งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยที่มีผลต่อ ระดับสติปัญญา. การที่เด็กจะมีระดับ สติปัญญาดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง มากมาย ซึ่งมีทั้งที่เป็นปัจจัย ส่งเสริมและปัจจัยขัดขวาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยที่มีผลต่อ ระดับสติปัญญา. การที่เด็กจะมีระดับ สติปัญญาดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง มากมาย ซึ่งมีทั้งที่เป็นปัจจัย ส่งเสริมและปัจจัยขัดขวาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยที่มีผลต่อ ระดับสติปัญญา

2 การที่เด็กจะมีระดับ สติปัญญาดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง มากมาย ซึ่งมีทั้งที่เป็นปัจจัย ส่งเสริมและปัจจัยขัดขวาง ต่อการพัฒนาระดับ สติปัญญา ได้แก่

3 1. ปัจจัยด้านภาวะ โภชนาการ 2. ปัจจัยจากตัวเด็ก 3. ปัจจัยด้านครอบครัว / การเลี้ยงดู / สิ่งแวดล้อม

4 ระดับไอโอดีน - เด็กนักเรียนที่มีไอโอดีนในน้ำปัสสาวะมากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตรจะมีระดับคะแนน IQ ที่สูงกว่ากลุ่มเด็กนักเรียนที่มีระดับไอโอดีนในน้ำปัสสาวะต่ำ กว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร - 92.4% ของนักเรียนที่มีระดับ IQ ต่ำ 70 คะแนน เป็น นักเรียนที่มีระดับไอโอดีนในน้ำปัสสาวะ ต่ำกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร - ผู้ที่รับประทานเกลือไม่มีไอโอดีนและดื่มนมน้อยกว่า 1 ครั้ง ต่อวัน มีโอกาสที่ IQ จะอยู่ในระดับ ต่ำกว่าปกติ (Santiago-Fernandez P, 2004) - การเสริมไอโอดีนให้มารดาตั้งแต่ก่อนและขณะตั้งครรภ์และ เสริมไอโอดีนให้เด็กหลังคลอดเด็ก จะมีโอกาสที่ระดับ IQ มากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับเสริมเลย ประมาณ 12 คะแนน (Qian M, 2005) - หญิงตั้งครรภ์ที่ขาดไอโอดีน จะให้กำเนิดบุตรที่มีสติปัญญา ต่ำกว่าปกติ - ในพื้นที่ที่ขาดไอโอดีนมาก เด็กนักเรียนจะมีสติปัญญาน้อย กว่าที่ควรจะเป็น 10-15 จุด อัตราตาย ทารกจะมากกว่าปกติ ความสำเร็จในการศึกษาจะด้อยกว่า ปกติชัดเจน ( ข้อมูลจาก Unicef) ธาตุเหล็ก กลุ่มเด็กที่มีภาวะโลหิตจางระยะแรกและได้รับการ เสริมธาตุเหล็ก จะมีผลให้ระดับ IQ เด็กเพิ่มขึ้น เมื่ออายุมากกว่า 7 ขวบเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ได้ รับ (Sachdev HPS, 2004)

5 ร่วมสร้าง

6 สถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย 2554 เด็กนักเรียนไทยทั่วประเทศ มีคะแนนสติปัญญา (IQ) เฉลี่ยเท่ากับ 98.59 ซึ่งถือเป็นค่าระดับสติปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ค่อนไปทางต่ำกว่าค่ากลาง ของมาตรฐานสากลในยุคปัจจุบัน (IQ=100)

7

8 แผนที่ประเทศไทยแสดงผลการ สำรวจระดับสติปัญญาเด็ก นักเรียนไทย 2554 หมายเหตุ : การแบ่งเกณฑ์ด้วยค่า IQ = 100 ถือเป็นค่ากลางและเป็นค่า เป้าหมายที่ต้องการพัฒนา ซึ่ง เทียบได้กับค่ามาตรฐานสากลใน การสร้างเกณฑ์มาตรฐานของการ ทดสอบสติปัญญา

9 การสำรวจสติปัญญาเด็กไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลระดับประเทศระดับภาค และครอบคลุมถึงระดับจังหวัดจึงมี ความสำคัญต่อการผลักดันให้มีการ พัฒนาและส่งเสริมสติปัญญาเด็กไทยใน แต่ละจังหวัดอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อให้แต่ละจังหวัดมีข้อมูลที่ชัดเจนและ เชื่อถือได้นำไปสู่การวางแผนแก้ไข ปัญหาที่เฉพาะเจาะจงและสามารถ ประเมินผล ติดตามความก้าวหน้าในการ ดำเนินการในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

10

11 1. นมแม่ ระยะเวลาการดื่มนมแม่ มีผล ต่อระดับคะแนน IQ ที่สูงขึ้น เด็ก ที่ดื่มนมแม่นานกว่า 6 เดือนจะมี ระดับคะแนน IQ เฉลี่ยสูงกว่า เด็กที่ดื่มน้อยกว่า 3 เดือน ประมาณ 6 คะแนน และสูงกว่า เด็ก ที่ไม่ดื่มนมแม่เลยประมาณ 9 คะแนน (Emend AM,2008)

12


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยที่มีผลต่อ ระดับสติปัญญา. การที่เด็กจะมีระดับ สติปัญญาดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง มากมาย ซึ่งมีทั้งที่เป็นปัจจัย ส่งเสริมและปัจจัยขัดขวาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google