งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง
การบริการและสิ่งน่ารู้เกี่ยวกับ คนสายตาเลือนราง ในQuebec ประเทศCanada

2 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.00น. – 17.00 น.
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ เวลา 14.00น. – น. ณ ห้องประชุม แดง กาญจนารัณ ภาควิชาจักษุวิทยา อาคารสยามมินทร์ชั้น14 โรงพยาบาลศิริราช

3 หลักการและเหตุผล การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็นเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยสายตาเลือนรางสามารถใช้สายตาหรือสัมผัสต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมทั้งการฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ตลอดจนสังคมให้กลับคืนสู่สภาพที่ใกล้เคียงปกติเช่นเดิมให้มากที่สุด (กิตติกุล ลีละวงศ์, 2547) โดยการจัดบริการฟื้นฟูฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยเกิดพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การฝึกใช้การมองเห็นที่เหลือ การใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยในการมองเห็น การฝึกสอนทักษะในการเดินทางหรือ O&M การให้คำแนะนำการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยสายตาเลือนราง เป็นต้น และดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับบริการการฟื้นฟูทางการศึกษาหรือทางอาชีพต่อไป โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยว่าต้องการความช่วยเหลือเรื่องใดเป็นหลัก (ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, 2549)

4 หลักการและเหตุผล ประสบการณ์ตรงในการให้บริการการฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการฟื้นฟูฯแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญจากการให้บริการในประเทศอื่น เป็นข้อมูลที่สมควรศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยยิ่งขึ้น ในโอกาสที่ Dr. Daniele Jean ผู้เชี่ยวชาญทางการฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็นจากประเทศแคนาดาเดินทางมาพักผ่อนและดูงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็นสำหรับคนสายตาเลือนรางในประเทศไทย หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็น ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและสมาคมคนสายตาเลือนรางจึงเชิญท่านมาเพื่อบรรยายพิเศษในหัวข้อดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็นของคนสายตาเลือนรางต่อไป

5 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย
1. รับรู้ประสบการณ์การทำงานกับคนสายตาเลือนรางจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็น แนวทางในการพัฒนาการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็น 2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้บริการฯ ในประเทศแคนาดาและประเทศไทย 3. สร้างเครือข่ายผู้ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการทางการเห็นใน ประเทศไทยและประเทศแคนาดาเพื่อการติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการฟื้นฟูฯ ซึ่งกันและกัน

6 ผู้เข้าฟังการบรรยาย ผู้รับผิดชอบโครงการ จักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน
นักทัศนมาตร์ บุคลากรหน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น จากโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลอื่น จำนวน 55 คน หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็น ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สมาคมคนสายตาเลือนราง

7 กำหนดการ 13.20 – น. ลงทะเบียน – น. นายธวัชชัย ลลิตสุรเดช นายกสมาคมคนสายตา เลือนรางกล่าวรายงานประธานในพิธีและแนะนำวิทยากร –17.00 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริการและสิ่งน่ารู้เกี่ยวกับ คนสายตาเลือนรางใน Quebec ประเทศ Canada โดย Dr. Daniele Jean น ประธานกล่าวขอบคุณวิทยากรและปิดการบรรยาย

8 วิทยากร: Dr. Daniele JEAN, Optometrist
Education :Optometry Doctorat, University of Montreal, Canada, (1983) : Low Vision specialization : Learning disability specialization Position : Low Vision invited teacher and clinician : University of Montreal Insitut Nazareth Louis Braille (INLB) Invited teacher, Université Paris-Sud, France, since 1994 Excentric Vision Training Research committe member Professional training for Ophtalmologists, Optometrists, Nurses and Occupational Therapists in the Low Vision field Multidisciplinary Consultation committee member Specializations: Adult and Elderly patients with Low Vision - Children with Learning Disabilities

9 วิทยากร: Dr. Daniele JEAN, Optometrist
Dr. Daniele JEAN, Optometrist Institut Nazareth et Louis-Braille 1111 St-Charles (Ouest) Longueuil, J4K 5G ext

10 Low Vision in Québec, Canada
Dr. Danièle Jean, Optometrist © Danièle Jean

11 Topics 1- Low vision Services in Québec (Canada) 2- Pathologia distribution and classification 3- Psychologic Impact 4- Central field defect 5- Visual acuity and contrast sensitivity 6- Hemianopsia 7- Peripheral field defect 8- Visual aids 9- Clinical Discussion 10- Conclusion

12 1- Low vision Services in Québec (Canada)
Referals :

13 1- Low vision Services in Québec (Canada)
Optometric Services :

14 1- Low vision Services in Québec (Canada)
Optometric Services :

15 1- Low vision Services in Québec (Canada)
Other Services :

16 1- Low vision Services in Québec (Canada)
Other Services :

17 2 - Pathologia distribution and classification
Glaucoma ARMD ARMD Diabetic R.

18 2 - Pathologia distribution and classification
R.P. Myopia

19 2 - Pathologia distribution and classification
ALIBINISM LEBER RETINAL DETACHMENT

20 2 - Pathologia distribution and classification
Corneal Diseases

21 2 - Pathologia distribution and classification
Eleanor Faye’s visual field classification :

22 3- Psychologic Impact Stage 1: Denial Stage 2: Anger Stage 3: Bargaining Stage 4: Depression Stage 5: Acceptance

23 Excentric vision training
4- Central field defect Excentric vision training

24 5 - Visual acuity and contrast sensitivity

25 6- Hemianopsia

26 7- Peripheral field defect

27 8- Visual aids Near :

28 8- Visual aids Filters, distance and visual field enlargment aids :

29 9- Clinical Discussion

30 10 - Conclusion Low vision is a multi and interdisciplinary field where each professional has an important impact on the well being of the patient.

31 Thank You !

32 ประธานกล่าวขอบคุณวิทยากรและปิดการบรรยาย

33

34

35 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google