งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถวายเป็นพุทธบูชา (ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถวายเป็นพุทธบูชา (ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถวายเป็นพุทธบูชา (ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม)
โครงการปฏิบัติธรรม โรงเรียนดีศรีตำบล ปี ๒๕๕๕ ถวายเป็นพุทธบูชา (ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม)

2 หลักการและเหตุผล เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางในการหล่อหลอมนิสัยเด็ก
โดยพัฒนานิสัยคุณธรรมพื้นฐาน ๔ ประการ ผ่าน๕ห้องชีวิต เพื่อร่วมมือกันกับคุณครูในการหล่อหลอมนิสัยเด็ก เพราะเด็กนักเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่ที่บ้าน เวลาที่โรงเรียนอย่างมากเพียงวันละ ๘ ชั่วโมง เวลาที่เหลืออยู่ที่บ้านและชุมชน ร.ร.อุดมทรัพย์

3 วัตถุประสงค์ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรม ในโรงเรียนดีศรีตำบล
มีการมาร่วมกิจกรรมด้านศีลธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม การจัดกิจกรรมเสริมในชุมชน บ้านกัลฯ

4 กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ วันและเวลา
ครู, ผู้ปกครอง, หัวหน้าชุมชนเชิญชวนสมาชิก ในชุมชน มาร่วมกิจกรรม สถานที่ ใช้ห้องประชุมโรงเรียน วันและเวลา ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน

5 รูปแบบกิจกรรม การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม อย่างต่อเนื่อง ตลอดหลักสูตร (๑๒ ครั้ง) การทำวัตรสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา การชมวิดีโอละครฟื้นฟูศีลธรรม การฟังธรรมเทศนา มีเนื้อหาตามหลักสูตร การปลูกฝังความดีพื้นฐาน ๔ ผ่านกิจกรรม ๕ ห้องชีวิต ทาน ศีล ภาวนา กฎแห่งกรรม กิจกรรมพัฒนาศีลธรรมชุมชน (ทิศ ๖ อบายมุข ๖)

6 การดำเนินกิจกรรม การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรม
ใช้ห้องประชุมในโรงเรียน เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ตกแต่งสถานที่ เช่น การจัดวางโต๊ะหมู่บูชา การจัดหาอุปกรณ์ เช่น เครื่องขยายเสียง อุปกรณ์สื่อโสต ร.ร.วัดพระยาสุเรนทร์

7 สื่อ ส่วนกลาง (คณะอำนวยการฝ่ายพระสังฆาธิการร่วมกับสพฐ.) จัดทำสื่อที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม ในรูปแบบของ CD มีเนื้อหาตามหลักสูตร ครบทั้ง ๑๒ ครั้ง ตั้งแต่การทำวัตร การนำนั่งสมาธิ การบรรยายธรรมเทศนา ละครฟื้นฟูศีลธรรม ตัวอย่าง ละครฟื้นฟูศีลธรรม ทองล้นหลัง ฟ้าเปลี่ยนสี แก้วกลางดอย

8 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม
ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละครั้ง ครั้งละประมาณ ๑ ชั่วโมงครึ่ง การกำหนดวันและเวลา ขึ้นกับความเหมาะสม ของแต่ละโรงเรียนและชุมชน เช่น ช่วงเย็น ๑๗.๐๐-๑๘.๓๐ น. ของวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์ เป็นต้น เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป

9 การติดตามประเมินผล มีสมุดบันทึกลงชื่อผู้มาร่วมกิจกรรม เพื่อใช้ในการพิจารณามอบของที่ระลึก ท่านที่มาครบทั้ง ๑๒ ครั้ง จะได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งพระของขวัญ

10 ของที่ระลึกของการจัดกิจกรรม
ใบประกาศนียบัตร จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ฯ, เลขาธิการ กพฐ, อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบให้สำหรับ โรงเรียน คณะกรรมการพัฒนาศีลธรรมประจำตำบล(คพศ.) ผู้สนับสนุนโครงการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบ ๑๒ ครั้ง

11 ประโยชน์ที่จะได้รับ เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาศีลธรรม ร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการพัฒนาศีลธรรมประจำตำบล ครูแกนนำ และผู้ประสานงานการศึกษา การกระจายความรู้ในการพัฒนานิสัย ไปยังผู้ปกครองประชาชนทั่วไป นำไปใช้ในการพัฒนานิสัยลูกหลาน ตลอดจนเยาวชนในชุมชน ได้ผู้ปกครองต้นแบบ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบ้าน/ครอบครัวต้นแบบ ร.ร. บ้านเลโคะ

12 โครงการพัฒนาศีลธรรมอย่างยั่งยืน
โครงการที่ ๑ เด็กดีศรีตำบล โครงการที่ ๒ ปฏิบัติธรรมโรงเรียนดีศรีตำบล ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม โครงการที่ ๓ บรรพชาสามเณร


ดาวน์โหลด ppt ถวายเป็นพุทธบูชา (ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google