งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการดูแลทางจิตเวช เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการดูแลทางจิตเวช เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการดูแลทางจิตเวช เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
สกาวรัตน์ พวงลัดดา สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

2 คู่มือการดูแลทางจิตเวช เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
คู่มือเพื่อการป้องกันและดูแลปัญหาการฆ่าตัวตายสำหรับ อสม. และแกนนำชุมชน คู่มือการดูแลทางจิตเวชสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

3 แนะนำคู่มือการดูแลทางจิตเวชสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

4 วัตถุประสงค์ของคู่มือ
เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพประจำหน่วยบริการปฐมภูมิ ใช้ในการดูแลผู้มีปัญหาเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย คลอบคลุมทั้ง การคัดกรอง การดูแลเบื้องต้น การส่งต่อ และการดูแลต่อเนื่อง

5 แนวคิดการพัฒนาคู่มือ
พิจารณาเลือกแนวทางจากหลักฐานเชิงประจักษ์ คาดหวังว่าพยาบาลประจำหน่วยบริการปฐมภูมิสามารถนำไปใช้ได้ง่ายในทางปฏิบัติ ข้อจำกัด เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพพยาบาลไม่คลอบคลุมปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ส่งผลให้ไม่สามารถให้การรักษาโรคเบื้องต้นได้

6 รายละเอียดคู่มือ การซักประวัติ การประเมินและสังเกต
กลุ่มเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช การดูแลภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต การแจ้งผลการคัดกรองหรือการประเมินปัญหาสุขภาพจิต

7 รายละเอียดคู่มือ การช่วยเหลือดูแลสังคมจิตใจเบื้องต้น การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การให้คำปรึกษา (Counseling) การดูแลผู้มีปัญหาทางจิตเวชอย่างต่อเนื่อง การติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ การเยี่ยมบ้าน ภาคผนวก แบบคัดกรองปัญหาโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย แบบคัดกรองโรคจิต แบบคัดกรองปัญหาการดื่มสุรา

8

9

10 การสัมภาษณ์ การประเมินและการสังเกต

11

12 (ต่อ)

13 ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช
การฆ่าตัวตาย พฤติกรรมรุนแรง ภาวะชัก ภาวะเพ้อ

14 การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต
การคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 Q ประเมินอาการโรคซึมเศร้า 9 Q ประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 8 Q คัดกรองปัญหาโรคจิต คัดกรองปัญหาสุรา

15

16

17

18 การแจ้งผลการคัดกรอง

19

20 การช่วยเหลือดูแลสังคมจิตใจเบื้องต้น

21

22 การดูแลผู้มีปัญหาทางจิตเวชอย่างต่อเนื่อง
การติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ การเยี่ยมบ้าน

23 อภิปราย ซักถาม


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการดูแลทางจิตเวช เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google