งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คือ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์. โปรแกรม E-Lass จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. สามารถจัดทำเทศ บัญญัติ / ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย วางฎีกาเบิกจ่าย เมื่อมีรายการที่ต้องจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คือ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์. โปรแกรม E-Lass จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. สามารถจัดทำเทศ บัญญัติ / ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย วางฎีกาเบิกจ่าย เมื่อมีรายการที่ต้องจ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คือ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

2 โปรแกรม E-Lass

3 จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. สามารถจัดทำเทศ บัญญัติ / ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย วางฎีกาเบิกจ่าย เมื่อมีรายการที่ต้องจ่าย รับเงินทุกครั้งที่มีการรับจริงทุก ประเภท จัดซื้อ / จ้างที่ต้องซื้อ / จ้าง ข้อมูลบุคลากร ข้อมูล ผู้เสียภาษี จัดทำเช็ค เพื่อให้ระบบลงบัญชี และออก รายงานการเงิน และ ตรวจสอบ ทุกวัน

4 ขั้นตอนการบันทึกบัญชี 1. ผู้ใช้ทุกคนต้องมีรหัสผ่านเพื่อสามารถบันทึกข้อมูลใน ระบบได้ 2. นำเทศบัญญัติ ที่จังหวัดอนุมัติแล้ว เข้าสู่ระบบ 3. กรอกฐานข้อมูลต่าง ๆดังนี้ - ข้อมูลบุคลากรของหน่วยงาน - ข้อมูลผู้เสียภาษี - ข้อมูลลูกหนี้ / เจ้าหนี้ - ข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนต่าง ๆ เช่น ทะเบียน รายรับ / รายจ่าย

5 4. บันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายจริงที่เกิดขึ้นประจำวันเข้า ระบบ 5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรายงานผล 6. ระบบจะสรุปงบประจำเดือน 7. เมื่อสิ้นปีงบประมาณระบบจะสรุปงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปี

6 ประโยชน์ของ E-Lass 1. ไม่ต้องปฏิบัติงานด้วยระบบมือ 2. สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ส่วนกลางได้ 3. มีความทันสมัย และตรวจสอบได้ 4. ผู้บริหารสามารถรู้ข้อมูลทางการเงิน / การคลังได้ 5. สะดวกในการรับรู้ข้อมูลที่รวดเร็ว 6. การบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี มีประสิทธิภาพ 7. ลดการทำงานที่ซับซ้อน 8. สามารถอำนวยความสะดวกในด้านการตรวจสอบระบบ บัญชีให้กับ สตง. ได้

7 E-AUCION คือ การจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้น ไป

8 เป็นกระบวนการประมูลซื้อขายสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ โดย การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพื่อจัดการระบบการ ประมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นผู้จัดการประมูล เป็นการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหา จัดจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์

9 ความเป็นมาของระบบ E-Auction สืบเนื่องมาจากหลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการ ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 จนถึงช่วงเดือนธันวาคม 2548 รัฐได้รับข้อมูลใน ลักษณะที่ปรากฏว่า การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ของหลายส่วนราชการอาจไม่โปร่งใสหรืออาจมีการสมยอม ราคากันล่วงหน้า รัฐจึงมีการปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบ ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นและได้ออกระเบียบว่าด้วยการพัสดุด้วย วิธีทางอิเล็กโทรนิกส์ พ. ศ.2549 ขึ้น

10 หลักการ เพื่อให้สามารถนำวิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ได้โดยกว้างขวาง แพร่หลาย โปร่งใส มี การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน บังเกิดความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน เป็นประโยชน์ต่อ ทางราชการ สำหรับงานจัดหาพัสดุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มี มูลค่าตั้ง แต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ยกเว้นการจ้างที่ปรึกษา การจ้าง ออกแบบและควบคุมงานวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ

11 จากโจทย์ จงอธิบาย หากท่านได้รับมอบหมายภารกิจหาผู้รับจ้างใน โครงการตามโจทย์ ดังต่อไปนี้ ท่านจะดำเนินการอย่างไร จงอธิบาย เทศบาลตำบลชนแดน ได้จัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2556 โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์บริการสาธารณสุข อาคาร คสล 2 ชั้น ขนาดกว้าง 20 เมตร ขนาดยาว 20 เมตร พร้อมระบบสาธารณูปโภค และ ตกแต่งภายใน พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 400 เมตร งบประมาณ 10,000,000 บาท ตามแบบเปลนที่เทศบาล กำหนด ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน เบิกจ่ายเพียงงวดเดียว เมื่องานเสร็จ

12 ตอบ 1. เตรียมการวางแผนจัดหาพัสดุ 2. การกำหนดราคาเริ่มต้นในการเสนอราคา 3. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR (TOR หมายถึง คณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงาน ) และร่างเอกสาร ประกวดราคา 4. เผยแพร่ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา ( ไม่น้อยกว่า 3 วัน ) 5. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ E-Auction 6. แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา 7. คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง และกำหนด วัน เวลา สถานที่เสนอราคา

13 8. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 9. เผยแพร่เอกสารประกาศเชิญชวน 10. รับซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 11. คัดเลือกเบื้องต้น / การอุทธรณ์ 12. ตลาดกลางแจ้งนัดหมายผู้มีสิทธิเสนอราคา 13. ดำเนินการประกวดราคาด้วย E-Auction แบบปิด 14. การแจ้งผลการพิจารณาเสนอราคา / การอุทธรณ์

14 15. การทำสัญญาจัดซื้อ / จัดจ้าง 16. การตรวจรับพัสดุ / รับงาน

15 ข้อแตกต่างของ E-Laas กับ E- Auction - E-Laas คือการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ - E-Auction คือ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่การทำงานของทั้ง 2 ระบบต้องสอดคล้องกัน เพราะ เมื่อมีการทำระบบ E-Auction แล้วจะต้องนำข้อมูลเข้าสู่ ระบบ E-Laas ด้วย


ดาวน์โหลด ppt คือ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์. โปรแกรม E-Lass จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. สามารถจัดทำเทศ บัญญัติ / ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย วางฎีกาเบิกจ่าย เมื่อมีรายการที่ต้องจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google