งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงทะเบียนผู้ป่วย ใหม่. พิมพ์จาก หมายเลข บัตร ประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงทะเบียนผู้ป่วย ใหม่. พิมพ์จาก หมายเลข บัตร ประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงทะเบียนผู้ป่วย ใหม่

2 พิมพ์จาก หมายเลข บัตร ประชาชน

3 ชื่อผู้ติดต่อ > ใส่ชื่อผู้ที่ สามารถติดต่อได้ ที่อยู่ > ที่อยู่เดียวกัน > บ้าน เดียวกัน อยู่คนละที่ > ใส่ที่อยู่ ของผู้ติดต่อ ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย > เช่น บิดา คู่สมรส ชื่อบิดา มารดา > ใส่ ตามปกติ เบอร์โทรศัพท์ > ใส่ด้วยถ้ามี ทารกแรกเกิด ทุกราย HN มารดา เลขบัตรประชาชน บิดา มารดา ** ต้องขอขึ้น ทะเบียนบัตรทอง กรณีที่ไม่มีสูติ บัตร **

4 สิทธิการรักษา ** เช็คสิทธิ์ทุกครั้ง ** ช่องทางเช็คสิทธิ์ 1. www.nhso.go.thwww.nhso.go.th 2. สายด่วนบัตรทอง 1330 รหัสสถานพยาบาลหลัก > ทุกที่ 11625 รพช. เฉลิมพระเกียรติ รหัสสถานพยาบาลรอง > รหัสของ สอ. ต่าง ๆ ตาม คู่มือที่ OPD ชนิดของบัตร > สิทธิเบิกจากกรมบัญชีกลาง ( จ่ายตรง ) รหัส 21 1. เช็คสิทธิ์ จากช่องทางดังกล่าวข้างต้น 2. ผู้ป่วยต้องได้รับการสแกนลายนิ้วมือในการ ทำโครงการจ่าย ตรงแล้ว ( สอบถามจาก ผู้ป่วย หากไม่แน่ใจสอบถาม IT) 3. เลขที่บัตร > จะ Run เลขที่โครงการ เช่น 5200001 ไม่ใช้เลขที่บัตร ประชาชนเพราะจะสับสนกับ สิทธิ์เบิกจาก หน่วยงานต้นสังกัด ( กำลังดำเนินการ )

5 สิทธิการรักษา ให้ดูช่อง สิทธิประจำตัวผู้ป่วย ** ข้อมูลผิดพลาดเพราะเลือก ช่อง > สิทธิเก่า **

6 หลังจากห้องบัตรส่งตรวจ ตาม จุดบริการต่าง ๆ > จุดบริการต่าง ๆ ทำการเช็คสิทธิ์ครั้งเป็นการ Double check < OPD พยาบาลจุด Screen < ER พยาบาล ER < คลินิกพิเศษต่าง ๆ เช่น ฝากครรภ์ วัณโรค เป็นต้น < ทันตกรรม


ดาวน์โหลด ppt การลงทะเบียนผู้ป่วย ใหม่. พิมพ์จาก หมายเลข บัตร ประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google