งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TRT Registry Annual Report 2005

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TRT Registry Annual Report 2005"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TRT Registry Annual Report 2005
TRT Registry Subcommittee The Nephrology Society of Thailand

2 TRT Subcommittee พ.อ.ถนอม สุภาพร พ.ญ.อัมพร สกุลแสงประภา
พ.อ.ถนอม สุภาพร พ.ญ.อัมพร สกุลแสงประภา พ.ท.อำนาจ ชัยประเสริฐ น.อ.อนุตตร จิตตินันทน์ พ.ต.ต.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ น.พ.ทวีชัย ทีปประสาน ผศ.นพ.พรชัย กิ่งวัฒนกุล นส.สร้อยสอาง สร้างสมวงษ์ นาง สุชาดา บุญแก้ว น.พ.อดิศร วังศิริไพศาล พ.ญ.สุขฤทัย เลขยานนท์ น.ส.ศิวิลัย แช่มลำเจียก น.พ.อุดม ไกรฤทธิชัย กรรมการและที่ปรึกษาทางสถิติ พ.ท.พจน์ เอมพันธ์ MD, PhD (Epidemio) ในปี พศ สมาคมโรคไตฯ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ตามวาระ และได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่กรรมการบริหารใหม่ มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการลงทะเบียนรักษาบำบัดทดแทนไตขึ้นใหม่ ในคณะกรรมการชุดนี้ สมาคมโรคไตฯ ได้เชิญให้มีผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานประกันสังคม สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มาร่วมในคณะกรรมการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านระบาดวิทยาเป็นกรรมการและที่ปรึกษา

3 Progress of TRT Registry
Number of Centers Participate 93.7% Of 350 Centers Year Report

4 Center Distribution and RRT Services

5 Distribution of Dialysis Units in Thailand 2005
BKK& Vicinities 42% C 12% E 7% N 16% NE 13% S 10% Total 328 Centers

6 TRT Registry Expansion of Cooperation
2004 2005 Number increase % Total 301 328 27 8.97 BKK and Vicinities 126 137 11 8.73 Central 33 38 5 15.15 East 18 23 27.78 North 51 52 1 1.96 North-East 42 44 2 4.76 South 31 34 3 9.68

7 Expansion of RRT Services in Thailand
Number of Service Units

8 Thailand RRT Center Capabilities and Ownership in 2005

9 Number of HD Machines

10 Local Expansion in Number of HD Machines

11 Expansion in Number of HD Machines

12 Average HD Machines / Center by Location in 2005
NB: Average Overall in 2004 =

13 Average HD Machines / Center by Owners in 2005

14 Cost of HD Reported per Session

15 Cost of HD (bhts) / Session by Region

16 Cost of HD (bhts) / Session by Ownership

17 Cost of HD (bhts) / Session by Center Status

18 Cost of HD (bhts) / Session by Ownership

19 Human Resources

20 Distribution of Nephrologists
Total Centers (100%) With Full Time (FT) Nephrologists (40.2%) No FT, but reported Part Time (PT) Nephrologists 105 (32.0%) No FT or PT Nephrologists,but reported short trained FT HD Physicians (27.7%) No Nephrologist and no FT trained HD Physician (16.8%)

21 Number of Nephrologists in Centers with Fulltime Nephrologist

22 Number of Centers Classified by Senior Renal Nurses (SRN)
Total Centers With Full-time (FT) SRN 174 (53%) No FT but reported Part-time SRN (0.3%) No FT and no PT SRN (46.6%)

23 Full-time Registered Senior Nurses

24 Vascular Surgeon per Center by Region

25 CAPD Surgeon per Center by Region

26 Alived Patients on Dec 31, 2004 HD CAPD KT Total
CSMBS SSS Selfpay & etc Total

27 New Patients in 2004 HD CAPD KT Total CSMBS 2477 284 65 2826
SSS Selfpay & etc Total

28 Point Prevalence (Dec 31, 2004)
Number Reported Reported Center/total Estimation per M pop Alived HD / Alived CAPD / Total Dialysis / Total KT Total RRT / Population of Thailand = 62,963,581 (December 2004)

29 Yearly Incidence 2004 Number Reported Reported Center/total Estimation per M pop HD / CAPD / Total Dialysis / KT* DDKT* LRKT* * Reported from Thailand Transplantation Society 2004

30 International Comparison: Where we are ….
Prevalence 2002 USRDS Update Yearly Incidence 2002 USRDS Update Thailand (2004) 121 pMp Thailand (2004) 236 pMp

31 Current Workload per Nephrologist in Thailand

32 Province with no Full-time Nephrologist Ranked by Population Size

33 Registry Roles Epidemiologic Information Current Status Trend
Feedback Effectiveness and Quality of Services

34 Acknowledgement All participated dialysis centers
Khun Yaowalak Dumkhum for data collection and processing

35 TRT Registry Annual Report 2005
TRT Registry Subcommittee The Nephrology Society of Thailand


ดาวน์โหลด ppt TRT Registry Annual Report 2005

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google