งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ จากสิทธิตามกฎหมาย ของคนพิการ ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ จากสิทธิตามกฎหมาย ของคนพิการ ไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ จากสิทธิตามกฎหมาย ของคนพิการ ไทย

2 1. การรักษาพยาบาล + สวัสดิการ 2. การศึกษา 3. การจ้างงาน 4. สิ่งอำนวยความสะดวก

3 กฎหมายจ้างงานคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

4 กฎหมายคนพิการ

5

6 ข้อแตกต่างของกฎหมาย พ.ร.บ.การฟื้นฟูฯ 2534 พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ 2550 1. ข้อยกเว้น มีบังคับเด็ดขาด 2. ใช้บังคับกับ เฉพาะเอกชนหน่วยงานรัฐด้วย 3. บทลงโทษ ไม่มี 1. ปรับห้าพัน 2. เสียดอกเบี้ย 3. อายัดทรัพย์ 4. ประกาศ 4. มาตรการ ทางเลือก ไม่มีให้สัมปทาน

7 การจ้างงานคน พิการ 2555 บังคับใช้ เมื่อ 2555 เป็นปีแรก ผู้เกี่ยวข้องยังไม่พร้อม มีการส่งเงินเข้ากองทุนจำนวน มาก ความต้องการจ้างคนพิการมี มาก

8 การปฏิบัติตามกฎหมาย จ้างคนพิการ มาตรา 33 ส่งเงินเข้ากองทุน มาตรา 34 จัดสัมปทาน มาตรา 35

9 ใ ห้นายจ้าง/หน่วยงานของรัฐ  รับคนพิการเข้าเป็นลูกจ้าง  ในอัตราส่วน 100 : 1  เพื่อให้คนพิการมีอาชีพมีงานทำ มาตรา 33

10 เหตุผลการใช้ระบบโควตา  สร้างความเสมอภาคในโอกาส/ความเท่า เทียมกันระหว่างคนพิการ VS คนทั่วไป  เชื่อว่านายจ้างที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป มีศักยภาพ/ช่วยเหลือคนพิการได้  การมีงานทำถือเป็นการให้โอกาสทาง สังคมอย่างดีที่สุดแก่คนพิการ  ในต่างประเทศกำหนดอัตราร้อยละ 2-7 ของแรงงานในบริษัท

11 ระบบโควตาในต่างประเทศ ประเทศอัตราส่วนการจ้างงานคนพิการ อิตาลี ลูกจ้าง 15-35 จ้าง 1 คน, 36-50 จ้าง 2 คน ลูกจ้าง > 50 คนขึ้นไป รับร้อยละ 7 ฝรั่งเศส ลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป รับร้อยละ 6 โปแลนด์ ลูกจ้าง 25 คนขึ้นไป รับร้อยละ 6 เยอรมัน ฮังการี ลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป รับร้อยละ 5 ออสเตรเลีย ลูกจ้าง 25 คนขึ้นไป รับร้อยละ 4 อาร์เจนตินา ออสเตรีย ลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป รับร้อยละ 4 อังกฤษ ลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป รับร้อยละ 3 ไทย ลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป รับร้อยละ 1

12 ผลการจ้างงานคนพิการ ของไทยปัจจุบัน

13

14 จำนวนคนพิการนายจ้างที่ต้องจ้าง ข้อมูล ณ ตุลาคม 2556 ปีที่ดำเนินการ คนพิการที่ต้องจ้าง (คน) ปี 2555 51,554 ปี 2556 53,733 จำนวนคนพิการ1,439,434

15

16 รายการ255425552556 นายจ้าง (แห่ง) 5,66512,79612,788 ปฏิบัติ (แห่ง ) (ร้อยละ) 3,467 (61.36) 8,589 (67.12) 8,684 (67.91) จ้างคนพิการ (คน) 5,36016,76819,483 สัมปทาน (สัญญา) 847372,853 ส่งเงิน (ล้านบาท) 2201,2521,615 ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติ ไม่ครบ (ร้อยละ) 38.6432.8832.09 ข้อมูลผลการจ้างงานคนพิการ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ค. 2556

17 ลำดับ ประเภทความพิการ25552556 1ทางการเห็น765823 2ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย3,1542,785 3ทางการเคลื่อนไหว/ทางร่างกาย8,8127,454 4ทางจิตใจ หรือพฤติกรรม225193 5ทางสติปัญญา361427 6ทางการเรียนรู้6535 7ทางออทิสติก รวมอยู่กับ จิตใจ 35 รวม13,38711,752 ประเภทความพิการที่ถูกจ้างงาน ปี 2556

18 ผลการจ้างงานคนพิการ

19 นายจ้างที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

20 การให้สัมปทาน ตามมาตรา 35

21  กลุ่มเป้าหมาย คือ คนพิการ หรือ ผู้ดูแลคนพิการ  ผู้ให้ คือ เจ้าของสถาน ประกอบการและหน่วยงานของรัฐ  ผู้ให้ความเห็นชอบ คือ กรมการ จัดหางาน/จัดหางานจังหวัด การให้สัมปทาน

22 วิธีการให้สัมปทาน 1. ให้สัมปทาน 2. จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ 3. จัดจ้างเหมาช่วงงาน 4. จ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ 5. ฝึกงาน 6. จัดให้มีอุปกรณ์/ สิ่งอำนวยความสะดวก 7. ล่ามภาษามือ 8. ให้ความช่วยเหลืออื่นใด

23 “การให้สัมปทาน”หมายความว่า การให้สิทธิ แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการครอบครอง หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเพื่อให้คน พิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์ใน การประกอบอาชีพ การให้สัมปทาน

24 “การจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ” หมายความว่า การจัดสถานที่บริเวณองค์กร หรือภายนอกองค์กรเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแล คนพิการได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การจัดสถานที่จำหน่าย สินค้าหรือบริการ

25

26 “การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมา บริการ” หมายความว่า การซื้อหรือการจ้าง เหมางานหรือจ้างเหมาบริการจากคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อประโยชน์ของ หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถาน ประกอบการแห่งนั้น โดยวิธีกรณีพิเศษ ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้าง เหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ

27 “การฝึกงาน” หมายความว่า การเพิ่ม ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ หรือการ ถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยีที่ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ การฝึกงาน

28 “การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก” หมายความว่า การจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องช่วยความ พิการ เทคโนโลยี หรือสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งที่ เคลื่อนที่ไม่ได้หรือเคลื่อนที่ได้ เพื่อให้คนพิการเข้าถึง และใช้ประโยชน์ด้านการประกอบอาชีพในอาคาร หรือสถานที่ของนายจ้างหรือสถานประกอบการ หรือ หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น และให้หมายความรวมถึง การดำเนินการในส่วนที่เป็นอาคารหรือสถานที่ สาธารณะหรือของบุคคลอื่นแต่เชื่อมโยงกับการ ทำงานของคนพิการในสถานประกอบการแห่งนั้น การจัดให้มีอุปกรณ์หรือ สิ่งอำนวยความสะดวก

29 การช่วยเหลืออื่นใด

30 1. การรักษาพยาบาล + สวัสดิการ 2. การศึกษา 3. การจ้างงาน 4. สิ่งอำนวยความสะดวก

31 1. การรักษาพยาบาล + สวัสดิการ

32 ประกาศกระทรวง สาธารณสุข 2552

33 สวัสดิการ 1บัตรคนพิการ 2เบี้ยความพิการ 3ผู้ช่วยคนพิการ 4ล่ามภาษามือ 5ปรับปรุงที่อยู่อาศัย 6ลดหย่อนค่าโดยสาร 7การเข้าถึงข้อมูลข่าสาร

34 2. การศึกษา

35 พรบ.การจัด การศึกษาสำหรับ คนพิการ พ.ศ. 2551

36 4. สิ่งอำนวยความ สะดวก

37 กฎกระทรวง 1. มหาดไทย 2. คมนาคม 3. พัฒนาสังคม


ดาวน์โหลด ppt การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ จากสิทธิตามกฎหมาย ของคนพิการ ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google