งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภค อบต.ปากพูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภค อบต.ปากพูน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภค อบต.ปากพูน
ภารกิจงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 1.พัฒนาระบบร้องเรียน กลไกลไกล่เกลี่ย ส่งต่อ พัฒนาศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค อยู่ที่ อบต. การสร้างกลไกการร้องเรียน ช่องทาง ทางโทรศัพท์ website สถานีอนามัย วิทยุชุมชน (รายการเฉพาะ) แกนนำชุมชน ตู้แดง สคบ. แบบฟอร์มร้องเรียนของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค(ไม่ตายตัว) ตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย อบต.ปากพูน 2.พัฒนาศักยภาพ

2 ภารกิจงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
2.พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ผู้ปฏิบัติงาน อบรมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สิทธิ ผบ. ฝึกอบรมการรับเรื่องร้องเรียน รวบรวมหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ผู้บริโภค เวทีประชาคม รณรงค์การใช้สิทธิผู้บริโภค อสม.  ประชุมวันที่ 5 ประจำเดือน ผู้สูงอายุ ประชุมวันที่ 10 ของทุกเดือน การประชาสัมพันธ์ผ่านงานประเพณี โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อบต.พบประชาชน ผู้ประกอบการ พัฒนาฐานการเรียนรู้สุขภาวะ สคบ.นครศรีฯ คณะอนุกรรมการ สคบ.ปากพูน กอง สธ.อบต. สุจินต์ ดึงไตรย์ภพ ธานินทร์ สถานีอนามัย 2.พัฒนาศักยภาพ

3 ภารกิจงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
3.การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ อบรมพัฒนาศักยภาพ ทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ในประเภท ร้านชำ แผงลอยจำหน่ายอาหาร ร้านอาหาร การตรวจตลาดเปิดท้าย การลงพื้นที่ตรวจสอบ เวทีการประเมินผลการตรวจสอบระวัง สสจ.นครศรีฯ สถานีอนามัย *** สนับสนุนชุดทดสอบเบื้องต้น 4.การสื่อสารสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค -สติ๊กเกอร์,วารสาร(เพิ่มคอลัมน์) -วิทยุชุมชน ช่วงแรก ออกอากาศกรณีที่สำเร็จ ช่วงสอง ออกรายการสดรับเรื่องร้องเรียน *** รายการเฉพาะเพื่อเสวนา ประเด็นผู้บริโภค ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ยกกรณีศึกษาผู้บริโภค การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง (นัดทีมงาน วิทยุชุมชนมาคุย) อบต.ปากพูน คุณธารินณ์ 2.พัฒนาศักยภาพ


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บริโภค อบต.ปากพูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google