งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กรมสุขภาพจิต กระทรวง สาธารณสุข. 2 Contents ประชากรที่ใช้ในการศึกษา การวางแผนการสุ่มตัวอย่าง การคำนวณค่า IQ จากแบบทดสอบ ผลการสำรวจระดับประเทศ ผลการสำรวจระดับจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กรมสุขภาพจิต กระทรวง สาธารณสุข. 2 Contents ประชากรที่ใช้ในการศึกษา การวางแผนการสุ่มตัวอย่าง การคำนวณค่า IQ จากแบบทดสอบ ผลการสำรวจระดับประเทศ ผลการสำรวจระดับจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กรมสุขภาพจิต กระทรวง สาธารณสุข

2 2 Contents ประชากรที่ใช้ในการศึกษา การวางแผนการสุ่มตัวอย่าง การคำนวณค่า IQ จากแบบทดสอบ ผลการสำรวจระดับประเทศ ผลการสำรวจระดับจังหวัด

3 สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษา เอกชน สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ( สาธิต / ราชภัฏ ) สังกัดกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 3

4 แผนการสุ่มตัวอย่างนักเรียน 4 ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 สุ่มเลือก โรงเรียน สุ่มเลือก ห้องเรียน สุ่มเลือก นักเรียน การสุ่มตัวอย่างแบบ 3 ขั้นตอน ตัวอย่าง นักเรียน

5 แผนการสุ่มตัวอย่าง ( กรุงเทพมหานคร ) 5

6 6

7 แผนการสุ่มตัวอย่าง ( ต่างจังหวัด ) 7

8 8

9 สพฐ เอกชน 15 3 สาธิต 16 กทม.6 จำนวนโรงเรียนที่ใช้ใน การศึกษา 9 เด็กนักเรียน 851-1,163 คน ต่อจังหวัด เด็กนักเรียน 851-1,163 คน ต่อจังหวัด

10 เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ 10 Standard Progressive Matrices (parallel version) (1998;update 2003) จำนวน 60 ข้อ นำคะแนนไปแปลงเป็นค่า Percentile เทียบกับ UK norm (1979) นำค่า Percentile 5-95 แปลงเป็น IQ (P50% = IQ 100)

11 ตัวอย่าง ตารางแปลงคะแนนดิบเป็นค่า IQ 11

12 12

13 ผลสำรวจค่าเฉลี่ย IQ ทั่วประเทศ และแยก ตามภาค 13 IQ 100

14 9 October แผนที่ประเทศไทย แสดงผลการสำรวจ ระดับสติปัญญา เด็กนักเรียนไทย 2554 จังหวัดที่ IQ > 100 จังหวัดที่ IQ = 100 จังหวัดที่ IQ < 100

15 สัดส่วนจังหวัดที่มี IQ สูง / ปกติ / ต่ำ ทั่ว ประเทศ 15 กลาง 7 จังหวัด อีสาน 17 จังหวัด เหนือ 3 จังหวัด ใต้ 11 จังหวัด กลาง 7 จังหวัด อีสาน 2 จังหวัด เหนือ 9 จังหวัด ใต้ 2 จังหวัด

16 Ranking ผลการสำรวจ IQ รายจังหวัด ทั่วประเทศ 16 อันดับจังหวัดMean Total N 1นนทบุรี ระยอง ลำปาง กรุงเทพฯ ชลบุรี สมุทรสาคร ตราด ปทุมธานี พะเยา อันดับจังหวัดMean Total N 10ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม ราชบุรี สิงห์บุรี ภูเก็ต สมุทรสงคราม นครสวรรค์ แพร่ เชียงใหม่ จังหวัดที่มี IQ เฉลี่ย >100จำนวน 18 จังหวัด (24%)

17 17 อันดับจังหวัดMeanTotal N 19เพชรบุรี ตรัง สมุทรปราการ น่าน พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก พิจิตร ตาก แม่ฮ่องสอน ชุมพร อันดับจังหวัดMeanTotal N 29จันทบุรี ลพบุรี บุรีรัมย์ สุโขทัย เชียงราย อุทัยธานี ลำพูน ชัยนาท ปราจีนบุรี หนองคาย จังหวัดที่มี IQ เฉลี่ย =100จำนวน 20 จังหวัด (26%) Ranking ผลการสำรวจ IQ รายจังหวัด ทั่วประเทศ

18 จังหวัดที่มี IQ เฉลี่ย <100จำนวน 38 จังหวัด (50%) 18 อันดับจังหวัดMeanTotal N 39อ่างทอง สุราษฏร์ธานี สงขลา สุพรรณบุรี นครนายก นครศรีธรรมราช พัทลุง เพชรบูรณ์ พังงา อันดับจังหวัดMeanTotal N 48อุดรธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ กาญจนบุรี อุตรดิตถ์ เลย ยโสธร ฉะเชิงเทรา สระบุรี Ranking ผลการสำรวจ IQ รายจังหวัด ทั่วประเทศ

19 19 อันดับจังหวัดMeanTotal N 57มุกดาหาร สตูล ระนอง ยะลา อำนาจเจริญ ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา นครพนม สระแก้ว อันดับจังหวัดMeanTotal N 67มหาสารคาม กำแพงเพชร หนองบัวลำภู กระบี่ กาฬสินธุ์ สกลนคร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ปัตตานี นราธิวาส จังหวัดที่มี IQ เฉลี่ย <100จำนวน 38 จังหวัด (50%) Ranking ผลการสำรวจ IQ รายจังหวัด ทั่วประเทศ

20 ค่าเฉลี่ย IQ แยกตามอายุ ( ปี ) 20 IQ 100

21 ค่าเฉลี่ย IQ แยกตามสังกัดโรงเรียน 21 IQ 100

22 ค่าเฉลี่ย IQ แยกตามเขตพื้นที่การศึกษา 22 IQ 100

23 ค่าเฉลี่ย IQ แยกตามระดับการศึกษา 23 IQ 100

24 ค่าเฉลี่ย IQ แยกตามเพศ 24 IQ 100

25 ค่าเฉลี่ย IQ เปรียบเทียบนักเรียนชายหญิง ที่อายุ ต่าง ๆ 25

26 26 IQ < 100 IQ = 100 IQ > การกระจาย ปกติ

27

28 โครงสร้าง IQ ของนักเรียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 28 IQ < 100 IQ = 100 IQ > การกระจาย ปกติ

29 โครงสร้าง IQ ของนักเรียน จังหวัด นนทบุรี 29 IQ < 100 IQ = 100 IQ > การกระจาย ปกติ

30 โครงสร้าง IQ ของนักเรียน จังหวัด นราธิวาส 30 IQ < 100 IQ = 100 IQ > การกระจาย ปกติ

31 โครงสร้าง IQ ของนักเรียน จังหวัด สุพรรณบุรี 31 IQ < 100 IQ = 100 IQ > การกระจาย ปกติ

32 โครงสร้าง IQ ของนักเรียน จังหวัด นครราชสีมา 32 IQ < 100 IQ = 100 IQ > การกระจาย ปกติ

33 Thank You. 33

34 แผนที่ประเทศไทย เปรียบเทียบ ผลสำรวจระดับสติปัญญา (IQ) กับผลการสำรวจ Maternal Urine Iodine ภาคผนวก 34

35 ค่าเฉลี่ย IQ เด็กนักเรียนไทย 2554 ค่ามัธยฐาน Maternal urine iodine 2553 IQ > 100 (18 จังหวัด ) IQ = 100 (20 จังหวัด ) IQ < 100 (38 จังหวัด ) Median of Urine Iodine ≥ 500 ug/i (0 จังหวัด ) เกินขนาด ug/I (7 จังหวัด ) เกินพอ ug/I (26 จังหวัด ) เพียงพอ < 150 ug/I (42 จังหวัด ) ขาดไอโอดีน 35

36 ค่า IQ จำแนกตามระดับการศึกษาและเขตการศึกษา สังกัด สพฐ. 24

37 ค่า IQ จำแนกตามระดับการศึกษาและเขตการศึกษา สังกัด เอกชน 25

38 ค่า IQ จำแนกตามระดับการศึกษาและเขตการศึกษา สังกัด สาธิต 26

39 ค่า IQ จำแนกตามระดับการศึกษาและเขตการศึกษา สังกัด กทม. 27


ดาวน์โหลด ppt 1 กรมสุขภาพจิต กระทรวง สาธารณสุข. 2 Contents ประชากรที่ใช้ในการศึกษา การวางแผนการสุ่มตัวอย่าง การคำนวณค่า IQ จากแบบทดสอบ ผลการสำรวจระดับประเทศ ผลการสำรวจระดับจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google