งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระยะเว ลา ประเด็น วิธีการ / ช่องทาง การ ประชาสัมพั นธ์ ผู้รับผิดช อบ ตุลาคม ๒๕๕๗ วันสุขภาพจิตโลก ๑๐ - ประเด็นที่กรมสุขภาพจิตกำหนด....... - ความสุขสร้างได้ด้วยตัวเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระยะเว ลา ประเด็น วิธีการ / ช่องทาง การ ประชาสัมพั นธ์ ผู้รับผิดช อบ ตุลาคม ๒๕๕๗ วันสุขภาพจิตโลก ๑๐ - ประเด็นที่กรมสุขภาพจิตกำหนด....... - ความสุขสร้างได้ด้วยตัวเรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระยะเว ลา ประเด็น วิธีการ / ช่องทาง การ ประชาสัมพั นธ์ ผู้รับผิดช อบ ตุลาคม ๒๕๕๗ วันสุขภาพจิตโลก ๑๐ - ประเด็นที่กรมสุขภาพจิตกำหนด....... - ความสุขสร้างได้ด้วยตัวเรา - คิดบวก ชีวิตบวก พฤศจิ กายน ๒๕๕๗ สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ๑ - ๗ - ประเด็นที่กรมสุขภาพจิตกำหนด....... - ทุกข์ เหงา เศร้า ไม่เอาได้ไหม - เสริมสร้างความสุข 5 มิติ ธันวาค ม ๒๕๕๗ วันพ่อ & ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี ใหม่ - ประเด็นที่กรมสุขภาพจิตกำหนด....... - การเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้ง สติ - กล้าคิดและกล้าเปลี่ยน ชีวิตก็ เปลี่ยนได้

3 ระยะเว ลา ประเด็น วิธีการ / ช่องทาง การ ประชาสัมพั นธ์ ผู้รับผิดช อบ มกราค ม ๒๕๕๘ วันเด็ก - ประเด็นที่กรมสุขภาพจิตกำหนด....... - เลี้ยงลูกให้เหมาะสมกับวัย - เลี้ยงลูกอย่างไร ไม่ให้ติดเกม - รับมือกับลูกก้าวร้าวอย่าง สร้างสรรค์ - สร้างเด็กยุคใหม่ให้มีอีคิว - ปั้นลูกให้เป็นนักคิด - เคล็ดลับ สร้างสมาธิในวัยเรียน กุมภาพั นธ์ ๒๕๕๘ วาเลนไทม์ วันแห่งความรัก - ประเด็นที่กรมสุขภาพจิตกำหนด....... - อ้อมกอดแห่งรัก - อยู่อย่างไรให้รักใหม่และยืนยาว - รักอย่างไรไม่ให้ทุกข์ - ใช้ชีวิตคู่อย่างไร.. ให้เข้มแข็ง.. และ ยืนยาว

4 ระยะเว ลา ประเด็น วิธีการ / ช่องทาง การ ประชาสัมพั นธ์ ผู้รับผิด ชอบ มีนาคม ๒๕๕๘ วันสตรีสากล ( วันที่ ๘ ) & วัน อสม. แห่งชาติ ( วันที่ ๒๐ ) - ประเด็นที่กรมสุขภาพจิตกำหนด....... - ความเครียดจากการเมือง - เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า - ซึมเศร้ารู้ได้ - รู้จักและทำความเข้าใจกับโรค ซึมเศร้า - คุณ ( ผู้หญิง ) มีส่วนช่วยป้องกันการ คุกคามทางเพศได้อย่างไร เมษาย น ๒๕๕๘ วันผู้สูงอายุ & วันครอบครัว - ประเด็นที่กรมสุขภาพจิตกำหนด....... - สถานการณ์สภาพปัญหาของ ผู้สูงอายุ - พลังผู้สูงวัย เสริมครอบครัวไทย มั่นคง - คุยกันสามวัย - แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ วัย ผู้สูงอายุแห่งชาติ - ลดปัญหาในบ้าน ถ้าสื่อสารกันด้วยดี

5 ระยะเว ลา ประเด็น วิธีการ / ช่องทาง การ ประชาสัมพั นธ์ ผู้รับผิดช อบ พฤษภา คม ๒๕๕๘ วันแรงงาน ( ความสำคัญของ แรงงานในภาคต่างๆ ) - ประเด็นที่กรมสุขภาพจิตกำหนด....... - ข้อมูลสถานการณ์วัยทำงานใน ประเทศไทย - คนทำงาน “ กายใจเป็นสุข ” - ชีวิตไม่ไร้งาน - สมดุลชีวิตและวิธีสร้างพลังใจวัย ทำงาน - ความฉลาดทางอารมณ์สิ่งจำเป็น ในการทำงาน - หมดไฟในการทำงานทำอย่างไรดี - การสร้างสมดุลของชีวิตและการ ทำงาน มิถุนาย น ๒๕๕๘ วันต่อต้านยาเสพติดโลก - ประเด็นที่กรมสุขภาพจิตกำหนด....... - เคล็ดลับดีๆ... ในการจัดการ ความเครียด - คิดบวกสักนิด.. ชีวิตมีสุข - ดูแลวัยรุ่นไม่วุ่น ( วาย ) อย่างที่คิด - อย่างนี้ต้องปฏิเสธ - อยู่อย่างไรให้ห่างไกลยาเสพติด - อึด ฮึด สู้ พลังสุขภาพจิตพิชิตยา เสพติด - สุขภาพจิตในวัยรุ่น.... ทางเลือกที่ แก้ไขได้

6 ระยะเว ลา ประเด็น วิธีการ / ช่องทาง การ ประชาสัมพั นธ์ ผู้รับผิดช อบ กรกฎา คม ๒๕๕๘ วันอาสาฬหบูชา / เข้าพรรษา - ประเด็นที่กรมสุขภาพจิตกำหนด....... - ธรรมะกับความสุขในยุคโลกาภิ วัตน์ - ชนะความโกรธ - 20 วิธีลด ละ เลิกการดื่มเหล้า - เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อภัยมา สิงหาค ม ๒๕๕๘ วันแม่ - ประเด็นที่กรมสุขภาพจิตกำหนด....... - แม่ลูกผูกพัน สร้างสรรค์ไอคิวและ อีคิว - คิดต่าง เห็นต่าง แต่ไม่แตกแยก และไม่มีความรุนแรง

7 ระยะเว ลา ประเด็น วิธีการ / ช่องทาง การ ประชาสัมพั นธ์ ผู้รับผิดช อบ กันยาย น ๒๕๕๘ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก - ประเด็นที่กรมสุขภาพจิตกำหนด....... - 5 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการฆ่าตัว ตาย - เครียดนั้นสำคัญไฉน - 5 คำถามสำคัญเกี่ยวกับโรค ซึมเศร้า - การพัฒนาความเข้มแข็งทางใจ - วิธีเอาชนะภาวะซึมเศร้าในที่ ทำงาน


ดาวน์โหลด ppt ระยะเว ลา ประเด็น วิธีการ / ช่องทาง การ ประชาสัมพั นธ์ ผู้รับผิดช อบ ตุลาคม ๒๕๕๗ วันสุขภาพจิตโลก ๑๐ - ประเด็นที่กรมสุขภาพจิตกำหนด....... - ความสุขสร้างได้ด้วยตัวเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google