งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10-12 มีนาคม 2554 ศูนย์รวมตะวัน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมพลัง สร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10-12 มีนาคม 2554 ศูนย์รวมตะวัน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมพลัง สร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 10-12 มีนาคม 2554 ศูนย์รวมตะวัน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมพลัง สร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

3 การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ เป็นการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ พนักงานในสถานประกอบการ ด้วยการ ดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อควบคุมปัจจัยหรือ พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อาทิ การสูบบุหรี่ การ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเล่นการพนัน การ ป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง ฯลฯ นอกเหนือจากการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยในการทำงาน http://www.adeq.or.th

4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพของคนทำงาน พฤติกรรมการดำเนินชีวิต ปัจจัยทางด้านพันธุกรรม พฤติกรรมการดำเนินชีวิตมี อิทธิพลต่อสุขภาพของเรา มากที่สุด สิ่งแวดล้อม (ทั้งในเชิงกายภาพ ชีวภาพ และสังคม) http://www.adeq.or.th

5 ตัวอย่างพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การเล่นการพนัน พฤติกรรมการเดินทางที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ

6 การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการควบคุมปัจจัย และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เป็น กระบวนการ ไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น เฉพาะกิจ หรือเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ดังนั้นจำเป็นต้องทำอย่างเป็นระบบ เป็นขั้น เป็นตอน และต่อเนื่อง...

7 การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สามารถส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับต่างๆ 1.คนทำงานเกิดความตระหนักในเรื่องสุขภาพ มากขึ้น 2.คนทำงานมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3.มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมี สุขภาพดี http://www.adeq.or.th

8 ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จ เจ้าของ/ผู้บริหาร (เห็นความสำคัญ) คณะทำงาน หรือผู้รับผิดชอบงานเรื่องนี้โดยตรง (เห็น ความสำคัญ มีทักษะ ความรู้และกระบวนการเรียนรู้) พนักงาน (เห็นความสำคัญ) การดำเนินงาน : เป็นระบบ เน้นสร้างการมีส่วนร่วม และต้องต่อเนื่อง มีนโยบาย เป้าหมายและตัวชี้วัด ที่ชัดเจน มีแผนปฏิบัติการ มีกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถควบคุมปัจจัยและ พฤติกรรมเสี่ยง (บุหรี่ แอลกอฮอล์ การพนัน อุบัติเหตุ ฯลฯ) ครบทุกด้าน  มีทิศทางที่สอดคล้องกัน เสริมแรงซึ่งกันและ กัน

9 ปัจจัยที่ไม่เอื้อ ต่างคนต่างทำ ผลักดันเฉพาะในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบ ไม่บูรณาการงานอย่างจริงจัง เจ้าของ/ผู้บริหาร คณะทำงาน พนักงานให้ความสำคัญ กับการสร้างเสริมสุขภาพน้อย ทำงานตามลำพัง ไม่มีภาคีเครือข่าย http://www.adeq.or.th

10 กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ ในสถานประกอบการ http://www.adeq.or.th

11 สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ???  มีนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ เช่น นโยบายไม่รับผู้สูบบุหรี่เข้าเป็น พนักงาน หรือมีเงื่อนไขไม่สูบบุหรี่ในที่ทำงาน  มีคณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพ  มีพื้นที่ดำเนินงานทั้งหมด เป็นเขตปลอดบุหรี่ (เหล้า การพนัน) และ ห้ามจำหน่ายบุหรี่ (เหล้า การพนัน)  จำกัดการสูบบุหรี่ให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะ  เขตสูบบุหรี่  มีการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของและแนวทางในการเลิกบุหรี่ เหล้า การพนัน รวมทั้งส่งเสริมการเดินทางที่เหมาะสม  มีพื้นที่หรือเครื่องมือในการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ เหล้า เช่น คลินิกเลิก บุหรี่-เหล้า มีสนามกีฬา หรือพื้นที่ออกกำลังกาย  มีจำนวนพนักงานที่ติดบุหรี่-ติดเหล้าลดลง (ควบคุมการสูบบุหรี่ เหล้า การพนัน ลดอุบัติเหตุ) เป็นสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานด้านการสร้างเสริม สุขภาพด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพต่างๆ อย่างเป็น รูปธรรมและต่อเนื่อง

12 จากนี้ไปต้องทำอะไรบ้าง ??? ขั้นตอนการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ 1.จัดตั้งคณะทำงานและสร้างทีมงาน 2.กำหนดนโยบาย 3.เสริมสร้าง/พัฒนาศักยภาพของคณะทำงาน 4.สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และพฤติกรรม การสูบบุหรี่ ดื่ม เหล้า เล่นการพนัน การเดินทาง ของพนักงาน 5.จัดทำแผนปฏิบัติการสถานประกอบการสร้างเสริม สุขภาพดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 6.ประเมินผล พัฒนาแผนฯ เป็นข้อเสนอ โครงการเพื่อขอรับงบฯ สนับสนุน

13 1. กำหนดนโยบายสถานประกอบการ เป็นนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีวิธีการจัดทำที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วน ร่วมของพนักงาน ผู้บริหารลงนาม ประกาศหรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่าง ทั่วถึง สร้างเสริมสุขภาพ http://www.adeq.or.th

14 สาระของนโยบาย สั้นและกระทัดรัด ใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและจุดมุ่งมั่นในการสร้าง เสริมสุขภาพ กำหนดจุดมุ่งหมาย (และสรุปให้เห็นว่าจะมุ่งสู่ จุดมุ่งหมายอย่างไร) แสดงความต้องการที่จะทำให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อธิบายที่มาหรือเหตุผลที่จะต้องมีนโยบาย มีรายชื่อคณะทำงาน ฯลฯ

15 2. จัดตั้งคณะทำงานและสร้างทีมงาน คณะทำงาน มีบทบาทสำคัญที่จะทำให้การ ดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของสถาน ประกอบการเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน และมีความต่อเนื่อง โดยการจัดตั้งคณะทำงาน สามารถทำได้โดยการ แต่งตั้ง ให้แต่ละฝ่าย/แผนกคัดเลือกส่งตัวแทน เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อคณะทำงาน/ บทบาทและหน้าที่ ให้บุคลากรใน หน่วยงานรับทราบทั่วกัน อย่า ลืม!

16 คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเป็นคณะทำงาน มาด้วยความเต็มใจและเห็นความสำคัญและความจำเป็น ในการควบคุมปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงในที่ทำงาน มีความสามารถทางจิตวิทยา ทักษะการสื่อสารและมนุษย์ สัมพันธ์ (เนื่องจากการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงต้องอาศัย ความร่วมมือจากทุกฝ่าย คณะทำงานจะต้องสามารถ ประสานและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนและทุกฝ่ายใน องค์กรให้เกิดขึ้นให้ได้ เป็นแกนนำจากฝ่ายต่างๆ จำนวนคณะทำงานขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานหรือฝ่าย

17 บทบาทคณะทำงาน จัดทำนโยบายเสนอผู้บริหาร กำหนดเป้าหมาย จัดทำแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพของ หน่วยงาน ประสานงาน ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ กำหนด ประเมินผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัด และรายงานผล

18 3. พัฒนาศักยภาพของคณะทำงาน/ทีมงาน  เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกอบรม “กระบวนการพัฒนา สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ” ที่ศูนย์รวม ตะวัน สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในสถานประกอบการ  ศึกษาจากคู่มือการดำเนินงาน  ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำแผนปฏิบัติการสถาน ประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ และข้อเสนอ โครงการฯเพื่อของบประมาณสนับสนุน

19 4. สำรวจสถานการณ์และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของปัญหาและเป็นการหา แนวทางโดยผลจากการสำรวจจะทำให้สถาน ประกอบการรู้ถึง ของพนักงานในสถานประกอบการ สถานการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงาน เช่น การสูบบุหรี่ : จำนวนคนที่สูบ เพศ ระดับการศึกษาความถี่ของการ สูบ ความต้องการเลิกบุหรี่ ฯลฯ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานต่อการควบคุมปัจจัย เสี่ยงต่างๆ แนวทางในการดำเนินงาน ที่เน้นการมีส่วนร่วม และลดความ ขัดแย้ง http://www.adeq.or.th

20 กำหนดขอบเขตและขั้นตอนการเก็บข้อมูล จัดทำแบบสอบถามสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติความคิดเห็น เกี่ยวกับการสูบบุหรี่/ดื่มเหล้า/เล่นการพนัน/การเดินทางของ พนักงาน (สามารถ Down Load จาก Website โครงการฯ www.healthyenterprise.org ทำการสำรวจข้อมูล ให้มีความกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูล: หาแนวทางในการจัดการ กำหนดเป้าหมาย นำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ แนวทางการสำรวจข้อมูลสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ได้จาก การสำรวจให้ทุกคนทราบด้วย อย่า ลืม !

21 แบบสำรวจพฤติกรรมและสถานการณ์การสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ แบบสำรวจพฤติกรรมและสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพนักงาน แบบสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางของพนักงาน แบบสำรวจพฤติกรรมการและสถานการณ์การเล่นพนันของพนักงาน แบบสำรวจ จำนวน 4 ชุด ดังนี้ Download ที่ http://www.healthyehterprise.orghttp://www.healthyehterprise.org

22 5. จัดทำแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ( แผนฯควบคุมการสูบบุหรี่ เหล้า การพนัน และลดอุบัติเหตุ )

23 6. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ รายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ทำกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ จัดสภาพแวดล้อม เช่น กำหนดเขต ปลอดบุหรี่ / เขตสูบบุหรี่ ให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อสร้าง ความตระหนัก จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ เลิกพฤติกรรมเสี่ยง

24 7. ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ตรวจสอบการดำเนินงาน จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้า จัดแสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้วย กราฟ ตารางรูปภาพหรือวิธีการอื่นๆ ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน รักษามาตรฐาน ทำการสำรวจ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง ขอคำแนะนำจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินงานด้าน การสร้างเสริมสุขภาพ และปรับปรุงแก้ไข

25 - ประกาศ เจตนารมณ์ - จัดตั้ง คณะทำงาน - ประกาศ เจตนารมณ์ - จัดตั้ง คณะทำงาน คณะทำงาน เข้ารับการ อบรม - คณะทำงานจัดประชุมทำแผนปฏิบัติ การฯและจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. - ขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร - คณะทำงานจัดประชุมทำแผนปฏิบัติ การฯและจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. - ขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร สถาน ประกอบการ ส่งข้อเสนอ โครงการ คณะกรรมการ พิจารณาให้การ สนับสนุน สพส. แจ้ง ผลการ พิจารณา โครงการ สถานประกอบการ ดำเนินงานตาม ข้อเสนอโครงการ และแผนปฏิบัติการ สถาน ประกอบการ ส่งรายงาน การ ดำเนินงาน สพส. จัดกิจกรรม สนับสนุนการ ปฏิบัติการสร้าง เสริมสุขภาพของ สถาน ประกอบการ Time Line การปฏิบัติงานของสถานประกอบการ เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 เดือน 10 มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. คณะทำงานสำรวจ ประเมินการ เปลี่ยนแปลง ตาม ตัวชี้วัด คณะทำงานสำรวจ สถานการณ์และ พฤติกรรมเสี่ยงในสถาน ประกอบการ

26 สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นฐาน มีการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยง อย่างน้อย 1 ประเด็น โดยต้องมีการควบคุมการสูบบุหรี่ ในที่ทำงาน เป็นประเด็นหลัก และอาจทำการควบคุม ปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นๆ (ได้แก่ เหล้า การพนัน และ อุบัติเหตุ อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมกันไปด้วย (HPE Standard) http://www.adeq.or.th

27 มีการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานด้วยการดำเนินการ ดังนี้ มีนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพเป็นลายลักษณ์อักษร มีคณะทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ไม่มีการจำหน่ายสินค้าที่เป็นบ่อนทำลายสุขภาพทุกชนิด มีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อควบคุมปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง ต่อสุขภาพ และ/หรือมีการจัดทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ อย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี้ จัดระบบสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ หรือสร้าง ความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่พนักงาน มีระบบสนับสนุนพนักงานให้ลด ละเลิก ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยง การดำเนินงานของ HPE Standard โครงการให้การสนับสนุนทางเทคนิคและสื่อรณรงค์

28 มีการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานด้วยการดำเนินการ ดังนี้ มีนโยบายควบคุมการสูบบุหรี่ในที่ทำงาน เป็นลายลักษณ์ อักษร มีคณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพ ไม่มีการจำหน่ายบุหรี่ในสถานประกอบการ มีการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย หรือมีการจัดทำกิจกรรมควบคุมการสูบบุหรี่ อย่างหนึ่งอย่าง ใด ดังต่อไปนี้ มีระบบสื่อสารให้ความรู้แก่พนักงาน มีระบบสนับสนุนพนักงานให้ลด ละเลิก บุหรี่ การดำเนินงานของ HPE Standard ( กรณีเลือกทำเรื่องบุหรี่เรื่องเดียว )

29 มีการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอย่าง น้อย 2 ประเด็น โดยต้องมีการควบคุมการสูบบุหรี่ในที่ ทำงาน เป็นประเด็นหลัก และมีการควบคุมปัจจัยเสี่ยง ด้านอื่นๆ (ได้แก่ เหล้า การพนัน และอุบัติเหตุ อย่างใด อย่างหนึ่ง) พร้อมกันไปด้วย สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพระดับก้าวหน้า (HPE Premium)

30 มีนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพเป็นลายลักษณ์อักษร มีคณะทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ มีแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพของหน่วยงาน โดยมี กิจกรรมดังต่อไปนี้ มีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อควบคุมปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงฯ มีระบบสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ มีระบบสนับสนุนพนักงานให้ลด ละเลิก ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยง มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มีการประเมินผล ไม่มีการจำหน่ายสินค้าที่เป็นบ่อนทำลายสุขภาพทุกชนิด มีการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานด้วยการดำเนินการ ดังนี้ การดำเนินงานของ HPE Premium ดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยโครงการสนับสนุน ทางด้านเทคนิคและสื่อ สามารถเขียนข้อเสนอโครงการของบฯ สนับสนุน

31 การสนับสนุนจากโครงการ

32 1. จัดค่ายฝึกอบรม “ กระบวนการขับเคลื่อน สถานประกอบการปลอดบุหรี่ ” ให้คณะทำงาน ของสถานประกอบการ จำนวน 5 รุ่น รวม 250 คน สร้างความ ตระหนัก

33 รู้จักวิธีการและเครื่องมือในการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่

34 2. จัดกิจกรรมสัมมนาในประเด็นที่เป็นประโยชน์

35 3. จัดกิจกรรมรณรงค์สัญจรในสถานประกอบการที่มี การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมรณรงค์สัญจร จำนวน 10 ครั้ง

36 4. สนับสนุนสื่อรณรงค์ภาวะปลอดบุหรี่ในสถาน ประกอบการ ที่สื่อความหมายโดยตรงถึง พนักงานในสถานประกอบการ

37 โปสเตอร์เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ

38 Health Promotion Conner

39 Health Promotion Enterprise Banner

40 5. เจ้าหน้าที่โครงการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

41 5. มีพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงาน

42 โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน


ดาวน์โหลด ppt 10-12 มีนาคม 2554 ศูนย์รวมตะวัน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมพลัง สร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google