งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดย โสภิต จิรัญดร

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้ 2. บอกวิธีการของลูกเสือในการอนุรักษ์ทรัพยากร

3 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- ความหมาย - ประเภท - บทบาทของลูกเสือในการอนุรักษ์

4 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1. ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป 2. ทรัพยากรที่ใช้ไม่หมด 3. ทรัพยากรที่สามารถเกิดทดแทน

5 สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดย ธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้นอยู่รอบๆ ตัวเรา ได้แก่ วัตถุต่างๆ สภาพการณ์ รวมทั้งพฤติกรรม ของมนุษย์ เป็นต้น

6 การอนุรักษ์ หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดและประหยัดใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

7 มนุษย์ย่อมเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยที่สิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนดแบบแผนชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในแต่ละพื้นที่ แต่ขณะเดียวกันมนุษย์ก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

8 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุจากการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมาก มีผลให้ความต้องการใช้ทรัพยากรเพิ่มอย่างรวดเร็วตามไปด้วย ประกอบกับปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ทรัพยากรสิ้นเปลืองอย่างรวดเร็ว และยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และที่เป็นปัญหาซึ่งส่งผลกระทบมากที่สุดในปัจจุบันคือ...ภาวะโลกร้อน

9 เกิดอะไรขึ้นกับโลกเรา?? ที่มา : http : //gwwn.igtweb.com/

10

11

12

13 น้ำแข็งที่เคยมีอยู่บนขั้วโลกเหนือ กว่า20 % ได้ละลายหายไป
บริเวณที่เคยเป็นน้ำแข็ง พรมแดนมหาสมุทรอาร์คติคในปีค.ศ.1979

14 ตัวอย่างความเปลี่ยนแปลงของธารน้ำแข็งในอลาสกา
บริเวณที่เคยเป็นทุ่งน้ำแข็ง

15 สัตว์ทะเลที่ตายเนื่องจากภาวะโลกร้อน (ความเป็นกรดในน้ำทะเลสูงขึ้น)

16

17 คลื่นยักษ์ (Tidal wave or Tsunami)

18 ราว ค.ศ. 2100 มลรัฐฟลอริดา ในอนาคต
พื้นที่ส่วนเดิมที่คาดว่าจะจมอยู่ใต้มหาสมุทร

19 ตัวอย่างวิธีการลดภาวะโลกร้อน

20

21 กิจกรรมที่ 1(ชั่วโมงที่ 1)
ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันคิด และวาดภาพชุมชนตัวอย่างที่ใช้ชีวิตประจำวันโดยมี การรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน (สามารถนำวัสดุที่อยู่รอบตัวมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานได้ เช่น ใบไม้ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ)

22 กิจกรรมที่ 2 (ชั่วโมงที่ 2)
ให้ลูกเสือแต่ละหมู่นำต้นไม้ประจำจังหวัด 1 จังหวัดของหมู่ตนเองปลูกบริเวณที่เตรียมให้และให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับต้นไม้กับเพื่อนต่างกลุ่ม

23 สรุป เนื่องจากลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น ดังนั้นการแก้ปัญหาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็เป็นภาระหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของลูกเสือทุกคนที่ควรจะปฏิบัติเป็นแบบอย่างและแนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม ที่มา

24 บรรณานุกรม นิชัฎ คำสมาน. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี. กรุงเทพฯ :
นิชัฎ คำสมาน. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด, 2547. มูลนิธิ, คณะลูกเสือแห่งชาติ. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ม.3. กรุงเทพ : อักษรเจริญทัศน์, 2548. มูลนิธิ, คณะลูกเสือแห่งชาติ. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือโลก. กรุงเทพ : อักษรเจริญทัศน์, 2538.

25 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้จัดทำ นางสาวโสภิต จิรัญดร งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google