งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่ง เจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ ๑๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่ง เจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ ๑๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่ง เจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ ๑๑

2

3  LPG Explosion, Bangkok, September 1989; Killed 81

4 อุทกภัย อ. หาดใหญ่ ปี 2542

5 killed >600  Typhoon Gay Southern, November 1989; killed >600

6 ภัยแล้ง

7 น้ำขึ้นอย่าง รวดเร็ว น้ำทะเลลดลงหลายร้อยเมตร ขณะเกิดสึนามิ

8

9

10

11 การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง กิจกรรมบริหารความเสี่ยง การสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

12 ขั้นตอนที่ 6 การสื่อสารด้านการ บริหารความเสี่ยง หนังสือ ราชการ การจัด ประชุม เว็บไซต์

13 การจัดการยุทธศาสตร์อย่างมี ประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ดีการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี กลยุทธ์ที่ดี Good Strategic PlanningGood Strategic Execution Good Strategy += การบริหาร / จัดการความเสี่ยง RISK MANAGEMENT

14 การเลือกกลยุทธ์จัดการ ความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Risk Avoidance) การหลีกเลี่ยงที่จะ เผชิญกับความเสี่ยง - การหลีกเลี่ยงที่จะ ดำเนินการ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) ยอมรับความเสี่ยงนั้น ถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้น และไม่ทำอะไรก่อนที่ ความเสี่ยงจะเกิด การบรรเทาความเสี่ยง (Risk Mitigation) การหาแนวทางในการ ลดระดับความรุนแรง ของความเสี่ยง เมื่อ ความเสี่ยงเกิดขึ้น การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) การลดโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงโดยการ กระทำบางอย่างเพื่อ ป้องกันการเกิดขึ้นของ ความเสี่ยง การโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) การโอนความรับผิดชอบใน การรับผิดชอบในความเสี่ยง – การจ้างผู้อื่นมาดำเนินการ แทน, การซื้อประกันภัย

15 สคร. ถ่ายทอด จังหวัด จังหวัด ถ่ายทอด อำเภอ สคร. ประเมิน จังหวัด จังหวัด ประเมิน อำเภอ ส่วนกลาง เป็นหลัก 1. ศึกษา วิจัย 2. ผลิตผลงาน ทางวิชาการ : พยากรณ์โรค คุณลักษณะอำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็ง แนวทางฯ 3. ถ่ายทอด ผลผลิต ให้จังหวัด 4. ประเมิน ปรับปรุง ผลผลิต 15 บทบาท ภารกิจ ของกรมควบคุมโรค กับ ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน : สื่อสาร สะท้อนผลงาน

16 กลไกการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สินค้า (ผลผลิตทางวิชาการของกรม) 16 ผลผลิตทาง วิชาการของ กรม (Product) จังหวัด /อำเภอ ตำบล ประชาชน  ประชาสัมพันธ์ จังหวัด  สื่อมวลชน  โทรทัศน์  วิทยุ  หนังสือพิมพ์ ............  ประชาสัมพันธ์ จังหวัด  สื่อมวลชน  โทรทัศน์  วิทยุ  หนังสือพิมพ์ ............ ดำเนินการ  สื่อสาร  ประชาสัมพันธ์  ติดตาม  สะท้อนผลงาน  สื่อสาร  ประชาสัมพันธ์  ติดตาม  สะท้อนผลงาน 16

17 Primary goal of risk communication To help people become aware of an issue To make more informed decisions To take action, seek information To seek help to protect themselves, To change their behavior or participate more effectively in the decision making process To achieve informed consent, To enhanced public participation, To constructive dialogue, To empower citizen

18 วงจรการสื่อสารความเสี่ยง 1. Focus current understanding 2. Develop communication strategies 3. Pre-test strategies, plan and messages 4. Implement according to plan 5. Evaluation the RC process and outcomes

19 ขั้นตอนการกระบวนการดำเนินงาน สื่อสารความเสี่ยง Dialogue-based process Define the opportunity Characterize the situation Assess stakeholder perception

20 Assess perceived the options Develop strategies, plan and messages Implement RC Plans Evaluate RC Effectiveness

21 ความเชื่อถือ ศรัทธา ไว้วางใจ เกิดจาก... Correct ถูกต้อง Clear ชัดเจน Concise กระชับ Consistent สม่ำเสมอ คงเส้นคง วา Cogent โน้มน้าวอย่างมี เหตุผล Caring ใส่ใจดูแลอย่าง จริงใจ

22 Communicating With the Public: 10 Questions To Ask Why are we communicating? Who is our audience? What do our audiences want to know? What do we want our audiences to know? How will we communicate? How will we listen? How will we respond? Who will carry out the plans? When? What problems or barriers have we planned for? Have we succeeded?

23 ICS should be used for all incidents…not just the “big ones”. Why?

24

25 Types of Incidents Planned events Fire, both structural and wildfire Hazardous materials incidents Search and rescue missions Oil spills Natural disasters Terrorist/WMD events

26 26 Goal To demonstrate that the Incident Command System (ICS) provides an ideal structure in a DDC setting for: Command Control Coordination/Collaboration Communication

27 27 What is ICS? ICS is a well organized, team approach for managing critical incidents. It has the following hallmarks: 1. Manageable Span of Control 2. Common Terminology 3. Modular/Scalable Organization 4. Integrated Communications 5. Unified Command Structure 6. Consolidated Action Plans 7. Pre-designated Command Centers 8. Comprehensive Resource Management

28 Detailed ICS Organization

29 The Command Staff Information Officer Safety Officer Liaison Officer

30 Expanded ICS Organization Operations Section Planning Section Units Single Resource Single Resources Command Staff General Staff Single Resource Logistics Section Finance / Administration Section Task Force Strike Team Single Resource Group (function) Division (geography) Incident Command Branch Units

31 Operations Section Chief Planning / Intelligence Section Chief Logistics Section Chief Finance / Administration Section Chief

32 32 The One Word Definition Command = Manages Operations = Does Logistics = Gets Planning & Intelligence = Plans Finance = Pays

33 33 Response Incident Level Response Plan Level 1 A minor, localized department or building incident that is quickly resolved with existing University resources or limited outside help Level 2 A major emergency that disrupts a sizable portion of the campus community and requires coordination of internal operational groups and possibly external organizations Level 3 An event, such as a major earthquake, involving the entire campus and surrounding community

34 34 Situation Triage and Assessment Team-STAT Incident Commander Communication Services EH&S Public Safety Facilities Medical CP&M News Service Additional specialists/units as needed Incident commander may be any one of the heads of the STAT units based upon the nature of the incident. For Level 2 Emergencies

35


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่ง เจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ ๑๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google