งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและยุทธศาสตร์ การควบคุมป้องกันโรคขาด สารไอโอดีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและยุทธศาสตร์ การควบคุมป้องกันโรคขาด สารไอโอดีน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและยุทธศาสตร์ การควบคุมป้องกันโรคขาด สารไอโอดีน

2 สมองที่ได้รับไอโอดีนอย่าง เพียงพอ ไอโอดีนสำคัญ อย่างไร ? ที่มา : ข้อมูลจาก UNICEF สมองที่ขาด ไอโอดีน  ช่วยในการพัฒนาระบบประสาทและเซลล์ ประสาท โดยเฉพาะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์  ภาวะขาดสารไอโอดีนเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลกระทบ ต่อระดับไอคิว ( ทำให้ระดับไอคิวต่ำลง 10-15 จุด )

3 สติปัญญาและพัฒนาการ ของเด็กไทย จากการสำรวจไอคิวของคนไทย โดย สวรส. 2551-2552 พบไอคิวเฉลี่ย 91 จุด ( ปกติ 90 -110 จุด ) การสำรวจพัฒนาการในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดย สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พบ พัฒนาการสมวัยลดลง

4 กลไกการขับเคลื่อน ระดับชาติ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ควบคุมป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีน 4 ชุด คณะกรรมการควบคุม ป้องกัน โรคขาด สารไอโอดีนแห่งชาติ

5 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน การควบคุมป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีน 1. คณะอนุกรรมการผลักดันนโยบายสู่ การปฏิบัติ 2. คณะอนุกรรมการทบทวนการเสริม ไอโอดีนในเกลือ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 3. คณะอนุกรรมการจัดตั้งระบบเฝ้า ระวัง และติดตามการขาดสาร ไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง 4. คณะอนุกรรมการสื่อสารสู่สาธารณะ และผลักดันนโยบายสาธารณะ

6 สถานการณ์ โรคขาดสารไอโอดีน

7 ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน ค่ามัธยฐานไอโอดีน ในปัสสาวะ หญิงตั้งครรภ์ 150 ไมโครกรัมต่อ ลิตร 142.4 ( ปี 2553 ) ปริมาณไอโอดีนใน ปัสสาวะ หญิงตั้งครรภ์น้อย กว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร ไม่เกินร้อยละ 5052. 4 ( ปี 2553) ระดับ TSH ในทารก แรกเกิด มากกว่า 11.2 มิลลิยูนิตต่อลิตร ไม่เกินร้อยละ 313.3 ( ปี 2552) คุณภาพเกลือเสริม ไอโอดีน ในครัวเรือน มากกว่าร้อยละ 9077.4 ( ปี 2552) จำนวนชุมชน / หมู่บ้านไอโอดีน ทุกชุมชน / หมู่บ้าน ( ประมาณ 76,000 แห่ง ) 34 แห่ง (11 จังหวัด ) สถานการณ์ โรคขาดสารไอโอดีน

8 สถานการณ์โรคขาดไอโอดีนในประเทศไทย ค่ามัธยฐานระดับไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ พ.ศ. 2553 ค่าปกติ 2543 - 2549 = 100 ไมโครกรัม/ลิตร 2550 – 2553 = 150 ไมโครกรัม/ลิตร ไมโครกรัม / ลิตร พ.ศ.พ.ศ. ข้อมูลจากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย

9 ร้อยละไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ <100 ไมโครกรัม / ลิตร ( ก่อนพ. ศ.2550) และ <150 ไมโครกรัม / ลิตร ( ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2550 ) เกิน กว่าร้อยละ 50 เป็นพื้นที่ขาดไอโอดีน

10 ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ พ.ศ 2553 องค์การอนามัยโลก กำหนดตัวชี้วัดภาวการณ์ขาดสารไอโอดีนระดับพื้นที่ พ.ศ. 2550 (2007) พื้นที่ที่มีสัดส่วนของหญิงตั้งครรภ์ ที่มีค่าไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150  g/L เกินกว่าร้อยละ 50 เป็นพื้นที่ขาดสารไอโอดีน ปริมาณไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ น้อยกว่า150 ไมโครกรัมต่อลิตร มากกว่าร้อยละ 75 มี 7 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว (85.7) อำนาจเจริญ(82.4) สระบุรี(79.3) ระยอง(79.0) หนองคาย(78.2) ชัยนาท(77.4) จันทบุรี(76.4) ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ พ.ศ 2553 มีค่ามัธยฐาน(median)= 142.4  g/L ปริมาณไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์น้อยกว่า 150  g/L ร้อยละ 52.4  g/L

11 มาตรการดำเนินการแก้ไขปัญหา พื้นที่ขาดสารไอโอดีนรุนแรง ประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน ค้นหาสาเหตุและกำหนดแนวทางการแก้ไข ดูแลกำกับการให้ยาเม็ดเสริมสารอาหาร สำคัญที่มีส่วนประกอบของไอโอดีนแก่หญิง ตั้งครรภ์ทุกราย จัดทำระบบเฝ้าระวัง ติดตามประเมินผล อย่างเคร่งครัด รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการ บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน และผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในพื้นที่

12 ร้อยละของจำนวนทารกแรกเกิดที่มีค่า TSH มากกว่า 11.2 mU/L in serum หรือมากกว่า 5.0 mU/L in blood ข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

13 คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนใน ครัวเรือนที่ได้มาตรฐาน ข้อมูล : รณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

14 คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนของ ครัวเรือน ปี 2552 14 คุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนของครัวเรือน (  30 ppm) อย่างน้อยร้อยละ 90 เป็นระดับที่มีความเชื่อมั่นว่าประชาชน จะได้รับสารไอโอดีนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

15 เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า เกลือบริโภค / น้ำปลา / สารปรุงรส เกลืออุตสาหกรรมอาหาร / อาหารสัตว์ คุณภาพโรงงาน / เกลือ ทะเบียน อย. เกลือ ระบบเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผล ไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ / เด็กเล็ก TSH ทารกแรกเกิด คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน  แหล่งผลิต  ร้านค้า  ครัวเรือน พัฒนาการเด็ก สร้างกระแสสังคม สื่อสารให้ผู้บริหาร สื่อสารความเสี่ยง สื่อสารสาธารณะ ภาคี เครือข่ายสื่อ การบริหารจัดการ และสร้างความ เข้มแข็งภาคีเครือข่าย หน่วยงานรัฐ ภูมิภาค จังหวัด /สสจ. / อสจ. / ปศจ. ฯลฯ องค์กรปกครองท้องถิ่น ชมรมผู้ประกอบการเกลือ ชุมชน / หมู่บ้านไอโอดีน วิจัย และปฏิบัติการ เฝ้าระวัง Sentinel ความสัมพันธ์ไอโอดีน กับพัฒนาการเด็ก มาตรการเสริม คู่มือปฏิบัติงาน จังหวัด / อปท. / อสม. กรอบการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน พ.ศ. 2553 - 2555

16 นโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 1.เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า (Universal Salt Iodization : USI) 2.การจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีนให้หญิงตั้งครรภ์ทุกรายตลอด การตั้งครรภ์ 3.การเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ และ ทารกแรกเกิด

17 นโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน (ต่อ) 4. การสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน - แหล่งผลิต/นำเข้า - ร้านค้า - ร้านอาหาร - ครัวเรือน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน 5. การพัฒนาชุมชน / หมู่บ้านไอโอดีน 6. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ “เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว” อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

18 กรมอนามัยดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยใช้ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ ดังนี้ ยุทธศาสต ร์ที่ 1 การผลิต และกระจายเกลือเสริม ไอโอดีนที่มีคุณภาพ โดยการบริหาร จัดการที่ต่อเนื่อง และยั่งยืน 2 การจัดทำระบบการเฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินผลโครงการ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พันธมิตร และ ภาคีเครือข่าย เพื่อการมีส่วนร่วม 4 การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และ การตลาด เชิงสังคม เพื่อการ บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่าง ต่อเนื่อง 5 การศึกษา วิจัย 6 การใช้มาตรการเสริมในระยะเฉพาะ หน้า และมาตรการเสริมอื่น

19 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดทำระบบการเฝ้าระวัง ติดตามและประเมินผลโครงการ ระบบเฝ้าระวังภาวะการขาดสารไอโอดีนในประชาชนไทย การเฝ้าระวังในคน การเฝ้าระวังในเกลือ

20 คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน จุดผลิตเกลือเสริมไอโอดีน การควบคุมคุณภาพภายใน (โดยผู้ผลิต) การควบคุมคุณภาพ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้านค้า ครัวเรือน ควบคุมโดย เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ, ผู้บริโภค, อสม., อย.น้อย

21 สถานที่ ผลิตเกลือ ร้านค้า ครัวเรือน กระจาย สินค้า ขา ย หญิงตั้งครรภ์เด็กแรก เกิด เด็กวัยก่อน เรียน การควบคุมคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนและเฝ้าระวังและ ติดตามการขาดสารไอโอดีน กลุ่ม ประชากร พัฒนา การ TSH ระดับ ไอโอดีน ในหญิง ตั้งครรภ์

22 การดำเนินงานภาคีเครือข่าย พัฒนาชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน พัฒนาชุมชน / หมู่บ้านไอโอดีน ประชุมภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการเสริมไอโอดีน ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ - บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป - น้ำปลา - ใส่เกลือเสริมไอโอดีนในขนมขบเคี้ยว จำนวน 37 รายการ - สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยใช้ไอโอดีนเติมลงในอาหารไก่ เพื่อให้ได้ไข่ที่มีไอโอดีน 50 ไมโครกรัม/ฟอง ทดลองทำปลาร้าเสริมไอโอดีน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พันธมิตร และภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม

23

24

25 เป้าหมาย

26 ประเมินรับรอง “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน”

27 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และการตลาดเชิงสังคม เพื่อการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง จัดงานวันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายนทุกปี ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการบริโภคเกลือ เสริมไอโอดีน ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ โดยทูต ยูนิเซฟ (คุณธีรเดช(เคน) วงศ์พัวพันธ์) จัดมหกรรมรวมพลังประเทศไทย“เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว” จัดพิมพ์สื่อเผยแพร่

28

29

30

31

32

33

34 ชนิดของการบริโภค ปริมาณ (กรัม/คน/ วัน) อัตราการใช้เครื่องปรุง (ร้อยละของครัวเรือน ทั้งหมด) 1. อาหารที่ปรุงประกอบในครัวเรือน10.0 1.1 ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส8.0 - เกลือ3.091.53 - น้ำปลา2.696.39 - ผงปรุงรส0.461.60 - ซีอิ้วขาว0.464.59 - กะปิ0.363.17 - อื่นๆ (ซอสหอยนางรม และซอสปรุงรส) 1.3 1.2 อาหาร 2.0 2. อาหารปรุงสำเร็จ/อาหารว่าง/อาหารนอกบ้าน0.8 รวม10.8 ปริมาณการบริโภคโซเดียมคลอไรด์เฉลี่ยของประชากรไทย พ.ศ. 2551 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาวิจัย การศึกษาวิจัยสำรวจการบริโภคปริมาณโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทย

35 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การใช้มาตรการเสริมในระยะ เฉพาะหน้าและมาตรการเสริมอื่นๆ การเสริมไอโอดีนในน้ำดื่ม ดำเนินการในโรงเรียน และหมู่บ้านที่ห่างไกล

36 ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ต่อ) การใช้มาตรการเสริมในระยะ เฉพาะหน้าและมาตรการเสริมอื่นๆ  การจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีนให้หญิง ตั้งครรภ์ทุกรายตลอดการตั้งครรภ์ และให้นมลูก 6 เดือน  การใช้น้ำปลาเสริมไอโอดีน  การบริโภคไข่ที่มีไอโอดีน ฯลฯ

37 สรุปนโยบายกรมอนามัย ในการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 1. การจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีนให้หญิงตั้งครรภ์ทุก รายตลอดการตั้งครรภ์ 2. เฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีน โดยสุ่มตรวจ ไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ 300 ราย / จังหวัด ต่อเนื่อง 3 ปี (2553 – 2555 ดำเนินการในเดือนตุลาคมของทุกปี ) 3. สุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนใน ครัวเรือน 300 ครัวเรือน / อำเภอ ปีละ 2 ครั้ง ( ธันวาคม, มิถุนายน ) 4. พัฒนาชุมชน / หมู่บ้านไอโอดีน 5. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ “ เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ” อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

38


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและยุทธศาสตร์ การควบคุมป้องกันโรคขาด สารไอโอดีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google