งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ลด … ปัญหายุงรบกวน 2. ลด …. สาเหตุของโรคที่เกิดจากยุง 3. เกิด … ความพึงพอใจและความสุข 4. สร้าง … บรรยากาศที่ดีของสิ่งแวดล้อม 5. รณรงค์ … ให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ลด … ปัญหายุงรบกวน 2. ลด …. สาเหตุของโรคที่เกิดจากยุง 3. เกิด … ความพึงพอใจและความสุข 4. สร้าง … บรรยากาศที่ดีของสิ่งแวดล้อม 5. รณรงค์ … ให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ลด … ปัญหายุงรบกวน 2. ลด …. สาเหตุของโรคที่เกิดจากยุง 3. เกิด … ความพึงพอใจและความสุข 4. สร้าง … บรรยากาศที่ดีของสิ่งแวดล้อม 5. รณรงค์ … ให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง ปัญหายุง 6. รณรงค์ … ให้นักศึกษาได้ให้ความร่วมมือ ป้องกันยุง 7. ป้องกัน … นักศึกษาที่แพ้สารเคมีจาก โลชั่นกันยุง

3 การ กำจัด... ยุง สำรวจ และ สอบถาม ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ วิธีกำจัด ทำลายยุงป้องกันยุง ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการไล่ยุง

4 หอพักใช่ไม่ใช่ หอชาย 8 86%14% หอชาย 9 79%21% หอหญิง 10 86%14%

5 หอพัก ห้องนอนห้องดู T.V. ห้องน้ำ บริเวณ ทางเดินอื่นๆ หอชาย 8 19%60%7%33%5% หอชาย 9 16%68%18%35%6% หอหญิง 1011%35%73%11%7%

6 หอพักห้องน้ำ ระเบียงหลัง ห้องนอนหนองน้ำหลังหอ ท่อระบาย น้ำอื่นๆ หอชาย 8 4% 68%41%8% หอชาย 9 8%10%69%42%2% หอหญิง 10 35%9%48%59%3%

7

8

9

10

11 หอพักดีมากดีไม่แน่ใจไม่ดี หอชาย 8 33% 29%5% หอชาย 9 23%52%23%3% หอหญิง 10 25%47%26%2%

12

13

14

15 หอพักดีมากดีไม่แน่ใจไม่ดี หอชาย 8 3%31%56%11% หอชาย 9 0%31%52%17% หอหญิง 10 12%46%41%1%

16

17 หอพักดีมากดีไม่แน่ใจไม่ดี หอชาย 8 23%49%27%0% หอชาย 9 32%35%29%3% หอหญิง 10 29%47%17%8%

18

19

20

21

22

23 หอพักรบกวนไม่รบกวน หอชาย 8 36%64% หอชาย 9 28%72% หอหญิง 10 0%100%

24 หอพักดีมากดีไม่แน่ใจไม่ดี หอชาย 8 6%50%22% หอชาย 9 3%38%41%17% หอหญิง 10 8%69%23%0%

25

26 หอพักดีมากดีไม่แน่ใจไม่ดี หอชาย 8 53%34%11%1% หอชาย 9 52%42%6%0% หอหญิง 10 53%43%3%1%

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 หอพักดีมากดีไม่แน่ใจไม่ดี หอชาย 8 8%33%47%11% หอชาย 9 14%34%38%14% หอหญิง 10 9%54%36%0%

42 หอพักยินดีมากยินดีไม่แน่ใจไม่ยินดี หอชาย 8 27%66%7%0% หอชาย 9 35%55%10%0% หอหญิง 10 37%61%3%0%

43

44

45 หอพักดีมากดีไม่แน่ใจไม่ดี หอชาย 8 14%56%17%11% หอชาย 9 17%34%38%10% หอหญิง 10 5%70%24%0%

46

47 หอพักรบกวนไม่รบกวน หอชาย 8 8%92% หอชาย 9 10%90% หอหญิง 10 0%100%

48 หอพักดีมากดีไม่แน่ใจไม่ดี หอชาย 8 11%67%25%3% หอชาย 9 21%48%24%7% หอหญิง 10 5%76%19%0%

49 1. นาย ศิวัช ตระกูลศักดิ์วิเศษ 5001188 SIMD/ B 2. นาย วรายุทธ แสงสุวรรณ 5002126 RAMD/ B 3. นาย ธงไชย พูนพิริยะ 5004017 DTDS/ B 4. นาย ณัฐภัทร ใจห้าว 5005053 SCSC/B 5. นาย ณรงค์ ภานุวัฒนวงศ์ 5005236 SCSC/B 6. นาย ศิลปะชัย เหรียญวิไล รัตน์ 5005406 SCSC/B 7. นางสาว หัศยา อ่อนละมัย 5007037 MTRT/ B 8. นางสาว ณัฏฐดา สวนไผ่ 5008109 PHSP/ B 9. นางสาว ขจรจิตร หอมดี 5009193 NSNS/ B 10. นางสาว นุชจรี ศิริ 5010026 PTPT/B 11. นางสาว วารุณี ฉ่ำน้อย 5011073 RANS/ B 12. นาย ศิวพล เจริญฉาย 5013062 EGEG/ B 13. นางสาว จุฑามาศ ว่อง ประชานุกูล 5013207 EGEG/ B 14. นาย นนทวัชร์ ทะนุบำรุง สุข 5013387 EGEG/ B 15. นางสาว พลินี พุทธรักษา 5015051 ENES/B 16. นางสาว พชรพรรณ พึ่ง พรพันธ์ 5070004 CRRS/ B 17. นาย จีระศักดิ์ เกษศิลป์ 5070267 SHMR/ B 18. นางสาว พีรดา พิชญา พงศ์ 5070366 ARTH/ B 19. พระมหา เทวา บุญทา ทอง 5070536 CRRS/ B


ดาวน์โหลด ppt 1. ลด … ปัญหายุงรบกวน 2. ลด …. สาเหตุของโรคที่เกิดจากยุง 3. เกิด … ความพึงพอใจและความสุข 4. สร้าง … บรรยากาศที่ดีของสิ่งแวดล้อม 5. รณรงค์ … ให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google