งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนการคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนในประเทศไทย โดย อ. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนการคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนในประเทศไทย โดย อ. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนการคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนในประเทศไทย โดย อ. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

2 บทเรียนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในประเทศไทย – วัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบไทยๆ – ค่านิยมการเคารพกฎหมาย และนิติรัฐ – ความรุนแรงในสังคม อำนาจนิยม ความ มั่นคง – กระบวนการแก้ไขความขัดแย้ง – ระบบการศึกษา ภูมิปัญญาไทยที่ถูกทิ้ง ขว้างไม่เชื่อมโยงเข้ากับสิทธิมนุษยชน – การเริ่มต้นสิทธิมนุษยชนบางส่วนแล้ว ต้องสานต่อ

3 วัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบ ไทยๆ นิติธรรม นิติรัฐ เป็นจริงหรือในสังคมไทย วัฒนธรรมการไม่เคารพกฎหมาย ระบบอุปถัมภ์ และการทำตัวเป็นอภิสิทธิ์ชนของ ผู้มีอำนาจ ธรรมาภิบาลกับการปกครอง ความรับผิดชอบ ทางการเมืองต่ำ การสร้างรัฐธรรมนูญของชนชั้นนำ กับ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน รัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องการเมือง มิใช่ หลักประกันสิทธิเสรีภาพ พลเมือง ชนชั้นกลาง เฉื่อย ถูกมอม ถูกสกัดกั้น ไปไม่ถึงฝั่งฝัน รัฐธรรมนูญจึงไม่ตอบปัญหาสิทธิมนุษยชนของ คนชายขอบ

4 ค่านิยมการเคารพกฎหมาย และนิติรัฐ สังคมไทยมีความพิเศษ - การเปลี่ยนแปลงใหญ่ ไม่ได้เกิดจากประชาชน วัฒนธรรมการไม่เคารพกฎหมาย นำไปสู่ ไม่เกิด นิติรัฐ ระบบอุปถัมภ์ และการสร้างอภิสิทธิ์ชน การเมืองเรื่องเลือกตั้ง - สัมปทานอำนาจการ ปกครอง เจ้าพ่อ เจ้าเมือง ประชาชนไม่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง ประเทศ แม้เสียเลือดเนื้อ ความอ่อนแอของพลเมือง รอฟ้า รออำนาจ เข้า มาแก้ปัญหาให้ตน การปกครองจึงไม่ตอบสนองต่อสิทธิมนุษยชน ของประชาชน

5 นิติรัฐ – อภิรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ - รัฐสภานิยม อำนาจนิยม รัฐสภากึ่งอำมาตยาธิปไตย ธรรมนูญของรัฐธรรมนูญไทย – รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดฉบับชั่วคราว - ความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญ - จารีตประเพณีในการฉีกและประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ - รัฐธรรมนูญยิ่งเขียนยิ่งยาว ( ประเด็นสำคัญพร่า เลือน ?) - รธน. ชั่วคราวเป็นของชนชั้นนำ รธน. ถาวรดู เหมือนเป็นของประชาชน * รัฐธรรมนูญไทยอดีต ปัจจุบัน อนาคต อยู่ภายใต้ อภิรัฐธรรมนูญไทย *

6 ความรุนแรงในสังคม อำนาจนิยม ความมั่นคง คนชายขอบไม่รู้กฎหมาย หวาดกลัว ไม่กล้าที่จะ ยืนยันสิทธิ การให้ความช่วยเหลือและความรู้ทางกฎหมาย ยังไม่เพียงพอ เบ้าหลอมเจ้าพนักงานของรัฐ กับ ทัศนคติแบบ อำนาจนิยม การใช้อำนาจโดยมิชอบของเจ้าพนักงาน และ คดีไม่ถึงอัยการ ศาล ระบบอุปถัมภ์ การคอร์รัปชั่น การไม่เคารพ กฎหมายของผู้มีอำนาจ นโยบายความมั่นคงของรัฐ – พรบ. ความมั่นคง / สถานการณ์ฉุกเฉิน การกำหนดวิธีการลงโทษที่รุนแรง และ ปราศจากหลักทางอาชญวิทยา ทัณฑวิทยา และสังคมวิทยา

7 กระบวนการแก้ไขความ ขัดแย้ง เบ้าหลอมเจ้าพนักงานของรัฐ และการสร้าง ทัศนคติที่ดี คนชายขอบไม่รู้กฎหมาย หวาดกลัว ไม่กล้าที่จะ ยืนยันสิทธิ การให้ความช่วยเหลือและความรู้ทางกฎหมาย ยังไม่เพียงพอ สนับสนุนการระงับข้อพิพาทนอกศาลสอดคล้อง กับวิถีจารีตวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการ ลงโทษ ชดเชยแก่สังคม และกระบวนการเฝ้า ระวังความขัดแย้ง สังคม และกระบวนการราชทัณฑ์ต้องมุ่งไปสู่ การฟื้นฟูนักโทษให้กลับคืนสู่สังคม ลดการเพิ่ม โทษ ใช้กระบวนการแก้ไขนอกคุกให้มาก

8 ระบบการศึกษา ภูมิปัญญา ไทยที่ถูกทิ้งขว้าง ประชาธิปไตยหมู่บ้านที่เคยมีหายไป – วิถีการ ผลิตเปลี่ยน วัฒนธรรมปัจเจกนิยมแบบไม่สนใจชุมชน แพร่กระจาย การศึกษาแบบเน้นท่องจำ ทำข้อสอบ ปรนัย การถูกทำให้อ่อนแอของนักศึกษาจากภาครัฐ วิธีระงับข้อพิพาทแบบชุมชนถูกกระบวนการ ยุติธรรมของรัฐเข้าแทน การศึกษากับปราชญ์ในชุมชนลดน้อยเพิ่ง กลับมาเริ่มต้นใหม่ในช่วงหลัง การเชื่อมโยงระหว่างวิถีท้องถิ่น กับระบบ กฎหมายหลักถูกรัฐทำลาย เช่น การจัดสรร ทรัพยากร ชุมชน VS อุตสาหกรรม

9 การเริ่มต้นสิทธิมนุษยชนบางส่วน ต้องสานต่อ การเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศของไทย การรับเอาสิทธิมนุษยชนเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับ ระบบกฎหมายภายใน รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ออกมามักเพิ่มเติม หลักประกันสิทธิมนุษยชน มีการคำนึงถึงการบังคับใช้สิทธิมนุษยชนใน ความเป็นจริง ในชั้นศาล การมีองค์กรตรวจตราสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ คณะกรรมการฯ / ผู้ตรวจ ค่านิยมเรื่องการเคารพเสียงส่วนน้อยได้รับการ ยอมรับมากขึ้น ประชาธิปไตยทางตรง – ประชาพิจารณ์ ถูก นำมาใช้มากขึ้น ประชาธิปไตยภาคประชาชนเริ่มเข้ามามีบทบาท ทางการเมืองมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนการคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนในประเทศไทย โดย อ. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google