งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย โสภิต จิรัญดร. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายของการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้ 2. บอกวิธีการของลูกเสือในการ อนุรักษ์ทรัพยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย โสภิต จิรัญดร. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายของการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้ 2. บอกวิธีการของลูกเสือในการ อนุรักษ์ทรัพยากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย โสภิต จิรัญดร

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายของการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้ 2. บอกวิธีการของลูกเสือในการ อนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมได้

3 ทรัพยากรธรรม ชาติ และสิ่งแวดล้อม - ความหมาย - ความหมาย - ประเภท - ประเภท - บทบาทของลูกเสือใน การอนุรักษ์ - บทบาทของลูกเสือใน การอนุรักษ์

4 ทรัพยากรธรรม ชาติ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1. ทรัพยากรที่ใช้แล้ว หมดไป 1. ทรัพยากรที่ใช้แล้ว หมดไป 2. ทรัพยากรที่ใช้ไม่ หมด 3. ทรัพยากรที่สามารถ เกิดทดแทน

5 สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆที่ เกิดขึ้นโดย ธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้นอยู่ รอบๆ ตัวเรา ได้แก่ วัตถุ ต่างๆ สภาพการณ์ รวมทั้งพฤติกรรม ของมนุษย์ เป็นต้น

6 การอนุรักษ์ หมายถึง การรู้จักใช้ ทรัพยากรอย่างฉลาด และประหยัดใช้ให้เกิด ประโยชน์มากที่สุด

7 มนุษย์ย่อมเกี่ยวข้อง และสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อม โดยที่ สิ่งแวดล้อมเป็น ตัวกำหนดแบบแผนชีวิต และความเป็นอยู่ของคน ในแต่ละพื้นที่ แต่ ขณะเดียวกันมนุษย์ก็เป็น ตัวการสำคัญที่ทำให้ สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ไป

8 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุจาก การเพิ่มจำนวนประชากรอย่าง รวดเร็ว ทำให้มีการขยายตัวทาง เศรษฐกิจอย่างมาก มีผลให้ความ ต้องการใช้ทรัพยากรเพิ่มอย่าง รวดเร็วตามไปด้วย ประกอบกับ ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีเข้า มาใช้ในกระบวนการผลิตและ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สมัยใหม่ทำให้ทรัพยากร สิ้นเปลืองอย่างรวดเร็ว และยัง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และที่ เป็นปัญหาซึ่งส่งผลกระทบมาก ที่สุดในปัจจุบันคือ... ภาวะโลก ร้อน

9

10

11

12

13 บริเวณที่ เคยเป็น น้ำแข็ง พรมแดน มหาสมุทรอาร์ค ติคในปีค. ศ.1979 น้ำแข็งที่เคยมีอยู่บน ขั้วโลกเหนือ กว่า 20 % ได้ละลายหายไป

14 บริเวณที่เคย เป็นทุ่งน้ำแข็ง

15

16

17

18 ราว ค. ศ. 2100 พื้นที่ส่วนเดิมที่ คาดว่าจะจมอยู่ ใต้มหาสมุทร

19

20

21 ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ ร่วมกันคิด และวาดภาพ ชุมชนตัวอย่างที่ใช้ ชีวิตประจำวันโดยมี การ รณรงค์การลดภาวะโลก ร้อน ( สามารถนำวัสดุที่อยู่ รอบตัวมาประดิษฐ์เป็น ชิ้นงานได้ เช่น ใบไม้ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ )

22 ให้ลูกเสือแต่ละหมู่นำ ต้นไม้ประจำจังหวัด 1 จังหวัดของหมู่ตนเอง ปลูกบริเวณที่เตรียมให้ และให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับต้นไม้กับเพื่อน ต่างกลุ่ม ให้ลูกเสือแต่ละหมู่นำ ต้นไม้ประจำจังหวัด 1 จังหวัดของหมู่ตนเอง ปลูกบริเวณที่เตรียมให้ และให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับต้นไม้กับเพื่อน ต่างกลุ่ม

23 สรุป เนื่องจากลูกเสือมีหน้าที่ กระทำตนให้เป็นประโยชน์และ ช่วยเหลือผู้อื่น ดังนั้นการ แก้ปัญหาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก็เป็นภาระหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของ ลูกเสือทุกคนที่ควรจะปฏิบัติเป็น แบบอย่างและแนะนำให้ผู้อื่น ปฏิบัติตาม ที่มา http://gwwn.igetweb.com/

24 บรรณานุกรม นิชัฎ คำสมาน. กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด, 2547. มูลนิธิ, คณะลูกเสือแห่งชาติ. กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ม.3. กรุงเทพ : อักษรเจริญ ทัศน์, 2548. มูลนิธิ, คณะลูกเสือแห่งชาติ. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือโลก. กรุงเทพ : อักษรเจริญทัศน์, 2538.

25 ผู้จัดทำ นางสาวโสภิต จิรัญดร งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ดาวน์โหลด ppt โดย โสภิต จิรัญดร. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายของการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้ 2. บอกวิธีการของลูกเสือในการ อนุรักษ์ทรัพยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google