งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับสติปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยที่มีผลต่อระดับสติปัญญา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับสติปัญญา

2 การที่เด็กจะมีระดับสติปัญญาดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งมีทั้งที่เป็นปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยขัดขวางต่อการพัฒนาระดับสติปัญญา ได้แก่

3 1. ปัจจัยด้านภาวะโภชนาการ 2. ปัจจัยจากตัวเด็ก 3
1. ปัจจัยด้านภาวะโภชนาการ 2. ปัจจัยจากตัวเด็ก 3. ปัจจัยด้านครอบครัว/การเลี้ยงดู/ สิ่งแวดล้อม

4 ระดับไอโอดีน - เด็กนักเรียนที่มีไอโอดีนในน้ำปัสสาวะมากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตรจะมีระดับคะแนน IQ ที่สูงกว่ากลุ่มเด็กนักเรียนที่มีระดับไอโอดีนในน้ำปัสสาวะต่ำกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร % ของนักเรียนที่มีระดับ IQ ต่ำ 70 คะแนน เป็นนักเรียนที่มีระดับไอโอดีนในน้ำปัสสาวะ ต่ำกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร  - ผู้ที่รับประทานเกลือไม่มีไอโอดีนและดื่มนมน้อยกว่า 1 ครั้งต่อวัน มีโอกาสที่ IQ จะอยู่ในระดับ ต่ำกว่าปกติ (Santiago-Fernandez P, 2004) - การเสริมไอโอดีนให้มารดาตั้งแต่ก่อนและขณะตั้งครรภ์และเสริมไอโอดีนให้เด็กหลังคลอดเด็ก จะมีโอกาสที่ระดับ IQ มากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับเสริมเลยประมาณ 12 คะแนน (Qian M, 2005) - หญิงตั้งครรภ์ที่ขาดไอโอดีน จะให้กำเนิดบุตรที่มีสติปัญญาต่ำกว่าปกติ - ในพื้นที่ที่ขาดไอโอดีนมาก เด็กนักเรียนจะมีสติปัญญาน้อยกว่าที่ควรจะเป็น จุด อัตราตาย ทารกจะมากกว่าปกติ ความสำเร็จในการศึกษาจะด้อยกว่าปกติชัดเจน (ข้อมูลจาก Unicef) ธาตุเหล็ก  กลุ่มเด็กที่มีภาวะโลหิตจางระยะแรกและได้รับการเสริมธาตุเหล็ก จะมีผลให้ระดับ IQ เด็กเพิ่มขึ้น เมื่ออายุมากกว่า 7 ขวบเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ได้รับ (Sachdev HPS, 2004)

5 ร่วมสร้าง

6 สถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย 2554  เด็กนักเรียนไทยทั่วประเทศมีคะแนนสติปัญญา (IQ) เฉลี่ยเท่ากับ 98.59 ซึ่งถือเป็นค่าระดับสติปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ค่อนไปทางต่ำกว่าค่ากลางของมาตรฐานสากลในยุคปัจจุบัน(IQ=100)

7

8 แผนที่ประเทศไทยแสดงผลการสำรวจระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย 2554
แผนที่ประเทศไทยแสดงผลการสำรวจระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย 2554 หมายเหตุ: การแบ่งเกณฑ์ด้วยค่า IQ = 100 ถือเป็นค่ากลางและเป็นค่าเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา ซึ่งเทียบได้กับค่ามาตรฐานสากลในการสร้างเกณฑ์มาตรฐานของการทดสอบสติปัญญา

9 การสำรวจสติปัญญาเด็กไทยเพื่อให้ได้ข้อมูลระดับประเทศระดับภาคและครอบคลุมถึงระดับจังหวัดจึงมีความสำคัญต่อการผลักดันให้มีการพัฒนาและส่งเสริมสติปัญญาเด็กไทยในแต่ละจังหวัดอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อให้แต่ละจังหวัดมีข้อมูลที่ชัดเจนและเชื่อถือได้นำไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจงและสามารถประเมินผล ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

10

11 1. นมแม่   ระยะเวลาการดื่มนมแม่  มีผลต่อระดับคะแนน IQ ที่สูงขึ้น เด็กที่ดื่มนมแม่นานกว่า 6 เดือนจะมีระดับคะแนน IQ เฉลี่ยสูงกว่าเด็กที่ดื่มน้อยกว่า 3 เดือน ประมาณ 6 คะแนน และสูงกว่าเด็ก ที่ไม่ดื่มนมแม่เลยประมาณ  9 คะแนน (Emend AM,2008)

12


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยที่มีผลต่อระดับสติปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google