งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย กอง กำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย กอง กำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย กอง กำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 โดย

2

3 มาตรา 77 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 38 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท แต่ถ้าผู้นั้น เป็นผู้จัดการโรงแรมต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สอง พันถึงหนึ่งหมื่นบาท

4 บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ตาม พ. ร. บ. คนเข้าเมือง พ. ศ.2522 ( ฉบับที่ 5) พ. ศ.2541 ข้อ 14 กำหนดว่า ความผิดที่กำหนดโทษไว้ตาม มาตรา 77 แห่ง พ. ร. บ. คนเข้าเมือง 2522 ถ้าผู้กระทำความผิดเข้ามอบ ตัวเองหรือมาตามหมายเรียก ให้พนักงานสอบสวนหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ เปรียบเทียบปรับไม่ต่ำกว่า 800 บาท แต่ถ้าผู้กระทำความผิดถูกจับกุมมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ เปรียบเทียบปรับไม่ต่ำกว่า 1,600 บาท ถ้าผู้กระทำความผิดเป็นผู้จัดการโรงแรม เข้ามอบตัว หรือมาตามหมายเรียกให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท ถ้าถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พนักงานสอบสวนหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท

5 แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้า พักอาศัยสำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือ ผู้ครอบครอง เคหสถาน ( ตม.30) พร้อม บัญชีรายชื่อ สามารถ Download ได้ที่ www.immigration.go.th www.immigration.go.th

6

7 วิธีการแจ้ง 1. นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นมาแจ้ง ณ งานรับแจ้งที่พักอาศัย ( ตม.30) กก.2 บก. ตม.1 ศูนย์ราชการเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ( ตามวันและเวลาราชการ ) 2. แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน - กรอกแบบฟอร์ม ตม.30 - ส่งซองเปล่าขนาด 6.5*9 นิ้ว พร้อมติดแสตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซอง ถึงตัวท่านเอง ( สำหรับส่งใบรับแจ้งของเจ้าหน้าที่คืน ) - ส่งมาตามที่อยู่ในข้อ 1 3. แจ้งทางระบบอินเตอร์เน็ต www.immigration.go.th คลิกเลือก เมนูการแจ้งที่พักอาศัย

8 สถานที่ ติดต่อ งานรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพัก อาศัย กก.2 บก. ตม.1 ชั้น 2 อาคาร รัฐประศาสนภักดี โทร : 021417881 E-mail : hotel@immigration.go.th


ดาวน์โหลด ppt งานแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย กอง กำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google