งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของข้าราชการ ฝ่ายปกครองกับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน การฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง / ฝ่ายบริหารงานปกครอง โดย นายศิริพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของข้าราชการ ฝ่ายปกครองกับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน การฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง / ฝ่ายบริหารงานปกครอง โดย นายศิริพงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของข้าราชการ ฝ่ายปกครองกับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน การฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง / ฝ่ายบริหารงานปกครอง โดย นายศิริพงษ์ ห่าน ตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง

2 บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประวัติความเป็นมา อาเซียนก่อตั้งเมื่อปี 2510 ในช่วงสงครามเย็น วัตถุประสงค์แรก คือ ต่อต้านคอมมิวนิสต์ ต่อมา สงครามเย็นยุติลง ทำให้การเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศเปลี่ยนไป (Paradigm Shift) นานาประเทศหันมามุ่งเน้นพัฒนา เศรษฐกิจเป็นหลัก ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงปรับบทบาทการรวมตัวเพื่อเพิ่ม อำนาจการต่อรองในเวทีโลก

3 ประวัติความเป็นมา อาเซียนเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน เป้าหมาย : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การรวมตัวของอาเซียน 10 ประเทศ มีประชากรประมาณ 600 ล้านคน GDP รวมกันประมาณ 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ จะกลายเป็นตัวแปรสำคัญในระบบเศรษฐกิจและ การเมืองโลก บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4 การประเมิน สถานการณ์ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความ เป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง โดยผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประเทศสมาชิกอาเซียน มีความแตกต่างหลากหลาย อาจทำ ให้เกิดช่องว่างของการพัฒนา (Development Gaps) ต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เช่น ภาคเศรษฐกิจการ ส่งออก การค้าระหว่างประเทศ การธนาคาร 8 วิชาชีพที่เคลื่อนไหวเสรี บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5 การเตรียมความพร้อมของ กรมการปกครอง เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรมการปกครองจะเกิดความท้า ทายใหม่ในหลายด้าน - ปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ (Non-traditional Security Issue) - การบริหารงานทะเบียนราษฎร - การจัดการความขัดแย้งและอำนวยความเป็นธรรม - การค้าและการติดต่อชายแดน - การประกอบอาชีพของประชาชน บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

6 การเตรียมความพร้อมของ กรมการปกครอง เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรมการปกครองจะเกิดความท้า ทายใหม่ในหลายด้าน ( ต่อ ) - การส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน - การสื่อสารสร้างความเข้าใจ และตระหนักรู้ให้กับประชาชน ในพื้นที่ - การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ - เศรษฐกิจฐานราก - ความเหลื่อมล้ำทางสังคม - ภาษาต่างประเทศ - ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7 แผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน (DOPA Master Plan on ASEAN Community) เน้นการขับเคลื่อนแผนฯ ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การวางระบบและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร 2. การพัฒนาระบบความเชื่อมโยงด้านฐานข้อมูลต่อ ประชาคมอาเซียน 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชายแดน 4. การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย 5. การสร้างความตระหนักรู้บุคลากรและประชาชน บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

8 แผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน (DOPA Master Plan on ASEAN Community) การจัดการ พื้นที่ชายแดน การเชื่อมโยง ฐานข้อมูลฯ การรักษาความ มั่นคงและความ สงบเรียบร้อย พัฒนาด่าน / อำนวยความสะดวก การค้า / การผ่านแดนบุคคล / กฎระเบียบ / เชื่อมโยงภาคประชาชน People to People รับมือปัญหาความมั่นคงรูปแบบ ใหม่ / อำนวยความเป็นธรรม / กฏ ระเบียบ / บุคลากร / บูรณาการ ระดับพื้นที่ เชื่อมโยงระบบทะเบียนราษฎร / ทะเบียนทั่วไป / ฐานข้อมูลบุคคล / กฎระเบียบ / National Single Window AEC ASCC APSC AEC APSC AEC APSC การสร้าง ความ ตระหนักรู้ การวางระบบและ เพิ่ม ประสิทธิภาพ องค์กร บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

9 นายอำเภอ : Key Man สู่ อาเซียน กรมการปกครองเน้นให้นายอำเภอ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานในพื้นที่เป็นสำคัญ โดยจะ ผลักดันให้นายอำเภอมีบทบาทเป็น Key Man สำคัญ 2 ด้าน ดังนี้ 1. การเป็นผู้นำในการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ ทั้งภาค ราชการ ประชาชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และบูรณาการความร่วมมือ 2. การเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับประชาชน บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของข้าราชการ ฝ่ายปกครองกับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน การฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง / ฝ่ายบริหารงานปกครอง โดย นายศิริพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google