งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการ กระจายอำนาจจังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการ กระจายอำนาจจังหวัดชายแดนภาคใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการ กระจายอำนาจจังหวัดชายแดนภาคใต้

2 เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการ กระจายอำนาจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุมมอง – ความขัดแย้งเชิงอัตลักษณ์ (Identity-based Conflict) ประวัติศาสตร์ – ชาติพันธุ์ – ศาสนา ระหว่างรัฐไทยกับกลุ่มขบวนการ ฐานคิด – ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการอะไร ? อยากเห็นการเมืองการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอย่างไร ? กระบวนการ – 50 เวที : 1,427 คนทั้งพุทธและมุสลิม กระบวนการเริ่มต้นอย่างไร ?

3 เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการ กระจายอำนาจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระบวนการรับฟังความเห็น 50 เวที 1,427 คน อุสตาซโต๊ะครูครู/อาจารย์นักวิชาการ นักเรียน/ นักศึกษา แกนนำองค์กร พัฒนาเอกชน นักธุรกิจนักการเมืองสื่อมวลชน ทหาร/ตำรวจ/ ปกครอง ประมง/ เกษตรกร อดีตแนวร่วม ชุมชนไทย พุทธ  เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการ กระจายอำนาจจังหวัดชายแดนภาคใต้  สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม มอ.ปัตตานี  ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้  คณะกรรมการภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง  สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า “คนในทำ – คนนอกหนุน”

4 เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการ กระจายอำนาจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความต้องการของประชาชนส่วนหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ผลสรุปจาก 50 เวที ) 1. อยู่ ภายใต้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 2. มีการปกครองที่ เป็นธรรม ทุกฝ่ายมีที่ยืน ไม่เลือกปฏิบัติ เสมอภาคเท่าเทียมตามกฎหมาย คำนึงถึงอัตลักษณ์ที่แตกต่าง มีหลักประกันสิทธิเสรีภาพของคนส่วนน้อย 3. มีผู้บริหารสูงสุดในการปกครองที่ เป็นคนพื้นที่ เข้าใจวิถีและความต้องการท้องถิ่น และมี จำนวนข้าราชการพุทธและมุสลิมในสัดส่วนที่สอดคล้องกับจำนวนประชากรในพื้นที่ 4. มีกลไกที่เอื้อให้ประชาชนสามารถคิดริเริ่ม เสนอแนะ และตัดสินใจเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับ ท้องถิ่นในระดับที่ทำให้ประชาชน รู้สึกว่ามีอำนาจในการจัดการตนเองจริง 5. มี ระบบการคัดเลือกกลั่นกรองผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่ลดความแตกแยกและเอื้อให้บุคคลที่มี คุณธรรมเข้าสู่ระบบการเมืองมากขึ้น ภาพอนาคตที่ควรจะเป็นในเชิงเนื้อหา ?

5 เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการ กระจายอำนาจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความต้องการของประชาชนส่วนหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ผลสรุปจาก 50 เวที ) 6. มีการใช้ สองภาษา คือ ภาษาไทยและมลายูควบคู่กันบนสถานที่และป้ายของทางราชการ 7. มีหลักสูตรการศึกษาที่ บูรณาการสายสามัญและศาสนา รวมทั้งสอนวิชาภาษามลายูอย่าง เป็นระบบ ในลักษณะที่ทำให้ผู้ปกครองจากทุกกลุ่มวัฒนธรรมสบายใจที่จะส่งลูกหลาน มาเรียน 8. บังคับใช้ กฎหมายอิสลาม กับคนมุสลิมทั้งในแง่ของบทบัญญัติ การวินิจฉัยตัดสิน และการมีสภาพบังคับโดยเน้นที่มิติด้านครอบครัวและมรดก ภาพอนาคตที่ควรจะเป็นในเชิงเนื้อหา ?

6 เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการ กระจายอำนาจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ? เสียง “ ส่วนใหญ่ ” จะเหมือนหรือต่าง จาก “ ส่วนหนึ่ง ” ? ? จะขยายวงจาก “ ส่วนหนึ่ง ” เป็น “ ส่วนใหญ่ ” อย่างไร ?

7 เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการ กระจายอำนาจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รูปแบบการบริหารปกครองใด ที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ได้ ?

8 เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการ กระจายอำนาจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อท้าทาย ปั ตตานีมหานคร : ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ภายใต้รัฐธรรมนูญไทย -------------------------- 1. บนกระดาษ 2. ประชาชนเข้าชื่อเสนอสภาฯ 3. รัฐบาลเสนอ 4. สส. เข้าชื่อเสนอ

9 เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการ กระจายอำนาจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาสังคมนอกพื้นที่ ประชาสังคมในพื้นที่ อนุรักษ์นิยม VS เสรีนิยม ความหวาดระแวงของสังคมใหญ่ ผู้เกี่ยวข้องยังเห็นต่าง การเมือง 2 ขั้ว ไร้เสถียรภาพ ขบวนการบางส่วน ไม่เชื่อว่าเป็นไปได้

10 เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการ กระจายอำนาจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพการเคลื่อนไหวภายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพการเคลื่อนไหวระหว่างคู่ขัดแย้ง ภาพการเคลื่อนไหวที่ต่อเชื่อมสังคมใหญ่ ภาพอนาคต

11 เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการ กระจายอำนาจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อท้าทายสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป 1. ผู้เกี่ยวข้องมองปัญหาด้วยมุมต่างกัน สร้างพื้นที่ขยายวงถกเถียงครอบคลุมทุกภาคส่วน สื่อสารกับสังคมใหญ่ให้เริ่มมองทางออกทางการเมืองนี้ 2. ขบวนการส่วนหนึ่งรู้สึกว่ากลุ่มที่ เคลื่อนไหวนี้เป็น “ พวกฉวยโอกาส ” สื่อสารกับกลุ่มขบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจร่วม เปิดพื้นที่ทางการเมืองให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 3. สังคมส่วนหนึ่งมองว่าเป็นเพียงความ ต้องการของคนไม่กี่กลุ่มโดยเฉพาะ “ ชนชั้นนำ (Elite)” สร้างพื้นที่ขยายวงถกเถียงครอบคลุมทุกภาคส่วนถึงฐานชุมชน 4. หลายฝ่ายไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงได้ ระเบิดจากข้างใน หนุนเสริมจากข้างนอก ทั้งหมดทำโดยประชาสังคมเพื่อสร้างกระแส / แรงขับดัน สื่อสารวงเล็กกับกลุ่มพลังในสังคม ผลักดันพื้นที่เย็น “ เชียงใหม่มหานคร ” “ มหานครราชสีมา ” 5. ถูกผูกโยงกับความขัดแย้งทางการเมือง / รับงานพรรคการเมือง สื่อสารกับสังคมใหญ่สร้างเข้าใจ ทำกระบวนการขับเคลื่อนให้ต่อเนื่อง

12 เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการ กระจายอำนาจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระจายอำนาจ (อบจ./เทศบาล/อบต.) ถ่ายโอนตามเจตนารมณ์ (Devolved Current Local Administration) รวมศูนย์ (Concentration) เอกราช (Independence) เขตปกครองพิเศษ (Autonomous Region) กระจายอำนาจ (ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (Special Form of Local Administration) พื้นที่ต่อรอง (Negotiating range) รัฐ (State) ขบวน- การ (Insurgents) กลุ่มประชาสังคม (CSO) (เปิด)พื้นที่ทางการเมือง (Increased Space for Political Debate)

13 เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการ กระจายอำนาจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระจายอำนาจ (อบจ./เทศบาล/อบต.) ถ่ายโอนตามเจตนารมณ์ (Devolved Current Local Administration) รวมศูนย์ (Concentration) เอกราช (Independence) เขตปกครองพิเศษ (Autonomous Region) กระจายอำนาจ (ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) (Special Form of Local Administration) เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ความหวังใหม่ ประชาธรรม? แทนคุณแผ่นดิน ชาติไทยพัฒนา มาตุภูมิ ภูมิใจไทย ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

14 เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการ กระจายอำนาจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการ ปฏิรูปประเทศไทย เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการ กระจายอำนาจ จชต. เครือข่ายจังหวัดจัดการตัวเอง 26 จังหวัด ( เหนือ 8- อีสาน 8- กลาง 5- ใต้ 5) คณะกรรมการประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง ข่ายใยกลุ่มพลังประเด็นการกระจายอำนาจจัดการตัวเอง สื่อมวลชน ( ระดับชาติ - ท้องถิ่น )  เชื่อมต่อประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้กับส่วนกลางและจังหวัดอื่นๆ  ขยายพื้นที่พูดคุย – ทำให้เรื่อง “ ต้องห้าม ” เป็นเรื่อง “ เฉยๆ ”/ ให้ “ เฉพาะกลุ่ม ” เป็น “ ทุกกลุ่ม ”  สร้างความเข้าใจทั้งภายในพื้นที่และสังคมใหญ่ – ไม่ใช่แยกดินแดน / นครรัฐ / รัฐปัตตานี

15 เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการ กระจายอำนาจจังหวัดชายแดนภาคใต้

16 เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการ กระจายอำนาจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชียงใหม่มหานคร อำนาจเจริญ มหานครหาดใหญ่ มหานครราชสีมา มหานครขอนแก่น นครปัตตานีปัตตานีมหานคร  ทิศทางมุ่งไปสู่จังหวัดจัดการตัวเอง ( ทั้งการเมือง – ประชาสังคม )  การเมืองรับลูกภาคประชาสังคมเชียงใหม่ ผลักดัน “ เชียงใหม่มหานคร ” ( ปี 2555)  พื้นที่อื่นก่อน ปัตตานีตาม พร้อมก่อนเกิดก่อน – เพิ่มความเชื่อมั่น สร้างความเข้าใจ  สนับสนุนให้ภาคประชาสังคมในพื้นที่เป็นเจ้าของ เป็นผู้ยื่นสู่สภาฯ ประชาสังคม ขั้วการเมือง ประชาสังคม

17 เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการ กระจายอำนาจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะมีเสียงปืนหรือไม่ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ควรมีสิทธิดูแลจัดการท้องถิ่นของตัวเอง ขอขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการ กระจายอำนาจจังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google