งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานในปี ๒๕๕๕ องค์ความรู้สุขภาพจิตที่ เข้าอบรม จังหวัด / จำนวน ผู้เข้าร่วม ระยะเวล า ผู้รับผิด ชอบ ๑. ประเด็นความสุข - สุขง่ายๆ แค่ปลายจมูก -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานในปี ๒๕๕๕ องค์ความรู้สุขภาพจิตที่ เข้าอบรม จังหวัด / จำนวน ผู้เข้าร่วม ระยะเวล า ผู้รับผิด ชอบ ๑. ประเด็นความสุข - สุขง่ายๆ แค่ปลายจมูก -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การดำเนินงานในปี ๒๕๕๕ องค์ความรู้สุขภาพจิตที่ เข้าอบรม จังหวัด / จำนวน ผู้เข้าร่วม ระยะเวล า ผู้รับผิด ชอบ ๑. ประเด็นความสุข - สุขง่ายๆ แค่ปลายจมูก - ความสุข สร้างได้ - การสื่อสารข่าวสารเชิง บวก - สื่อสารความรู้สุขภาพจิตสู่ ประชาชน ๒. ประเด็นความรู้ สุขภาพจิต ๑๐ ประเด็น และกรอบแนวคิด การจัดทำสื่อสุขภาพจิต ต้นแบบ ( ใส่หัวข้อ ) - วิกฤตสุขภาพจิต - ซึมเศร้า - ฆ่าตัวตาย - โรคจิต - แอลกอฮอล์ - IQ/EQ - ความสุข - ครอบครัว - พลังสุขภาพจิต - การให้คำปรึกษา จำนวนผู้เข้าร่วม ทั้งหมด ๗๒ คน - จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑๔ คน - จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑๓ คน - จังหวัดตาก จำนวน ๑๗ คน - จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑๔ คน - จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๔ คน ศูนย์ สุขภาพจิ ตที่ ๙ การ ดำเนินงา น ในปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒ วัน วันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕

3 การดำเนินงานในปี ๒๕๕๖ องค์ความรู้สุขภาพจิตที่ เข้าอบรม จังหวัด / จำนวน ผู้เข้าร่วม ระยะเวล า ผู้รับผิด ชอบ ๑. Social media ผลกระทบต่อสุขภาพจิต และการสื่อสารเพื่อ ส่งเสริมป้องกันปัญหา สุขภาพจิต ๒. สื่อสุขภาพจิตสำหรับ การส่งเสริมสุขภาพจิต ตามวัย ( วัยเด็ก วัยเรียน และ วัยรุ่น วัยทำงาน และ วัยสูงอายุ ) ๓. การส่งเสริมสุขภาพจิต ตามวัย ( วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน และวัย สูงอายุ ) จำนวนผู้เข้าร่วม ทั้งหมด ๕๐ คน - จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๙ คน - จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑๓ คน - จังหวัดตาก จำนวน ๑๐ คน - จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๘ คน - จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๐คน ศูนย์ สุขภาพจิ ตที่ ๙ การ ดำเนินงาน ในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒ วันวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์

4 การดำเนินงานในปี ๒๕๕๗ องค์ความรู้สุขภาพจิตที่ เข้าอบรม จังหวัด / จำนวน ผู้เข้าร่วม ระยะเวล า ผู้รับผิด ชอบ ๑. การส่งเสริมสุขภาพจิต ตามกลุ่มวัย ( วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ ) ๒. กิจกรรมผ่อนคลาย ฝึกสติ สร้างความคิดด้านบวก ๓. สื่อเทคโนโลยีการ ส่งเสริมสุขภาพจิตตาม กลุ่มวัย จำนวนผู้เข้าร่วม ทั้งหมด ๔๙ คน - จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑๒ คน - จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๙ คน - จังหวัดตาก จำนวน ๙ คน - จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๙ คน - จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๐ คน ศูนย์ สุขภาพจิ ตที่ ๙ การ ดำเนินงา น ในปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒ วัน วันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพัน ธ์

5 ประเด็นความรู้สุขภาพจิตที่ต้องการ พัฒนา ( จากการสำรวจ ) ประเด็นความรู้สุขภาพจิตที่ ต้องการพัฒนา ร้อยละ ความรู้เรื่องโรคจิตเวช ( โรคจิต ซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน ฆ่าตัวตาย ) ๖๔. ๔ สุขภาพจิตครอบครัว๖๔. ๔ การส่งเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ( ๐ - ๕ ปี วัยเรียน วัยทำงาน และวัยสูงอายุ ) ๕๕. ๖ การให้คำปรึกษาสุขภาพจิต๔๖. ๗ วิกฤตสุขภาพจิต๔๐. ๐ ข้อมูลสถานบริการสุขภาพจิต กรม สุขภาพจิต ๒๖. ๗ ยาเสพติด ( สุรา ยาบ้า ฯ ) ๒๐. ๐

6 การดำเนินงานในปี ๒๕๕๘ องค์ความรู้สุขภาพจิตที่ เข้าอบรม จังหวัด / จำนวน ผู้เข้าร่วม ระยะเวล า ผู้รับผิดช อบ จำนวนผู้เข้าร่วม ทั้งหมด คน - จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน คน - จังหวัดสุโขทัย จำนวน คน - จังหวัดตาก จำนวน คน - จังหวัดพิษณุโลก จำนวน คน - จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน คน คณะ กรรมการ สื่อมวลช นจังหวัด เพชรบูร ณ์


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานในปี ๒๕๕๕ องค์ความรู้สุขภาพจิตที่ เข้าอบรม จังหวัด / จำนวน ผู้เข้าร่วม ระยะเวล า ผู้รับผิด ชอบ ๑. ประเด็นความสุข - สุขง่ายๆ แค่ปลายจมูก -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google