งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อยู่เป็นและตายเป็น นวตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง และครอบครัว โดย จิรังกูร ณัฐรังสี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อยู่เป็นและตายเป็น นวตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง และครอบครัว โดย จิรังกูร ณัฐรังสี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อยู่เป็นและตายเป็น นวตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง และครอบครัว โดย จิรังกูร ณัฐรังสี

2 รู้สึกอย่างไร เมื่อรับรู้ว่า........

3 103 อะไรที่ทำให้ท่านสามารถเผชิญกับ ภาวะวิกฤติได้

4 ถอดบทเรียน ความตายและความรู้สึกที่มีต่อความตาย ต้องแก้โจทย์ให้ได้ว่า ความตายคือรางวัลชีวิตของ ทุกคน การสิ้นลมหายใจเป็นการจบ กระบวนการ ไม่ใช่ทำอย่างไรจึงจะไม่ตายแต่ จะทำอย่างไรจึง จะสามารถ เผชิญความตายได้อย่างมีความสุขและคุณภาพ ชีวิตที่ดี ?

5 ถอดบทเรียน ความตายและการจัดการกับความกลัว คิดว่าความตายคือ ความเจ็บปวด ทำให้ไร้ ศักดิ์ศรี เป็นภาระคนอื่นและการสูญเสีย สิ่งเหล่านี้ทำ ให้เกิดความกลัว.......... ทำอย่างไรให้ความรู้สึกเหล่านี้หายไปหรือให้มี น้อยที่สุด

6 ปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์วิกฤต เทียบเคียงทฤษฎี ช็อก - การตอบสนองทาง กลัวอารมณ์เมื่อทราบข่าว ร้าย ปฏิเสธ ของบุคคลแต่ละคน เครียด เศร้า - บางคนไม่อาจหลุดพ้น สูญเสียจากความรู้สึกเหล่านี้

7 วิกฤติเป็นโอกาสในการเตรียมตัว เสมือนเข้าสู่สนามสอบ เพราะฉะนั้นคำสำคัญ “ การเตรียมตัวก่อนตาย จึงสิ่งเป็นสิ่งสำคัญ ” คำสำคัญจากการถอดบทเรียน “ อยู่ เป็น ตายเป็น ”

8 องค์ความรู้จาก ถอดบทเรียน ปฏิกิริยาทางจิตใจของญาติเมื่อทราบว่าผู้ป่วย เป็นโรคร้าย ช็อค ต่อรอง โกรธ รู้สึกผิด ยอมรับ ข้อคิดสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ใน ระยะสุดท้ายของชีวิต (9 c) Concern การวางแผนชีวิต Competent ความสามารถ ( คลินิค ความรู้ ประสบการณ์ ) Comfort อำนวยความสะดวก Compassion กรุณา จริงใจ Communication สื่อสาร พูดคุย

9 องค์ความรู้จากการ ถอดบทเรียน ข้อคิดสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้าย ของชีวิต Children การดูแลเด็ก ปลอบใจ Cohesion สร้างความผูกพัน Cheefulness สดใส อารมณ์ขัน consistency ความสม่ำสมอ คงเส้นคงวา

10 ที่มาและความสำคัญ ผลจากการวิจัยการเสริมสร้างความหวัง ความมี คุณค่า การจัดตั้งกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน การสนับสนุนจากมูลนิธิมิตรภาพบำบัด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศูนย์มะเร็ง ( ผู้ป่วย บุคลากร ญาติ )

11 วัตถุประสงค์ มีทัศนคติต่อความตายในทางบวก ผู้ป่วยมีการวางแผนการดำเนินชีวิต และมีความพร้อมก่อนตาย บุคลากรกล้าสื่อสารและเข้าใจ ปฏิกิริยา ความตายไม่ใช่เป็นแค่ “ วิกฤต ” หาก ยังเป็น “ โอกาส ”

12 วิธีการศึกษา สังเกต สัมภาษณ์ การดูแลช่วยเหลือ ทบทวนเอกสาร เปรียบเทียบข้อมูล สกัด องค์ความรู้

13 ประชากรและ เครื่องมือ ประชากร ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ๓ คน ผู้ป่วยมะเร็ง และญาติ ๙ คน บุคลากรศูนย์มะเร็งอุบลฯ เครื่องมือ ตัวตนของผู้วิจัยและผู้ถูกวิจัย ( ถอดบทเรียน )

14 ผลการถอด บทเรียน ๑ ) ความตายและความรู้สึกที่มีต่อความตาย ๒ ) ความตายและการจัดการกับความกลัว ๓ ) ปฏิกิริยาทางด้านอารมณ์เมื่อเผชิญข่าวร้าย ๔ ) ปฏิกิริยาทางจิตใจของญาติเมื่อทราบว่า ผู้ป่วยเป็นโรคร้าย ๕ ) ข้อคิดสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะ สุดท้ายของชีวิต

15 ประเมินผลและประโยชน์ ผู้ป่วยและญาติ บุคลากรและผู้สนใจ พิมพ์เผยแพร่เป็นวิทยาทาน

16

17

18

19 สิ้นสุดการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ.. ขอบคุณค่ะ..


ดาวน์โหลด ppt อยู่เป็นและตายเป็น นวตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง และครอบครัว โดย จิรังกูร ณัฐรังสี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google