งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดน่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดน่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดน่าน

2 บริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เคมีคลินิก เคมีคลินิก 1. FBS (Fasting Blood Sugar) 2. BUN (Blood Urea Nitrogen) 3. Creatinine 4. Uric acid 5. Lipid profile (Cholesterol, Triglyceride, HDL-C, LDL-C) 6. Electrolyte(Na, K, Cl,CO 2 ) 7. Liver Function Test(Alkaline phosphatase, SGOT, SGPT, Total Bilirubin, Direct Bilirubin, Total Protein, Albumin, Globulin)

3 เคมีคลินิก ( ต่อ ) เคมีคลินิก ( ต่อ ) 8. Hb A 1 C 9. Microbilirubin(MB)

4 โลหิตวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาคลินิก 1. CBC (Complete Blood Cell) 2. Malaria 3. PT, PTT 4. Cell Count, Cell Differential 5. OF test 6. DCIP 7. VCT (Venous Clotting Time) 8. ESR

5 จุลทรรศนศาสตร์ คลินิก จุลทรรศนศาสตร์ คลินิก 1. UA (Urine Analysis) 2. Stool Examination 3. Stool Occult Blood

6 จุลชีววิทยาคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก 1. Gram’ s stain 2. AFB (Acid Fast Bacilli) 3. KOH for fungus 4. India ink Test

7 ภูมิคุ้มกันวิทยา คลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยา คลินิก 1. Anti – HIV 2. VDRL 3. HBs Ag 4. HBs Ab 5. Pregnancy test (UPT)  งานธนาคารเลือด 1. ABO Blood Group 2. Rh Group

8 1. เปิดสวิตช์ ON/OFF ด้านหลังเครื่อง 2. Warm-Up 5-10 นาที

9 3. นำ Hematocrit ของเด็กที่ปั่นแล้วใส่ลงไปในช่อง Capillary Tube Holder ให้ น้ำเหลืองอยู่ระหว่าง Cell Holder และนำใส่ลงไปใน ช่อง Holder และอ่านค่า

10 1. เปิดสวิตช์ ON ที่อยู่ หลังเครื่อง เครื่องจะ ทำการตรวจเช็ค soft ware และดูดน้ำยาเข้า ไปในระบบ ใช้เวลา ประมาณ 3-5 นาที 1. เปิดสวิตช์ ON ที่อยู่ หลังเครื่อง เครื่องจะ ทำการตรวจเช็ค soft ware และดูดน้ำยาเข้า ไปในระบบ ใช้เวลา ประมาณ 3-5 นาที 2. Run sample โดย กด Open ประตูจะเปิด ออก หมุนตำแหน่ง 1 หรือ 3 ของขนาด Tube ที่ต้องการ 2. Run sample โดย กด Open ประตูจะเปิด ออก หมุนตำแหน่ง 1 หรือ 3 ของขนาด Tube ที่ต้องการ

11 3. Mix เลือดและใส่ลงไป ในตำแหน่งให้ถูกต้อง และปิดผาประตู 4. กด Aspirate เครื่องจะ ทำการดูดเลือดเข้าไป ผสมกับน้ำยา

12 5. เมื่อเครื่องวิเคราะห์เสร็จ ก็จะแปลผลออกมาที่ หน้าจอ พร้อมกับฝาประตู เปิดออกให้นำ Tube ออก 6. เครื่องจะ Print ผล ออกมาโดยอัตโนมัติ

13

14 1. เจาะเลือดใส่ Tube แก้วประมาณ 3-5 ml. 2. นำเลือดที่ได้มาปั่นแยก ซีรั่มโดยใช้เวลาปั่น 5 นาที 2. นำเลือดที่ได้มาปั่นแยก ซีรั่มโดยใช้เวลาปั่น 5 นาที

15 3. ดูดซีรั่มที่ได้โดยใช้ Pipet หยดลงบนชุด ตรวจ anti-HIV ประมาณ 50 µl หรือใช้ transfer pipet หยด ประมาณ 2 หยด 50 µl หรือใช้ transfer pipet หยด ประมาณ 2 หยด 4. อ่านผลภายใน 15 นาที การแปลผล การแปลผล ผลลบ = เกิดแถบสี 1 แถบ ผลบวก = เกิดแถบสี 2 แถบ

16 µl หยดซีรั่ม ประมาณ 50 µl Test line Control line


ดาวน์โหลด ppt ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดน่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google