งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ethics in Auditing ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ 09/10/57 1 จรรยาบรรณกับงานตรวจสอบ (Ethics in Auditing) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ethics in Auditing ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ 09/10/57 1 จรรยาบรรณกับงานตรวจสอบ (Ethics in Auditing) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ethics in Auditing ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ pairat@tisco.co.th 09/10/57 1 จรรยาบรรณกับงานตรวจสอบ (Ethics in Auditing) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ วันพุธที่ 6 มกราคม 2553 9:00-10:00 น. ณ ห้อง 123 อาคาร 108 ปี

2 Ethics in Auditing ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ pairat@tisco.co.th 09/10/57 2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1.ตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมต่อธุรกิจ 2.จริยศาสตร์ ในฐานะสาขาหนึ่งของวิชาปรัชญา 3.ความรับผิดชอบเชิงศีลธรรมและความซื่อสัตย์ 4.ทำความรู้จักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตรวจสอบ 5.ตัวอย่างปัญหาและกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม.

3 Ethics in Auditing ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ pairat@tisco.co.th 09/10/57 3 แนะนำวิทยากร ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ CIA CISA CBA CCSA CFSA CISSP CFE หัวหน้าตรวจสอบภายใน บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (2528) ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ธรรมศาสตร์ฯ (2533) IIA’s EIAP รุ่นที่ 7 จุฬาฯ (2546) ประสบการณ์ด้านวิศวกรรม 5 ปี ประสบการณ์ด้านการเงินในทิสโก้ 19 ปี ประธาน ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน วิทยากรและคณะทำงาน สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

4 Ethics in Auditing ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ pairat@tisco.co.th 09/10/57 4 ประเด็นข่าวเกี่ยวกับจริยธรรม ทนายความในคดีของนักการเมืองคดีหนึ่ง นำถุงขนมใส่เงินสด 2 ล้านบาท ยื่นให้เจ้าหน้าที่ศาลพร้อมบอกให้เอาไปแบ่งกัน ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขในงบการเงินของ บริษัทซึ่งแสดงผลกำไร ทำให้ได้กลับเข้ามาซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ แต่หลังจากนั้นพบงบการเงินไตรมาสถัดมา กลับ แสดงผลขาดทุน จากค่าใช้จ่ายที่ควรบันทึกตั้งแต่งวดก่อนหน้า ทนายความบริษัทที่ปรึกษากฎหมายในการครอบงำกิจการ ใช้ ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ลอบดักซื้อหุ้นผ่านบัญชี ของญาติของเลขาตน ก่อนทยอยขายทำกำไรภายหลัง พนักงานและผู้บริหารกองทุนบำเหน็จบำนาญ ซื้อขายหุ้นส่วน ตัวตัดหน้าและสวนทางการลงทุนของกองทุนในลักษณะเข้า ข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อน.

5 Ethics in Auditing ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ pairat@tisco.co.th 09/10/57 5 ความสำคัญของจริยธรรม สร้างบรรทัดฐานของพฤติกรรม ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืน ความแตกต่างระหว่าง ข้อตกลง (Convention) กับ จริยธรรม (Ethical Behavior).

6 Ethics in Auditing ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ pairat@tisco.co.th 09/10/57 6 ปัญหาจริยธรรมเริ่มทวีความรุนแรง ความรุนแรงของผลกระทบจากการกระทำผิด จำนวนผู้ที่โน้มเอียงที่จะกระทำผิดจริยธรรม โลกาภิวัฒน์ได้เชื่อมโยงกลุ่มเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน.

7 Ethics in Auditing ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ pairat@tisco.co.th 09/10/57 7 การศึกษาด้านจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ (Ethics) ในฐานะสาขาหนึ่งของวิชาปรัชญา 1.Descriptive Ethics 2.Normative Ethics  Deontological Ethics  Teleological Ethics 3.Metaethics.

8 Ethics in Auditing ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ pairat@tisco.co.th 09/10/57 8 ผู้ถือหุ้นคณะกรรมการผู้บริหาร องค์กร มอบหมาย ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ สื่อสาร หน่วยงานกำกับดูแล ของทางการ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น สาธารณชน มอบหมาย ความสำคัญของงานตรวจสอบ

9 Ethics in Auditing ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ pairat@tisco.co.th 09/10/57 9 จรรยาบรรณวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional Ethics) จัดเป็น Teleological Normative Approach วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ของผู้ ตรวจสอบและงานตรวจสอบ และความเชื่อถือในวิชาชีพ ตรวจสอบ กำหนด ประมวลจรรยาบรรณ (Code of Ethics) เพื่อสื่อสาร และกำกับผู้ประกอบวิชาชีพ.

10 Ethics in Auditing ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ pairat@tisco.co.th 09/10/57 10 จรรยาบรรณวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยทั่วไปประกอบด้วย ความสามารถในหน้าที่ ความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม หลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ ยึดมั่นในมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ห้ามการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม รักษาข้อมูลที่ได้เป็นความลับ ห้ามการกระทำที่อาจเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ รักษาภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ ความซื่อสัตย์ และความ น่าเชื่อถือแห่งองค์กรที่ตนสังกัด.

11 Ethics in Auditing ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ pairat@tisco.co.th 09/10/57 11 ตัวอย่างปัญหาจริยธรรม เป็นปัญหาสถานการณ์ที่ผู้ตรวจสอบต้องเลือก เช่น ระหว่าง ความถูกต้อง กับ เงิน ระหว่าง ความถูกต้อง กับ งาน ระหว่าง สิ่งที่ดูเหมือนถูกต้อง กับ กฎหมาย ระหว่าง สิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจ กับ สิ่งที่ถูกใจ ระหว่าง สิ่งที่ถูกต้อง กับ สิ่งที่ถูกต้องอีกอย่างหนึ่ง ระหว่าง สิ่งที่ถูกต้อง กับ สิ่งที่ดูเหมือนถูกต้อง.

12 Ethics in Auditing ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ pairat@tisco.co.th 09/10/57 12 กรณีศึกษาปัญหาจริยธรรม ผู้ตรวจสอบใหม่คนหนึ่งของบริษัทซึ่งมีโรงงานหลายแห่งในภูมิภาค ได้พบสิ่งที่เขาแน่ใจ ว่าเป็นการทุจริต เขาแจ้งข้อสงสัยของเขาต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งได้พาเขาเข้าพบ รองประธานด้านการเงิน รองประธานชมเชยความฉลาดและขยันขันแข็งของเขา และรับเรื่อง ไว้พิจารณา แต่ในวันต่อมา เขากลับได้รับแจ้งให้วางมือจากเรื่องนี้ โดยคณะผู้บริหารจะ ดำเนินการสืบสวนต่อเอง ผู้ตรวจสอบกลับมาทำงานต่อ แต่ก็ดูเหมือนว่าบริษัทไม่ได้ดำเนินการ อะไร จนกระทั่งใกล้จบภารกิจตรวจสอบ เขาจึงลองตรวจดูและก็พบว่าปัญหานั้นยังคงดำเนิน อยู่โดยไม่มีการสืบสวนใดๆ ! ด้วยความสงสัย เขาได้ตรวจลึกลงไปและพบข้อมูลการทุจริตโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และรองประธานหลายคน ! เขารายงานข้อมูลใหม่นี้แก่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน แต่ กลับถูกยื่นคำขาดว่าฝ่ายตรวจสอบถูกสั่งห้ามไม่ให้ดำเนินการใดๆ เรื่องนี้อีก และทุกอย่างต้อง เป็นไปตามนั้น ผู้ตรวจสอบมั่นใจว่าคณะผู้บริหารของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดร้ายแรงครั้งนี้ ซึ่ง หากเผยแพร่ออกไป บริษัทจะต้องตกเป็นข่าวอื้อฉาว และผู้ถือหุ้นคงมีมติปลด หรืออาจถึงกับ ฟ้องร้องดำเนินคดีต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างแน่นอน จากข้อมูลที่มีอยู่ เขารู้สึกว่าการดำเนินคดีเอาผิดกับผู้บริหารมีความเป็นไปได้ แต่เขาก็รู้ว่า ต่อให้ผู้บริหารกระทำผิดจริง ก็มีวิธีการมากมายที่จะทำให้กระบวนการพิจารณาคดีพลิกไป ในทางที่เป็นประโยชน์กับจำเลย ซึ่งไม่เป็นผลดีต่ออนาคตการงานของเขาเลย ยิ่งไปกว่านั้น หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเพิ่งบอกกับเขาว่าฝ่ายตรวจสอบจะไม่ดำเนินการใดๆ ต่อไปทั้งสิ้น สำหรับเรื่องนี้ เขาได้รับคำชมเชยในผลงานที่ทำ ขณะเดียวกัน ก็ได้รับมอบหมายงาน ตรวจสอบชิ้นใหม่ ซึ่งจะส่งเขาไปทำงานในพื้นที่อื่นหลายเดือน

13 Ethics in Auditing ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ pairat@tisco.co.th 09/10/57 13 แนะนำองค์กรวิชาชีพ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ก่อตั้งปี 2531 เป็นองค์กรวิชาชีพที่ไม่แสวงหากำไร ร่วมเป็น Affiliate กับ Institute of Internal Auditors (IIA) ในปี 2541 วัตถุประสงค์ เป็นแหล่งกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ ความคิดเห็น และข่าวสารแก่สมาชิก และเผยแพร่วิชาชีพให้เป็นที่รู้จัก เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์สมาชิก และพัฒนายกระดับ มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ทัดเทียมสากล

14 Ethics in Auditing ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ pairat@tisco.co.th 09/10/57 14 แนะนำองค์กรวิชาชีพ The Institute of Internal Auditors (IIA) Established in 1941 Headquarters in Altamonte Springs, Fla., USA. Global professional association for Internal Auditors More than 168,000 members / 250 affiliates * International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing - The Standard Offer professional development opportunities CIA CCSA CFSA CGAP Certification program Contact http://www.theiia.orghttp://www.theiia.org (* Information as of Oct 2008)

15 Ethics in Auditing ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ pairat@tisco.co.th 09/10/57 15 แนะนำองค์กรวิชาชีพ Information Systems Audit and Control Assoc. (ISACA) Start 1969 Global organization for information governance, control, security and audit professionals Over 65,000 members 175 Chapters in 70 countries worldwide Administrate CISA CISM and CGEIT certifications Established IT Governance Institute (ITGI) in 1998 More information about ISACA and ITGI http://www.isaca.org http://www.itgi.org/ http://www.isaca.org http://www.itgi.org/

16 Ethics in Auditing ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ pairat@tisco.co.th 09/10/57 16 แนะนำองค์กรวิชาชีพ The Association of Certified Fraud Examiners Start 1988 Provide anti-fraud training and education Over 45,000 members in 125 countries Administrate the Certified Fraud Examiner (CFE) designation- a certification program for fraud practitioners recognized by U.S. Department of Defense and FBI More than 20,000 CFE’s worldwide (3 Thais) $55 Membership Fee More information about ACFE http://www.acfe.com http://www.acfe.com

17 Ethics in Auditing ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ pairat@tisco.co.th 09/10/57 17 Q&A PAIRAT SRIVILAIRIT FSVP Head of Internal Audit TISCO Financial Group Public Company Limited Mobile: +668 1903 1457 Office: +66 2633 7821 Email: pairat@tisco.co.th


ดาวน์โหลด ppt Ethics in Auditing ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ 09/10/57 1 จรรยาบรรณกับงานตรวจสอบ (Ethics in Auditing) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google