งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานผลิต ชิ้นส่วนพื้น รองเท้า v อุตสาหกรรมผลิตรองเท้า ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจาก การทำงานที่พบ ) งานประกอบ ชิ้นส่วนพื้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานผลิต ชิ้นส่วนพื้น รองเท้า v อุตสาหกรรมผลิตรองเท้า ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจาก การทำงานที่พบ ) งานประกอบ ชิ้นส่วนพื้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานผลิต ชิ้นส่วนพื้น รองเท้า v อุตสาหกรรมผลิตรองเท้า ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจาก การทำงานที่พบ ) งานประกอบ ชิ้นส่วนพื้น รองเท้า งานผลิตส่วน หน้ารองเท้า งานประกอบ ขั้นสุดท้าย v v v งานประกอบ ส่วนหน้า รองเท้า เครื่องบดยาง เครื่อง ปั๊มชิ้นงาน หม้อน้ำ ( การหนีบ การกระแทก, เสียงดัง, ความร้อน, อันตรายจากหม้อน้ำ ) เครื่องทากาว แสงจากหลอด Black Light ( สารเคมี แสงสว่าง ) เครื่องปั๊มชิ้นงาน เครื่องตัด ( การกระแทก การตัด บาด สารเคมี ) จักรเย็บผ้าแบบอัตโนมัติและด้วยคน หม้อน้ำ ( เสียงดัง, ความสั่นสะเทือน, การยศาสตร์ การทิ่มแทงจากเข็ม ) เครื่องอัดชิ้นงาน ( การกระแทก, สารเคมี ) นำยางดิบมาผสมกับแม่สีแล้วนำมาอัดขึ้นรูป โดยใช้ความร้อน นำวัตถุดิบ ได้แก่ ผ้า ฟองน้ำ มาตัดตาม รูปแบบแล้วขึ้นรูปเป็นส่วนหน้ารองเท้า นำส่วนพื้น ส่วนกลางและส่วนหน้ารองเท้ามา ประกอบกัน โดยใช้กาวเป็นตัวประสานและใช้ เครื่องอัดติดให้แน่นอีกครั้ง นำส่วนประกอบต่างๆ มาติดกันโดยใช้น้ำยา เคมีและความร้อน นำส่วนต่างๆ มาประกอบโดยการ เย็บติดกัน เพื่อให้ได้ส่วนหน้ารองเท้า 1

3 งานประกอบ ชิ้นส่วน พื้นรองเท้า งานผลิตส่วนหน้า รองเท้า งานประกอบส่วน หน้า รองเท้า งานประกอบขั้น สุดท้าย ขั้นตอนการ ผลิต งานผลิตชิ้นส่วน พื้นรองเท้า

4 เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องบดยาง เครื่องปั๊มชิ้นงาน หม้อน้ำ อันตรายที่พบ - การหนีบ การกระแทก - เสียงดัง ความร้อน - อันตรายจากหม้อน้ำ

5 งานประกอบชิ้นส่วน พื้นรองเท้า เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องทากาว แสงจากหลอด Black Light อันตรายที่พบ - แสงสว่างไม่เพียงพอ - สารเคมี

6 งานผลิตส่วนหน้า รองเท้า เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องปั๊มชิ้นงาน เครื่องตัด อันตรายที่พบ - การกระแทก การตัด บาด - สารเคมี

7 งานประกอบส่วน หน้ารองเท้า เครื่องจักร / อุปกรณ์ จักรเย็บผ้าแบบอัตโนมัติและ ด้วยมือ หม้อน้ำ อันตรายที่พบ - การทิ่มแทงจากเข็ม - เสียงดัง ความสั่นสะเทือน - ปัญหาด้านการยศาสตร์ -- หม้อน้ำ

8 งานประกอบขั้น สุดท้าย เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องอัดชิ้นงาน อันตรายที่พบ - การกระแทก - สารเคมี

9 แนวทาง ป้องกัน

10 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ เครื่องจักร (Machine Guarding) ส่วนที่มีการ เคลื่อนไหว และส่งถ่ายกำลัง ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและติดตั้ง ระบบสายดิน เครื่องจักร / อุปกรณ์

11 ควบคุมป้องกัน แหล่งกำเนิดและการฟุ้ง กระจายของสารเคมี สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลให้ เหมาะสมกับประเภทและ ชนิดของสารเคมี สารเคมี

12 ควบคุมป้องกันแหล่งกำเนิด และการกระจายตัวของความ ร้อนและเสียง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความ ร้อนและเสียง กายภาพ

13 ปรับปรุงสถานที่ทำงานให้ เหมาะสมกับ สภาพขนาดและระดับความ สูงของ พนักงาน การยศาสตร์

14 จัดทำระบบป้องกันและ ระงับอัคคีภัย ฝึกอบรม ฝึกซ้อมหนีไฟ แผนฉุกเฉิน จัดเตรียมอุปกรณ์ ดับเพลิงที่เหมาะสม อัคคีภัย


ดาวน์โหลด ppt งานผลิต ชิ้นส่วนพื้น รองเท้า v อุตสาหกรรมผลิตรองเท้า ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจาก การทำงานที่พบ ) งานประกอบ ชิ้นส่วนพื้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google