งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

2 ประเด็นนำเสนอ 1. อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ 2. การสำรวจ สถานการณ์ ระดับสติปัญญาและความ ฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย 2557 กรมสุขภาพจิต 3. ความก้าวหน้าในการ ก่อสร้าง รพ. จ. พิษณุโลกและ ย้ายศูนย์สุขภาพจิตไปอยู่ที่ เขต 2 พิษณุโลก 4. โครงการรวมใจปรองดอง สมานฉันท์

3 อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ เขต 2 ปี จังหวัดประชากรจำนวนอัตราต่อ แสน ปี 56 อัตราต่อ แสนปี 55 อุตรดิต ถ์ 461, ตาก 529, สุโขทัย 602, พิษณุโล ก 855, เพชรบูร ณ์ 994, เขต 2 ประเทศ 3,442,423 64,621,

4 . การสำรวจ สถานการณ์ ระดับสติปัญญาและความ ฉลาดทางอารมณ์ เด็กไทย 2557 กรม สุขภาพจิต - เขตละ 1 จังหวัด - เขต 2 จังหวัดเพชรบูรณ์

5 ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง โรงพยาบาล จิตเวชพิษณุโลก และการย้ายศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 อยู่ที่ จ. พิษณุโลก โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ทรัพย์ ไพรวัลย์ อ. วังทอง จ. พิษณุโลก - โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ชั่วคราวที่ รพ. วังทอง - การย้ายศูนย์ฯ ไปอยู่ที่เขต 2 จังหวัด พิษณุโลก

6 . โครงการรวม ใจปรองดอง สมานฉันท์

7 T HANK YOU จันทร์ศรี


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าใน การดำเนินงาน สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google