งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SPATIAL PLANING : SGA-PEI รศ. ดร. วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SPATIAL PLANING : SGA-PEI รศ. ดร. วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SPATIAL PLANING : SGA-PEI รศ. ดร. วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 การวางแผนตามศักยภาพ ของพื้นที่ : A F P Area พื้นที่ Function หน้าที่ Participation มีส่วน ร่วม การวางแผนเชิงพื้นที่ (SPATIAL PLANNING) 2

3 ข้อมูล การมีส่วนร่วม การบูรณาการ แผนซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ทั้ง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจัยสำคัญสำหรับการวางแผน 3 การวางแผนเชิงพื้นที่

4 กระบวนการวางแผนพัฒนาจังหวัด และท้องถิ่น I. ปัจจุบันเป็นอย่างไร ???  ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Planning)  การวางแผนแบบบูรณาการ บูรณาการข้อมูล บูรณาการหน่วยงาน - แนวนอน ( ระหว่างหน่วยงานในระดับเดียวกัน ) - แนวตั้ง ( ระหว่างหน่วยงานต่างระดับ ) บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและความอยู่ดีมีสุข - การใช้ประโยชน์ของระบบนิเวศ (Ecosystem Services) - ความอยู่ดีมีสุข (Human Well Being) หรือ ความยากจน (Poverty) 4

5 กระบวนการวางแผนพัฒนาจังหวัด และท้องถิ่น I. ปัจจุบันเป็นอย่างไร ??? ( ต่อ )  การมีส่วนร่วม ??? ระหว่างหน่วยงานในระดับเดียวกัน ( แนวนอน ) ?? ระหว่างหน่วยงานในต่างระดับ จังหวัด - อำเภอ - อปท. ( ตำบล ) - ระดับอำเภอสอบถามความต้องการของ ชุมชน เพื่อจัดทำแผนอำเภอส่งจังหวัด - อปท. ทำแผนโดยการสอบถามความ ต้องการของชุมชน เพื่อจัดทำแผนของ อปท. - ชุมชนที่เข้มแข็งจัดทำแผนชุมชน เสนอ หน่วยงานทั้ง อำเภอ และ อปท. เอง 5

6 การสนับสนุนทางเลือกการพัฒนาเพื่อบรรลุ เป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข (Poverty- Environment Initiative ; PEI Thailand) มุ่งเน้นให้แผนพัฒนาในทุกระดับมีการบูรณาการเชื่อมโยง ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาความยากจน รวมถึง มีกลไกการนำแผนไปสู่การปฏิบัติโดยมีการจัดสรร งบประมาณสนับสนุน บนหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน HUMAN ( มนุษย์ ) ENVIRONME NT ( สิ่งแวดล้อม ) POVERTY ( ความ ยากจน ) ECOSYSTEM ( ระบบนิเวศ ) SGA Sub Global Assessment (SGA) คือ กระบวนการทาง สังคมที่นำข้อมูลของพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และระบบ นิเวศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของระบบนิเวศมาสู่ กระบวนการตัดสินใจหรือการวางแผน ( เพื่อบรรลุถึงความ อยู่ดีมีสุขของประชาชน )

7 ข้อมูลด้านกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ตั้ง โรงงานอุตสาหกรรม การ ให้น้ำบาดาล ชั้นคุณภาพ ลุ่มน้ำที่ตั้งหมู่บ้าน สถานที่ ท่องเที่ยวแหล่งน้ำ เขต ชลประทาน อื่นๆ SGA เศรษฐกิจ : รายได้ต่อหัว ของประชากร ภาวะหนี้สิน อาชีพพื้นฐาน ฯลฯ สังคม : ประวัติความ เป็นมาของพื้นที่ จำนวน และอัตราการเพิ่มประชากร การนับถือศาสนาสภาพ การศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินฯลฯ สุขภาพ : อัตราการเกิด อัตราตาย การเจ็บป่วย ฯลฯ การให้บริการระบบ นิเวศ อื่นๆ การบูร ณาการ : หน่วยงาน ต่างๆ ข้อมูล : แผนที่ GIS การมีส่วน ร่วม : ชุมชน Spatial Planning แผนพัฒนา จังหวัด โครงการ ตัวชี้วัด - ร้อยละคนจน ลดลง - ร้อยละของ ครัวเรือนที่มี รายได้สูงกว่า รายจ่าย เพิ่มขึ้น - ร้อยละ ครัวเรือนที่มี หนี้สินลดลง - ปริมาณการ ใช้สารเคมีทาง การเกษตร ลดลง - ร้อยละของ พื้นที่ป่า เพิ่มขึ้น - ร้อยละของ แหล่งน้ำที่มี คุณภาพอยู่ใน เกณฑ์พอใช้ - ฯลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ พัฒนาเศรษฐกิจให้มี ความมั่นคงและมี ความสามารถทางการ แข่งขัน Value Chain PEI ข้อเสนอการวางแผนในระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ พัฒนาคุณภาพคน และสังคม Value Chain ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน Value Chain ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ เสริมสร้างความ ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความ มั่นคง Value Chain ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ พัฒนาการบริหาร ภาครัฐ Value chain

8 ข้อเสนอกระบวนการวางแผนเชิงพื้นที่ในพื้นที่นำร่อง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน


ดาวน์โหลด ppt SPATIAL PLANING : SGA-PEI รศ. ดร. วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google