งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พึ่งพระเจ้าด้วยมือ ที่ไม่ตก Seek God With Unfalling Hands.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พึ่งพระเจ้าด้วยมือ ที่ไม่ตก Seek God With Unfalling Hands."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พึ่งพระเจ้าด้วยมือ ที่ไม่ตก Seek God With Unfalling Hands

2 “ โมเสสยกมือขึ้นเมื่อไร อิสราเอลก็ ได้เปรียบเมื่อนั้น ท่านลดมือลง เมื่อไร พวกอามาเลขก็เป็นต่อเมื่อ นั้น ” ( อพยพ 17:11) “As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning, but whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning.” (Exodus 17:11)

3 1. มือที่ยกชู ( Lifting hands )

4 “ โมเสสยกมือขึ้นเมื่อไร อิสราเอลก็ ได้เปรียบเมื่อนั้น ท่านลดมือลง เมื่อไร พวกอามาเลขก็เป็นต่อเมื่อ นั้น ” ( อพยพ 17:11) “As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning, but whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning.” (Exodus 17:11)

5 “ แต่มือของโมเสส เมื่อยล้า...” ( อพยพ 17:12) “When Moses’ hands grew tired…” (Exodus 17:12)

6 “ แต่มือของโมเสส เมื่อยล้า เขาทั้งสอง ก็นำก้อนหินมาวางไว้ให้โมเสสท่านนั่ง อาโรนกับเฮอร์ก็ช่วยยกมือท่านขึ้นคนละ ข้าง มือของท่านก็ชูอยู่จนตะวันตกดิน ” ( อพยพ 17:12) “When Moses’ hands grew tired, they took a stone and put it under him and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up—one on one side, one on the other—so that his hands remained steady till sunset.” (Exodus 17:12)

7 2. มือที่สนับสนุน (Supporting Hands)

8 “ อาโรนกับเฮอร์ก็ช่วยยกมือท่านขึ้น คนละข้าง มือของท่านก็ชูอยู่จน ตะวันตกดิน ฝ่ายโยชูวาปราบอามา เลขกับประชาชนของ เขาพ่ายแพ้ไป ด้วยคมดาบ ” ( อพยพ 17:12-13) “Aaron and Hur held his hands up—one on one side, one on the other—so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword.” (Exodus 17:12-13)

9 3. มือที่ต่อสู้ ​ (Fighting hands)

10 “… ฝ่ายโยชูวาปราบอามาเลข กับประชาชนของ เขาพ่ายแพ้ ไปด้วยคมดาบ ” ( อพยพ 17:13) “…So Joshua overcame the Amalekite army with the sword.” (Exodus 17:13)


ดาวน์โหลด ppt พึ่งพระเจ้าด้วยมือ ที่ไม่ตก Seek God With Unfalling Hands.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google