งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการดูแลทางจิตเวช เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัว ตาย สกาวรัตน์ พวงลัดดา สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการดูแลทางจิตเวช เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัว ตาย สกาวรัตน์ พวงลัดดา สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการดูแลทางจิตเวช เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัว ตาย สกาวรัตน์ พวงลัดดา สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ

2 คู่มือการดูแลทางจิตเวช เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย คู่มือเพื่อการป้องกันและดูแลปัญหา การฆ่าตัวตายสำหรับ อสม. และแกน นำชุมชน คู่มือการดูแลทางจิตเวชสำหรับหน่วย บริการปฐมภูมิ

3 แนะนำคู่มือการดูแลทางจิตเวช สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

4 วัตถุประสงค์ของคู่มือ เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพประจำหน่วยบริการ ปฐมภูมิ ใช้ในการดูแลผู้มีปัญหาเสี่ยงต่อ การฆ่าตัวตาย คลอบคลุมทั้ง การคัดกรอง การดูแลเบื้องต้น การส่งต่อ และการดูแล ต่อเนื่อง

5 แนวคิดการพัฒนาคู่มือ พิจารณาเลือกแนวทางจากหลักฐานเชิง ประจักษ์ คาดหวังว่าพยาบาลประจำหน่วยบริการปฐม ภูมิสามารถนำไปใช้ได้ง่ายในทางปฏิบัติ ข้อจำกัด เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้นตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพพยาบาลไม่คลอบ คลุมปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ส่งผลให้ ไม่สามารถให้การรักษาโรคเบื้องต้นได้

6 รายละเอียดคู่มือ การซักประวัติ การประเมินและ สังเกต กลุ่มเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช การดูแลภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต การแจ้งผลการคัดกรองหรือการ ประเมินปัญหาสุขภาพจิต 6

7 รายละเอียดคู่มือ การช่วยเหลือดูแลสังคมจิตใจเบื้องต้น การส่งเสริมและป้องกันปัญหา สุขภาพจิต การให้คำปรึกษา (Counseling) การดูแลผู้มีปัญหาทางจิตเวชอย่าง ต่อเนื่อง การติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ การ เยี่ยมบ้าน ภาคผนวก แบบคัดกรองปัญหาโรค ซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย แบบคัด กรองโรคจิต แบบคัดกรองปัญหาการ ดื่มสุรา 7

8

9

10 การสัมภาษณ์ การประเมินและการสังเกต

11

12 ( ต่อ )

13 ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช การฆ่าตัวตาย พฤติกรรมรุนแรง ภาวะชัก ภาวะเพ้อ

14 การคัดกรองปัญหา สุขภาพจิต การคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 Q ประเมินอาการโรคซึมเศร้า 9 Q ประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัว ตาย 8 Q คัดกรองปัญหาโรคจิต คัดกรองปัญหาสุรา

15

16

17

18 การแจ้งผลการคัดกรอง

19

20 การช่วยเหลือดูแลสังคมจิตใจ เบื้องต้น

21

22 การดูแลผู้มีปัญหาทางจิตเวช อย่างต่อเนื่อง การติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ การเยี่ยมบ้าน

23 อภิปราย ซักถาม


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการดูแลทางจิตเวช เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัว ตาย สกาวรัตน์ พวงลัดดา สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google