งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถวายเป็นพุทธบูชา ( ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่ง การตรัสรู้ธรรม ) โครงการปฏิบัติธรรม โรงเรียนดีศรีตำบล ปี ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถวายเป็นพุทธบูชา ( ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่ง การตรัสรู้ธรรม ) โครงการปฏิบัติธรรม โรงเรียนดีศรีตำบล ปี ๒๕๕๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถวายเป็นพุทธบูชา ( ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่ง การตรัสรู้ธรรม ) โครงการปฏิบัติธรรม โรงเรียนดีศรีตำบล ปี ๒๕๕๕

2 หลักการและ เหตุผล เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางในการ หล่อหลอมนิสัยเด็ก โดยพัฒนานิสัยคุณธรรมพื้นฐาน ๔ ประการ ผ่าน๕ห้องชีวิต เพื่อร่วมมือกันกับคุณครูในการหล่อหลอม นิสัยเด็ก เพราะเด็กนักเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่ที่บ้าน เวลาที่โรงเรียนอย่างมากเพียงวันละ ๘ ชั่วโมง เวลาที่เหลืออยู่ที่บ้านและชุมชน ร. ร. อุดม ทรัพย์

3 วัตถุประสงค์ ๑.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรม ในโรงเรียนดี ศรีตำบล ๒.มีการมาร่วมกิจกรรมด้านศีลธรรมที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ๓.การจัดกิจกรรมเสริมในชุมชน บ้านกัลฯ

4 กลุ่มเป้าหมาย ครู, ผู้ปกครอง, หัวหน้าชุมชนเชิญชวนสมาชิก ในชุมชน มาร่วมกิจกรรม สถานที่ ใช้ห้องประชุมโรงเรียน วันและเวลา ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน

5 รูปแบบกิจกรรม การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม อย่างต่อเนื่อง ตลอดหลักสูตร ( ๑๒ ครั้ง ) – การทำวัตรสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา – การชมวิดีโอละครฟื้นฟูศีลธรรม – การฟังธรรมเทศนา มีเนื้อหาตาม หลักสูตร การปลูกฝังความดีพื้นฐาน ๔ ผ่าน กิจกรรม ๕ ห้องชีวิต ทาน ศีล ภาวนา กฎแห่งกรรม กิจกรรมพัฒนาศีลธรรมชุมชน ( ทิศ ๖ อบายมุข ๖ )

6 การดำเนินกิจกรรม การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรม – ใช้ห้องประชุมในโรงเรียน เป็น สถานที่ปฏิบัติธรรม – ตกแต่งสถานที่ เช่น การจัด วางโต๊ะหมู่บูชา – การจัดหาอุปกรณ์ เช่น เครื่อง ขยายเสียง อุปกรณ์สื่อโสต ร. ร. วัดพระยา สุเรนทร์

7 สื่อ ส่วนกลาง ( คณะอำนวยการฝ่ายพระ สังฆาธิการร่วมกับสพฐ.) จัดทำสื่อที่ใช้ใน การดำเนินกิจกรรม ในรูปแบบของ CD มี เนื้อหาตามหลักสูตร ครบทั้ง ๑๒ ครั้ง ตั้งแต่ การทำวัตร การนำนั่งสมาธิ การบรรยาย ธรรมเทศนา ละครฟื้นฟูศีลธรรม ตัวอย่าง ละครฟื้นฟูศีลธรรม ทองล้นหลัง ฟ้าเปลี่ยนสี แก้วกลาง ดอย

8 ระยะเวลาดำเนิน กิจกรรม ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละครั้ง ครั้งละประมาณ ๑ ชั่วโมงครึ่ง การกำหนดวันและเวลา ขึ้นกับความ เหมาะสม ของแต่ละโรงเรียน และชุมชน เช่น ช่วงเย็น ๑๗. ๐๐ - ๑๘. ๓๐ น. ของวันใดวันหนึ่ง ในสัปดาห์ เป็นต้น เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป

9 การติดตามประเมินผล มีสมุดบันทึกลงชื่อผู้มาร่วม กิจกรรม เพื่อใช้ในการพิจารณามอบของที่ ระลึก ท่านที่มาครบทั้ง ๑๒ ครั้ง จะได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อม ทั้งพระของขวัญ

10 ของที่ระลึกของการจัด กิจกรรม ใบประกาศนียบัตร จากสมเด็จพระมหา รัชมังคลาจารย์ฯ, เลขาธิการ กพฐ, อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบให้สำหรับ – โรงเรียน – คณะกรรมการพัฒนาศีลธรรมประจำ ตำบล ( คพศ.) – ผู้สนับสนุนโครงการ – ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบ ๑๒ ครั้ง

11 ประโยชน์ที่จะได้รับ เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาศีลธรรม ร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการพัฒนา ศีลธรรมประจำตำบล ครูแกนนำ และผู้ประสานงานการศึกษา การกระจายความรู้ในการพัฒนานิสัย ไปยัง ผู้ปกครองประชาชนทั่วไป นำไปใช้ในการพัฒนานิสัยลูกหลาน ตลอดจน เยาวชนในชุมชน ได้ผู้ปกครองต้นแบบ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา บ้าน / ครอบครัวต้นแบบ ร. ร. บ้าน เลโคะ

12 โครงการพัฒนาศีลธรรม อย่างยั่งยืน โครงการที่ ๑ เด็กดีศรีตำบล โครงการที่ ๒ ปฏิบัติธรรม โรงเรียนดีศรีตำบล ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการ ตรัสรู้ธรรม โครงการที่ ๓ บรรพชาสามเณร


ดาวน์โหลด ppt ถวายเป็นพุทธบูชา ( ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่ง การตรัสรู้ธรรม ) โครงการปฏิบัติธรรม โรงเรียนดีศรีตำบล ปี ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google