งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ

2 วันสตรีไทย ๑ สิงหาคม ๑. แม่ ๒. แม่บ้าน ๓. คงเอกลักษณ์สตรี ไทย ๔. ฝึกฝนและพัฒนา

3 ๑ สิงหาคม เป็นวันสตรีไทย

4 โครงการสาธารณสุขทำดีเพื่อแม่ เนื่องในวันสตรีไทย ปี ๒๕๕๒

5

6

7

8 งานวันสตรีไทย ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

9 C:\Documents and Settings\User\Desktop\DSC00127.JPGC:\Documents and Settings\User\Desktop\DSC00127.JPG โครงการสาธารณสุขทำดีเพื่อแม่ เนื่องในวันสตรีไทย ปี ๒๕๕๓

10

11 ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ พิธีบันทึกลงนาม ความเข้าใจกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

12 ความร่วมมือระหว่าง สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ กระทรวงสาธารณสุข

13 ความร่วมมือระหว่าง สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ กระทรวงสาธารณสุข

14 กับกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 15 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิลแก รนด์

15 หลักการและเหตุผล ปัจจุบันสตรีไทยที่มีอายุมากส่วนใหญ่มักจะ เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นอย่างน่า ตกใจ ทั้งโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด และดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ต้องเสียชีวิตไปก่อนถึงวัย อันควร โดยสาเหตุสำคัญมาจาก 2 เรื่อง ใหญ่ ได้แก่ กินอาหารไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอาหารรสจัด หวาน เค็ม และมี ไขมันสูง และขาดการออกกำลังกาย

16 สตรีไทยจำนวนกว่า ร้อยละ ๕๐

17 การดำเนินงานสาธารณสุข นอกเหนือจากนโยบายในการบริการ สุขภาพสตรีไทย ในเรื่องการคัดกรองสุขภาพ เพื่อลด การเจ็บป่วยจากโรค ที่สามารถป้องกันได้ หน้าที่ในการประสานให้ทุกจังหวัด จัดทำแผนส่งเสริม สุขภาพสตรีไทยอย่างเป็นรูปธรรม

18 การทำโครงการครั้งนี้ถือเป็นปีแรกที่ หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วม ดำเนินงานกันอย่างจริงจัง ทั้งกระทรวง สาธารณสุข สภาสตรีฯ และองค์กรสตรีทั่วประเทศอีก 192 องค์กร โดยกระทรวงสาธารณสุข จะช่วยสนับสนุน ทางด้านวิชาการและ บริการต่างๆ รวมทั้งบุคลากรอาสาสมัคร

19 สภาสตรีฯ มีหน้าที่รณรงค์ให้หญิงไทยไปตรวจ ร่างกายเพื่อ ตรวจคัดกรองมะเร็งให้ ค้นพบโดยเร็ว ส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เพื่อลด เบาหวาน ความดัน

20 วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวทีจะทรงมี พระชนมพรรษาครบ ๘๔ ปี ๒๕๕๔ เพื่อให้สตรีไทยได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การดูแลสุขภาพ เพื่อให้สตรีไทยสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีด้าน สุขภาพแก่สมาชิกใน ครอบครัว

21 มีกิจกรรมรณรงค์สุขภาพสตรีเฉลิม พระเกียรติ สร้างกระแสการดูแลสุขภาพร่วมกัน โดยมุ่งหวังให้สตรีไทยมีความรู้มี ทัศนคติที่ดีต่อการส่งเสริมสนับสนุน การดูแลสุขภาพและปฎิบัติตนตาม แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอย่าง ยั่งยืน

22

23

24 เปิดตัวรณรงค์โครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพฯ วันที่ 11-12 ธันวาคม 2553 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์สาขางามวงศ์วาน

25

26

27 การจัดทำคู่มือดูแลสุขภาพจำนวน 10,000 เล่ม ได้รับสนับสนุนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อมอบให้กับองค์กรสตรีเครือข่าย จำนวน 192 องค์กร

28 นโยบายสาธารณสุขปี 2554 เน้นหนัก 21 เรื่อง 1. การเดินหน้านโยบายรักษาฟรีอย่างมี คุณภาพ 2. นโยบายเพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอคิว 3. นโยบายยกระดับสถานีอนามัยขึ้นเป็น โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล 4. จะก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชนในอำเภอเกิด ใหม่ 54 อำเภอ

29 5. จะตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐ และเอกชนด้านสาธารณสุข เพื่อทำงานร่วมกันอย่าง ใกล้ชิดในการยกระดับสุขภาวะที่ ดีของประชาชน 6. นโยบายโรงพยาบาล 3 ดี 7. นโยบายลดความแออัดใน โรงพยาบาล ด้วยระบบบริหาร จัดการที่ดี

30 8. นโยบายลดหวานมันเค็ม ลดอ้วน ลดโรคทุกหมู่บ้าน ชุมชน จะต้องเกิดขึ้นภายในปีนี้ 9. นโยบายลดอบายมุข โดยเฉพาะเหล้าและบุหรี่ 10. นโยบายสาธารณสุขเพื่อ การท่องเที่ยว จะประกาศพื้นที่ ดำเนินการให้ได้อย่างน้อยใน 10 จังหวัดในปี 2554 11. นโยบายส้วมสะอาด ใน 2 พื้นที่ คือปั๊มน้ำมัน และ ร้านอาหาร

31 12. นโยบายศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือเมดดิคอลฮับ (Medical Hub) จะเน้น 3 เรื่องที่จะ เดินหน้าทันทีในปี 2554 คือ 1. การส่งเสริมบริการด้านสุขภาพ สปาไทย นวดแผนไทย 2. การบริการด้านแพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก 3. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่ เป็นรูปธรรม

32 13. นโยบายพึ่งตนเองด้าน วัคซีน 14. โครงการตรวจสุขภาพผู้นำ ศาสนาฟรีร่วมกับมูลนิธิ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ภายใต้อุปภัมภ์ของสมเด็จพระ บรมโอรสาธิราชฯสยาม มกุฎราชกุมาร

33 15. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกในสตรี 16. การจัดทำแผนรองรับสังคม ผู้สูงอายุด้านสาธารณสุข 17. การเตรียมความพร้อมด้าน สาธารณสุขสู่ประชาคมอาเซียน 18. นโยบายสาธารณสุขเพื่อผู้พิการ

34 19. เดินหน้าพัฒนาการให้บริการด้าน การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก 20. การคุ้มครองผู้บริโภค จะเน้นการ บังคับใช้กฎหมายอย่าง เข้มข้น รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้ กับประชาชน และ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค ส่วน 21. โครงการอสม. เข้มแข็ง

35 กพ. วันวาเลนไทน์ รณรงค์โรค เอดส์ เมย. การเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ มิย. รณรงค์ลด ละเลิกสิ่งเสพติด สค. รณรงค์ตรวจสุขภาพเนื่องใน วันสตรีไทย ตค. รณรงค์ลด หวาน มัน เค็ม ออกกำลังกาย

36 สามารถดูแลครอบครัวให้มี ความสุขส่งเสริมสุขภาพกายและจิตที่ดี แก่ สมาชิกในครอบครัว เกิด ครอบครัวไทยที่มีคุณภาพต่อไปใน อนาคต เพื่อให้การดำเนินงานด้านการ ส่งเสริมสุขภาพสตรีไทย มีการ ดำเนินงาน บูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google