งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริการและสิ่งน่ารู้เกี่ยวกับ คนสายตาเลือนราง ใน Quebec ประเทศ Canada.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริการและสิ่งน่ารู้เกี่ยวกับ คนสายตาเลือนราง ใน Quebec ประเทศ Canada."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริการและสิ่งน่ารู้เกี่ยวกับ คนสายตาเลือนราง ใน Quebec ประเทศ Canada

2 ณ ห้องประชุม แดง กาญจนารัณ ภาควิชาจักษุวิทยา อาคารสยามมิ นทร์ชั้น 14 โรงพยาบาลศิริราช

3 หลักการและเหตุผล การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็นเป็น กระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยสายตาเลือนราง สามารถใช้สายตาหรือสัมผัสต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ตาม ความเหมาะสม ซึ่งรวมทั้งการฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ตลอดจนสังคมให้กลับคืนสู่สภาพที่ใกล้เคียง ปกติเช่นเดิมให้มากที่สุด ( กิตติกุล ลีละวงศ์, 2547) โดย การจัดบริการฟื้นฟูฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยเกิด พัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การ ฝึกใช้การมองเห็นที่เหลือ การใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยใน การมองเห็น การฝึกสอนทักษะในการเดินทางหรือ O&M การให้คำแนะนำการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วย สายตาเลือนราง เป็นต้น และดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อ รับบริการการฟื้นฟูทางการศึกษาหรือทางอาชีพต่อไป โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยว่าต้องการความ ช่วยเหลือเรื่องใดเป็นหลัก ( ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, 2549)

4 หลักการและเหตุผล ประสบการณ์ตรงในการให้บริการการฟื้นฟู สมรรถภาพการมองเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นความรู้ที่ เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการฟื้นฟูฯแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญจากการให้บริการในประเทศอื่น เป็นข้อมูลที่ สมควรศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ ให้บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยยิ่งขึ้น ในโอกาสที่ Dr. Daniele Jean ผู้เชี่ยวชาญทางการ ฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็นจากประเทศแคนาดา เดินทางมาพักผ่อนและดูงานเกี่ยวกับการฟื้นฟู สมรรถภาพการมองเห็นสำหรับคนสายตาเลือนรางใน ประเทศไทย หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็น ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสมาคมคนสายตาเลือนรางจึงเชิญท่านมาเพื่อ บรรยายพิเศษในหัวข้อดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการ พัฒนาการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็นของคน สายตาเลือนรางต่อไป

5 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย 1. รับรู้ประสบการณ์การทำงานกับคนสายตาเลือนรางจาก ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็น แนวทางในการพัฒนาการให้บริการฟื้นฟู สมรรถภาพการมองเห็น แนวทางในการพัฒนาการให้บริการฟื้นฟู สมรรถภาพการมองเห็น 2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้บริการฯ ในประเทศ แคนาดาและประเทศไทย 3. สร้างเครือข่ายผู้ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคน พิการทางการเห็นใน ประเทศไทยและประเทศแคนาดาเพื่อการติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ ประเทศไทยและประเทศแคนาดาเพื่อการติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการฟื้นฟูฯ ซึ่งกันและกัน เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการฟื้นฟูฯ ซึ่งกันและกัน

6 ผู้เข้าฟังการ บรรยาย ผู้รับผิดชอบ โครงการ จักษุแพทย์ จักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้าน นักทัศนมาตร์ นักทัศนมาตร์ บุคลากรหน่วยฟื้นฟู สมรรถภาพทางการเห็น บุคลากรหน่วยฟื้นฟู สมรรถภาพทางการเห็นจากโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลอื่น จำนวน 55 คน จำนวน 55 คน หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ การมองเห็น ภาควิชา จักษุวิทยา คณะ แพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ การมองเห็น ภาควิชา จักษุวิทยา คณะ แพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล สมาคมคนสายตาเลือน ราง สมาคมคนสายตาเลือน ราง

7 กำหนดการ กำหนดการ 13.20 – 13.50 น. ลงทะเบียน 13.50 – 14.00 น. นายธวัชชัย ลลิตสุรเดช นายกสมาคม คนสายตา เลือนรางกล่าวรายงานประธานใน พิธีและแนะนำวิทยากร เลือนรางกล่าวรายงานประธานใน พิธีและแนะนำวิทยากร 14.00 –17.00 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง “ การบริการและ สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับ คนสายตาเลือนรางใน Quebec ประเทศ Canada คนสายตาเลือนรางใน Quebec ประเทศ Canada โดย Dr. Daniele Jean โดย Dr. Daniele Jean 17.00 น ประธานกล่าวขอบคุณวิทยากรและปิด การบรรยาย

8 วิทยากร : วิทยากร : Dr. Daniele JEAN, Optometrist Education :Optometry Doctorat, University of Montreal, Canada, (1983) : Low Vision specialization : Learning disability specialization Position : Low Vision invited teacher and clinician : University of Montreal Insitut Nazareth Louis Braille (INLB) Invited teacher, Université Paris-Sud, France, since 1994 Excentric Vision Training Research committe member Professional training for Ophtalmologists, Optometrists, Nurses and Occupational Therapists in the Low Vision field Multidisciplinary Consultation committee member Specializations: - Adult and Elderly patients with Low Vision - Children with Learning Disabilities

9 วิทยากร : วิทยากร : Dr. Daniele JEAN, Optometrist Dr. Daniele JEAN, Optometrist Institut Nazareth et Louis-Braille 1111 St-Charles (Ouest) Longueuil, J4K 5G4 1.450.463.1710 ext. 325 email :danij2005@hotmail.com

10 Low Vision in Québec, Canada Dr. Danièle Jean, Optometrist © Danièle Jean

11 Topics 1- Low vision Services in Québec (Canada) 2- Pathologia distribution and classification 3- Psychologic Impact 4- Central field defect 5- Visual acuity and contrast sensitivity 6- Hemianopsia 7- Peripheral field defect 8- Visual aids 9- Clinical Discussion 10- Conclusion

12 1- Low vision Services in Québec (Canada) Referals :

13 1- Low vision Services in Québec (Canada) Optometric Services :

14 1- Low vision Services in Québec (Canada) Optometric Services :

15 1- Low vision Services in Québec (Canada) Other Services :

16 1- Low vision Services in Québec (Canada) Other Services :

17 2 - Pathologia distribution and classification ARMD Glaucoma ARMD Diabetic R.

18 2 - Pathologia distribution and classification R.P. Myopia

19 2 - Pathologia distribution and classification ALIBINISM LEBER RETINAL DETACHMENT

20 2 - Pathologia distribution and classification Corneal Diseases

21 2 - Pathologia distribution and classification Eleanor Faye’s visual field classification :

22 3- Psychologic Impact Stage 1: Denial Stage 2: Anger Stage 3: Bargaining Stage 4: Depression Stage 5: Acceptance

23 4- Central field defect Excentric vision training

24 5 - Visual acuity and contrast sensitivity

25 6- Hemianopsia

26 7- Peripheral field defect

27 8- Visual aids Near :

28 8- Visual aids Filters, distance and visual field enlargment aids :

29 9- Clinical Discussion

30 10 - Conclusion Low vision is a multi and interdisciplinary field where each professional has an important impact on the well being of the patient.

31 Thank You !

32 ประธานกล่าวขอบคุณวิทยากรและ ปิดการบรรยาย

33

34

35


ดาวน์โหลด ppt การบริการและสิ่งน่ารู้เกี่ยวกับ คนสายตาเลือนราง ใน Quebec ประเทศ Canada.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google