งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลิต แผ่นกระดา ษ v อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร์อุปกรณ์ ( อันตรายจากการทำงานที่พบ ) ตัดกระดาษ ( กระดาษ เอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลิต แผ่นกระดา ษ v อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร์อุปกรณ์ ( อันตรายจากการทำงานที่พบ ) ตัดกระดาษ ( กระดาษ เอกสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลิต แผ่นกระดา ษ v อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร์อุปกรณ์ ( อันตรายจากการทำงานที่พบ ) ตัดกระดาษ ( กระดาษ เอกสาร ) กระดาษ ลูกฟูก v ผลิตกล่อง กระดาษ ปั้นจั่น อุปกรณ์ส่งถ่ายกำลัง มู่เล่ เฟืองโซ่ ลูกกลิ้ง รีดกระดาษ มอเตอร์ เพลาขับปั๊ม ( หนีบ กระแทก ม้วน ดึง วัสดุร่วงหล่น วัสดุพัง ทลาย / กลิ้งทับ ความร้อน เสียงดัง สารเคมี รังสี อัคคีภัย ) เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเจาะรู เครื่องพิมพ์ รถยก เคลื่อนย้ายวัสดุ ( ตัด บาด หนีบ กระแทก เฉี่ยวชน เสียงดัง ฝุ่น สารเคมี การออกยกเคลื่อนย้ายของไม่ถูกวิธี ) ลูกกลิ้งรีดกระดาษปั้นจั่น อุปกรณ์ส่งถ่ายกำลัง เช่น เฟือง โซ่ มู่เล่ สายพาน รถยกเคลื่อนย้าย วัสดุ หม้อน้ำ ( หนีบ กระแทก วัสดุตกทับ เฉี่ยวชน หม้อน้ำ ระเบิด ความร้อน เสียงดัง สารเคมี ) ลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์ เครื่องรัดกระดาษ เครื่อง พับ เครื่องเย็บกระดาษ ( หนีบ กระแทก ทิ่มแทง แสงสว่าง เสียงดัง สารเคมี ท่าทางการทำงานไม่ถูกวิธี ยกของหนัก ) นำเยื่อกระดาษมากวนในถังตีเยื่อ บดเยื่อ จ่ายเยื่อ เข้าเครื่องผลิตเป็นแผ่นบาง ม้วน ตัดเป็นแผ่น ขนาดใหญ่ นำกระดาษม้วนมาเข้าเครื่องผลิตลูกฟูก 3 ชั้น หรือ 5 ชั้น ตามต้องการ จากนั้นจะทำการตัด ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ นำกระดาษแผ่นใหญ่มาตัดให้ได้ขนาดตาม ต้องการ พิมพ์หรือตัดตามที่ลูกค้ากำหนด จัด ส่งลูกค้า นำกระดาษลูกฟูกที่ตัดตามขนาดมาทำการพิมพ์ จากนั้นนำไปพับ ใช้ลวดเย็บ ทากาวติดฉลาก มัด ส่งลูกค้า 11

3 ตัดกระดาษ ( กระดาษ เอกสาร ) กระดาษลูกฟูก ผลิตกล่อง กระดาษ ขั้นตอนการ ผลิต ผลิต แผ่นกระดาษ

4 เครื่องจักร / อุปกรณ์ ปั้นจั่น อุปกรณ์ส่งถ่ายกำลัง มู่เล่ เฟือง โซ่ ลูกกลิ้ง รีดกระดาษ มอเตอร์ เพลาขับปั๊ม อันตรายที่พบ - หนีบ กระแทก ม้วน ดึง วัสดุร่วงหล่น วัสดุพังทลาย / กลิ้งทับ - ความร้อน เสียงดัง - สารเคมี รังสี - อัคคีภัย

5 ตัดกระดาษ ( กระดาษเอกสาร ) เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเจาะรู เครื่องพิมพ์ รถยกเคลื่อนย้ายวัสดุ อันตรายที่พบ - ตัด บาด หนีบ กระแทก เฉี่ยว ชน - เสียงดัง - สารเคมี ฝุ่น - การยกเคลื่อนย้ายของไม่ถูก วิธี

6 กระดาษ ลูกฟูก เครื่องจักร / อุปกรณ์ ลูกกลิ้งรีดกระดาษ ปั้นจั่น อุปกรณ์ส่ง ถ่ายกำลัง เช่น เฟือง โซ่ มู่เล่ สายพาน รถยก เคลื่อนย้ายวัสดุ หม้อน้ำ อันตรายที่พบ - หนีบ กระแทก วัสดุตกทับ เฉี่ยวชน - หม้อน้ำระเบิด - ความร้อน เสียงดัง - สารเคมี

7 ผลิตกล่อง กระดาษ เครื่องจักร / อุปกรณ์ ลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์ เครื่องรัด กระดาษ เครื่องพับ เครื่อง เย็บกระดาษ อันตรายที่พบ - หนีบ กระแทก ทิ่มแทง - แสงสว่างไม่เพียงพอ เสียงดัง - สารเคมี - ท่าทางการทำงานไม่ถูกวิธี ยกของ หนัก

8 แนวทาง ป้องกัน

9 อยู่ในสภาพใช้งานอย่าง ปลอดภัยตามมาตรฐาน วิศวกรรม ปิดครอบส่วนที่หมุนได้ ส่วนส่ง ถายกำลังและ การ์ดป้องกันจุดหนีบจุดตัด ทำรั้วกั้นเขตอันตราย ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เครื่องจักร / อุปกรณ์

10 ใช้งานและจัดเก็บอย่าง ถูกวิธี มีการจัดระบบระบาย อากาศที่เหมาะสม สวมอุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัย ส่วนบุคคล สารเคมี

11 ป้องกันการแผ่รังสีความ ร้อน มีการระบายอากาศเพื่อลด ความร้อน ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลให้ เหมาะสม กายภาพ

12 ใช้อุปกรณ์ช่วยยก เคลื่อนย้ายของ หนัก ยกเคลื่อนย้ายอย่างถูก วิธี ท่าทางการทำงานที่ เหมาะสม การยศาสตร์

13 จัดทำระบบป้องกันและ ระงับอัคคีภัย ฝึกอบรม ฝึกซ้อมหนีไฟ แผนฉุกเฉิน จัดเตรียมอุปกรณ์ ดับเพลิงที่เหมาะสม อัคคีภัย


ดาวน์โหลด ppt ผลิต แผ่นกระดา ษ v อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร์อุปกรณ์ ( อันตรายจากการทำงานที่พบ ) ตัดกระดาษ ( กระดาษ เอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google