งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ

2 วันสตรีไทย ๑ สิงหาคม ๑. แม่ ๒. แม่บ้าน ๓. คงเอกลักษณ์สตรีไทย
๑. แม่ ๒. แม่บ้าน ๓. คงเอกลักษณ์สตรีไทย ๔. ฝึกฝนและพัฒนา

3 ๑ สิงหาคม เป็นวันสตรีไทย

4 โครงการสาธารณสุขทำดีเพื่อแม่เนื่องในวันสตรีไทย
ปี ๒๕๕๒

5

6

7

8 งานวันสตรีไทย ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

9 โครงการสาธารณสุขทำดีเพื่อแม่เนื่องในวันสตรีไทย
ปี ๒๕๕๓ C:\Documents and Settings\User\Desktop\DSC00127.JPG

10

11 ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ พิธีบันทึกลงนามความเข้าใจกับ
สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

12 สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
ความร่วมมือระหว่าง สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ กระทรวงสาธารณสุข

13 สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
ความร่วมมือระหว่าง สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ กระทรวงสาธารณสุข

14 วันที่ 15 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
กับกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 15 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

15 หลักการและเหตุผล ปัจจุบันสตรีไทยที่มีอายุมากส่วนใหญ่มักจะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจ ทั้งโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ต้องเสียชีวิตไปก่อนถึงวัยอันควร โดยสาเหตุสำคัญมาจาก 2 เรื่องใหญ่ ได้แก่ กินอาหารไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอาหารรสจัด หวาน เค็ม และมีไขมันสูง และขาดการออกกำลังกาย

16 สตรีไทยจำนวนกว่า ร้อยละ ๕๐

17 การดำเนินงานสาธารณสุข
นอกเหนือจากนโยบายในการบริการสุขภาพสตรีไทย ในเรื่องการคัดกรองสุขภาพ เพื่อลดการเจ็บป่วยจากโรค ที่สามารถป้องกันได้ หน้าที่ในการประสานให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนส่งเสริม สุขภาพสตรีไทยอย่างเป็นรูปธรรม

18 การทำโครงการครั้งนี้ถือเป็นปีแรกที่หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วม
ดำเนินงานกันอย่างจริงจัง ทั้งกระทรวงสาธารณสุข สภาสตรีฯ และองค์กรสตรีทั่วประเทศอีก 192 องค์กร โดยกระทรวงสาธารณสุข จะช่วยสนับสนุนทางด้านวิชาการและ บริการต่างๆ รวมทั้งบุคลากรอาสาสมัคร

19 สภาสตรีฯ มีหน้าที่รณรงค์ให้หญิงไทยไปตรวจร่างกายเพื่อ ตรวจคัดกรองมะเร็งให้ค้นพบโดยเร็ว ส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เพื่อลดเบาหวาน ความดัน

20 วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีจะทรงมี
พระชนมพรรษาครบ ๘๔ ปี ๒๕๕๔ เพื่อให้สตรีไทยได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ เพื่อให้สตรีไทยสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพแก่สมาชิกใน ครอบครัว

21 มีกิจกรรมรณรงค์สุขภาพสตรีเฉลิมพระเกียรติ
สร้างกระแสการดูแลสุขภาพร่วมกันโดยมุ่งหวังให้สตรีไทยมีความรู้มีทัศนคติที่ดีต่อการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพและปฎิบัติตนตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน

22

23

24 เปิดตัวรณรงค์โครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพฯ วันที่ 11-12 ธันวาคม 2553
ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สาขางามวงศ์วาน

25

26

27 การจัดทำคู่มือดูแลสุขภาพจำนวน 10,000 เล่ม ได้รับสนับสนุนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อมอบให้กับองค์กรสตรีเครือข่าย จำนวน 192 องค์กร

28 นโยบายสาธารณสุขปี 2554 เน้นหนัก 21 เรื่อง
1. การเดินหน้านโยบายรักษาฟรีอย่างมีคุณภาพ 2. นโยบายเพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอคิว 3. นโยบายยกระดับสถานีอนามัยขึ้นเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล 4. จะก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชนในอำเภอเกิดใหม่54 อำเภอ

29 เพื่อทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการยกระดับสุขภาวะที่ดีของประชาชน
5. จะตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนด้านสาธารณสุข เพื่อทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการยกระดับสุขภาวะที่ดีของประชาชน 6. นโยบายโรงพยาบาล 3 ดี 7. นโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล ด้วยระบบบริหาร จัดการที่ดี

30 8. นโยบายลดหวานมันเค็ม ลดอ้วนลดโรคทุกหมู่บ้าน ชุมชน
จะต้องเกิดขึ้นภายในปีนี้ 9. นโยบายลดอบายมุขโดยเฉพาะเหล้าและบุหรี่ นโยบายสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว จะประกาศพื้นที่ ดำเนินการให้ได้อย่างน้อยใน 10 จังหวัดในปี นโยบายส้วมสะอาด ใน 2 พื้นที่ คือปั๊มน้ำมัน และ ร้านอาหาร

31 12. นโยบายศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือเมดดิคอลฮับ
(Medical Hub) จะเน้น 3 เรื่องที่จะเดินหน้าทันทีในปี 2554 คือ 1.การส่งเสริมบริการด้านสุขภาพ สปาไทย นวดแผนไทย 2.การบริการด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 3.การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่เป็นรูปธรรม

32 13. นโยบายพึ่งตนเองด้านวัคซีน 14
13. นโยบายพึ่งตนเองด้านวัคซีน โครงการตรวจสุขภาพผู้นำศาสนาฟรีร่วมกับมูลนิธิ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ภายใต้อุปภัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

33 15. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในสตรี 16
15. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในสตรี 16. การจัดทำแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุด้านสาธารณสุข 17. การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขสู่ประชาคมอาเซียน 18. นโยบายสาธารณสุขเพื่อผู้พิการ

34 19. เดินหน้าพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 20. การคุ้มครองผู้บริโภค จะเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่าง เข้มข้น รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน และ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 21. โครงการอสม.เข้มแข็ง

35 กพ. วันวาเลนไทน์ รณรงค์โรคเอดส์
เมย. การเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ มิย. รณรงค์ลด ละเลิกสิ่งเสพติด สค. รณรงค์ตรวจสุขภาพเนื่องในวันสตรีไทย ตค. รณรงค์ลด หวาน มัน เค็ม ออกกำลังกาย

36 สามารถดูแลครอบครัวให้มีความสุขส่งเสริมสุขภาพกายและจิตที่ดีแก่ สมาชิกในครอบครัว เกิดครอบครัวไทยที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีไทย มีการดำเนินงาน บูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google