งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
การให้บริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

2 บริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เคมีคลินิก 1. FBS (Fasting Blood Sugar) 2. BUN (Blood Urea Nitrogen) 3. Creatinine 4. Uric acid 5. Lipid profile (Cholesterol, Triglyceride, HDL-C, LDL-C) 6. Electrolyte(Na, K, Cl,CO2) 7. Liver Function Test(Alkaline phosphatase, SGOT, SGPT, Total Bilirubin, Direct Bilirubin, Total Protein, Albumin, Globulin)

3 เคมีคลินิก(ต่อ) 8. Hb A1C 9. Microbilirubin(MB)

4 โลหิตวิทยาคลินิก 1. CBC (Complete Blood Cell) 2. Malaria 3. PT, PTT
4. Cell Count, Cell Differential 5. OF test 6. DCIP 7. VCT (Venous Clotting Time) 8. ESR

5 จุลทรรศนศาสตร์คลินิก
1. UA (Urine Analysis) 2. Stool Examination 3. Stool Occult Blood

6 จุลชีววิทยาคลินิก 1. Gram’ s stain 2. AFB (Acid Fast Bacilli)
3. KOH for fungus 4. India ink Test

7 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
1. Anti – HIV 2. VDRL 3. HBs Ag 4. HBs Ab 5. Pregnancy test (UPT) งานธนาคารเลือด 1. ABO Blood Group 2. Rh Group

8 การใช้เครื่องวัดระดับไมโครบิลิรูบิน (Microbilirubin meter)
1. เปิดสวิตช์ ON/OFF ด้านหลังเครื่อง 2. Warm-Up 5-10 นาที

9 3. นำ Hematocrit ของเด็กที่ปั่นแล้วใส่ลงไปในช่อง Capillary Tube Holderให้
น้ำเหลืองอยู่ระหว่าง Cell Holder และนำใส่ลงไปในช่อง Holder และอ่านค่า

10 การใช้เครื่อง CBC Automate
1. เปิดสวิตช์ ON ที่อยู่หลังเครื่อง เครื่องจะทำการตรวจเช็ค soft ware และดูดน้ำยาเข้าไปในระบบ ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที 2. Run sample โดยกด Open ประตูจะเปิดออก หมุนตำแหน่ง 1 หรือ 3 ของขนาด Tube ที่ต้องการ

11 3. Mix เลือดและใส่ลงไปในตำแหน่งให้ถูกต้องและปิดผาประตู
4. กด Aspirate เครื่องจะทำการดูดเลือดเข้าไปผสมกับน้ำยา

12 5. เมื่อเครื่องวิเคราะห์เสร็จ ก็จะแปลผลออกมาที่หน้าจอ พร้อมกับฝาประตู เปิดออกให้นำ Tube ออก
6. เครื่องจะ Print ผลออกมาโดยอัตโนมัติ

13

14 การตรวจ Anti-HIV (Rapid test)
เจาะเลือดใส่ Tube แก้วประมาณ ml. นำเลือดที่ได้มาปั่นแยกซีรั่มโดยใช้เวลาปั่น 5 นาที

15 3. ดูดซีรั่มที่ได้โดยใช้ Pipet หยดลงบนชุดตรวจ anti-HIV ประมาณ
50 µl หรือใช้ transfer pipet หยดประมาณ 2 หยด อ่านผลภายใน 15 นาที การแปลผล ผลลบ = เกิดแถบสี 1 แถบ ผลบวก = เกิดแถบสี 2 แถบ

16 Control line Test line หยดซีรั่มประมาณ 50 µl


ดาวน์โหลด ppt ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google