได้ว่า ผลทางสถิติไม่ใช่เกิดจากความบังเอิญ

22 กระบวนการทดสอบ สมมติฐาน 3. Research hypothesis สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ H 0 และ H 1 Null Hypothesis = H 0 มักเขียนในรูป ปฏิเสธ หรือไม่มีความแตกต่าง ไม่สัมพันธ์ กัน Alternative Hypothesis = H 1 มักเขียนใน รูปมีความแตกต่าง มีความสัมพันธ์กัน และ เขียนให้สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย

23 กระบวนการทดสอบ สมมติฐาน 4. การเลือก สถิติ Parametric Statistics Non-Parametric Statistics

24 24 Parametric Statistics กลุ่มประชากรที่มีการแจกแจงแบบโค้งปกติ ข้อมูลทั้งหมดเรียกว่า Population ค่าที่คำนวณ ได้เรียก Parameter แต่ถ้าเก็บมาเพียงบางส่วน จากประชากรจะเรียก Sample ค่าที่ได้เรียกว่า ค่าสถิติ (Statistics) มี Scale แบบ Ratio หรือ Interval scale เช่น t-test, ANOVA, Correlation, Multiple Regression เป็นต้น

25 25 Normal Distribution

26 26 Non Parametric Statistics คือสถิติที่ใช้กับกลุ่มประชากรที่ไม่เข้า เงื่อนไขของ Parametric มี Scale การวัด แบบ Ordinal และ Nominal เช่นใช้วิธี Chi Square, Log Rank Test, Mann Whitney, Wilcoxon เป็นต้น

27 1. ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง ( รู้ว่าแตกต่างไม่ไม่สามารถบอกความมาก น้อยนั้นได้ ) – Chi-square – t- Test 2. ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง – Simple Linear Regression – Logistic Inferential Statistic

28 ข้อบ่งใช้ สถิติตัวแปรต้นตัวแปรตาม Chi-squareNominal scale & Ordinal scale t- TestNominal scale & Ordinal scale Interval scale & Ratio scale Simple Linear Regression Interval scale & Ratio scale LogisticInterval scale & Ratio scale Nominal scale & Ordinal scale

29 Wow! รายงานการวิจัยทั่วโลก ใช้สถิติผิดวิธี มากกว่าร้อยละ 50 โดย ละเลยการให้ความสำคัญกับเงื่อนไข ข้อตกลง Assumption

30 USER Are you ready?


ดาวน์โหลด ppt วิจัย (Research) คือ อะไร Knowledge --> Truth. School of Thought ( รศ. ดร. รัตนะ บัวสนธิ์ ) Positivism------------ -- Alternative การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google