งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม เรื่อง อันตรายของความร้อน และการป้องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม เรื่อง อันตรายของความร้อน และการป้องกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม เรื่อง อันตรายของความร้อน และการป้องกัน

2 วัตถุประสงค์ 1. ระบุอันตรายของความร้อนได้ 2. ระบุวิธีการป้องกันอันตรายจาก ความร้อนที่ลูกจ้างได้รับได้ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 2

3 การทดสอบความรู้ ก่อนเรียน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 3

4 การประสบปัญหาความ ร้อนของลูกจ้าง ปัญหาการทำงานในที่ร้อน 1. 2. 3. ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 4

5 การควบคุมอุณหภูมิของ ร่างกาย ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 5

6 อันตรายจากความร้อน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 1. การเกิดผดผื่นจากความ ร้อน 2. ตะคริวจากความร้อน 3. ความอ่อนล้าจากความ ร้อน 4. การเป็นลมเนื่องจาก ความร้อน 6

7 ดีวีดี การอธิบายอันตรายของ ความร้อนโดยแพทย์ ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 7

8 หลักการป้องกันอันตราย จากความร้อน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน แหล่งกำเนิด ผู้ปฏิบัติงาน ทางผ่าน ( ระหว่างแหล่งกำเนิดกับ ผู้ปฏิบัติงาน ) 8

9 การควบคุมป้องกันอันตรายจาก ความร้อนที่ตัวคน 1. การสร้างความคุ้นเคย 2. การหมุนเวียนทำงานในที่ ร้อน 3. การลดความหนักของงาน 4. การฝึกอบรม 5. การจัดน้ำดื่มทดแทนการ สูญเสียน้ำในร่างกาย 6. การลด / งดรับประทาน อาหารหนักในช่วงพัก ระหว่างการทำงาน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 9

10  วันแรกทำงาน 20 % ของงาน ( กรณีคนงานใหม่ )  หรือวันแรกทำงาน 50 % ของ งาน ( กรณีคนงานเก่า )  แล้วเพิ่มวันละร้อยละ 20 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน การสร้างความคุ้นเคย 10

11 การหมุนเวียนทำงาน  การหมุนเวียนทำงานในที่มีความ ร้อน เพื่อลดการสัมผัสระดับความ ร้อน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 11

12  การลดความหนักของงาน - ใช้อุปกรณ์ช่วยยกของ - ใช้รถเข็นแทนการยกด้วยคน  ถ้าลดระดับจากงานหนักมาเป็น งานหนักปานกลาง จะเพิ่มค่า ระดับความร้อนได้ 2 องศา หรือถ้า ลดลงได้เป็นงานเบาก็จะลดค่า ระดับความร้อนลงมาได้อีก ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน ความหนักของงาน 12

13 การฝึกอบรม  การฝึกอบรมให้เข้าใจเกี่ยวกับการ ทำงานในที่ร้อน  อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น  วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 13

14 การดื่มน้ำ  การดื่มน้ำทดแทนการสูญเสียน้ำ ในร่างกาย  ควรดื่มน้ำบ่อยครั้ง แต่ใน ปริมาณไม่มาก ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 14

15 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน การรับประทานอาหาร  ควรลดหรืองดรับประทานอาหารหนัก ในช่วงพักระหว่างการทำงาน 15

16 การทดสอบความรู้ หลังเรียน ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านเสียงดังและความร้อน 16


ดาวน์โหลด ppt 1 จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม เรื่อง อันตรายของความร้อน และการป้องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google