งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม
มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) Foundation for Integrated Human Development Center: Jan 15, 2013

2 iHDC Who’s iHDC ? บุคลากร องค์กร Need -ต้องการพัฒนาตนเอง
-ต้องการเจริญเติบโต ในหน้าที่การงาน -ต้องการหางานทำ -ต้องการอื่น ๆ -มีความพร้อม/ความสามารภ -ต้องการช่วยเหลือสังคม องค์กร -ต้องการอยู่รอด -ต้องการเจริญเติบโต เพิ่งเริ่มต้น -ต้องการบุคลากร -ต้องการที่ปรึกษาฯ -มีปัญหาในด้านต่าง ๆ -มีความพร้อม/ความสามารถ

3 iHDC – Mission* ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน ให้มีการสร้างความเป็นเลิศ
โดยการพัฒนามนุษย์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และการสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนามนุษย์ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 3. ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรในสาขาวิชาชีพต่างๆ 4. จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์แก่องค์กรต่างๆ และบุคคล ทั่วไป 6. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับการพัฒนามนุษย์ 7. ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา 8. ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลเพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ 10. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง * ตามรายละเอียดที่ยื่นจดทะเบียนมูลนิธิ

4 VISION’s iHDC “เป็นองค์กรที่บูรณาการการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ภายในประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทย”

5 iHDC Framework Feedback บุคคล องค์กร วัตถุประสงค์
ผู้ประกอบการ ชุมชน ผู้บริหาร, หัวหน้างาน ภาครัฐ สถานศึกษา พนักงาน ผู้ว่างงาน นักศึกษา ประชาชน ทั่วไป องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ นักวิชาการ พันธกิจองค์กร, สถาบันนั้นๆ วัตถุประสงค์ ขององค์กร ชุมชน บุคคลนั้น ๆ Organized by iHDC - ร่วมเป็นสมาชิก - ร่วมทำ W/S เพื่อหาความต้องการที่แท้จริง ความต้องการที่แท้จริงเพื่อ เพิ่มความเข้มแข็งของธุรกิจ ยกระดับทักษะของผู้ประกอบการ, ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, พนักงาน ความอยู่รอดของผู้ประกอบการและพนักงาน / การมีงานทำ - พันธกิจขององค์กร ฯลฯ พันธกิจของมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) Mission’s iHDC วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ตัวอย่างโครงการ, กิจกรรม วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ -โครงการสำหรับการมีงานทำของผู้ว่างงาน -นัดพบแรงงาน โครงการพัฒนา ทักษะบริหารจัดการ ผู้ประกอบการ, ผู้บริหาร โครงการยกระดับทักษะการบริการของพนักงาน โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา Management Tools Networking Activities งบประมาณ สนับสนุน งบประมาณ / เสียค่าใช้จ่ายเข้าร่วม โครงการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนในสถานศึกษา โครงการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐ โครงการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรต่าง ๆ โครงการเตรียมความพร้อมของ ผู้จบการศึกษา Staff ร่วมจัดงาน Staff ร่วมจัดงาน ประเมินผลโครงการ, กิจกรรม Feedback

6 คณะกรรมการ iHDC องค์กรพันธมิตร iHDC สถานะสมาชิก iHDC - 2012 นิติบุคคล
1. ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธาน 2. ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก รองประธาน 3. นายกิตติ คัมภีระ รองประธาน 4. ดร.ธรรมชัย เชาว์ปรีชา รองประธาน 5. น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย รองประธาน 6. นายกิตติ คัมภีระ รองประธาน 7. นายธวัชชัย แสงห้าว รองประธาน 8. ดร.บันลือศักดิ์ ปุสสะรังสี กรรมการและเหรัญญิก 9. นายฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล กรรมการและที่ปรึกษา 10. นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล กรรมการและที่ปรึกษา 11. ดร.วีรชัย วงศ์บุญสิน กรรมการและที่ปรึกษา 12. รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล กรรมการและที่ปรึกษา 13. นางโสทรินทร์ โชคคติวัฒน์ กรรมการ 14. นายสยาม เศรษฐบุตร กรรมการ 15. นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล กรรมการ 16. นายพัฒนศักย์ ฮุ่นตระกูล กรรมการ 17. นายวิสูตร เทศสมบูรณ์ กรรมการ 18. นายกรพชร สุขเสริม กรรมการ 19. นายทำนอง ดาศรี กรรมการ 20. นายชนินท์ ธำรงวิทวัสพงค์ กรรมการ 21. ผศ.ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ กรรมการ 22. นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ กรรมการ 23. ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท กรรมการและเลขานุการ องค์กรพันธมิตร iHDC สภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม สมาคม e-Learning NECTEC เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย ภัทราวดีเธียเตอร์ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ สถาบันภูมิปัญญาไทย กาญจนบุรี บริษัทไดนามิกแอนด์แอพพลิเคเบิลโซลูชั่น Asia Airport Hotel Bird Eye View Tour Co., Ltd. สมาคมมัคคุเทศน์อาชีพ Well Management & Solution V. Development Co., Ltd. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Thailand International Development Cooperation Agency (TICA) Councilors Permanent Mission of Thailand to The United Nation office, Geneva etc. สถานะสมาชิก iHDC นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 8 องค์กร 43 ราย

7 iHDC Activities (2008-2010) Events Organized by Pictures 2010
International Conference on GMS Tourism (At Hau-Hin, Prachuapkhirikhan, Thailand) Foundation for International Human Resource Development, iHDC 2009 “Insight Strategy for neo marketing for SMEs Hotels” Seminar Foundation for International Human Resource Development, e-Learning , TMA, Asia Airport Hotel, iHDC Human Resource Development for Laos’ Tourism Sector, Lao P.D.R Foundation for International Human Resource Development, TMA ,iHDC 2008 “Human Resources …….survival for SMEs Hotels” Seminar Thai Chamber of Commerce, Foundation for International Human Resource Development, TMA ,iHDC

8 Strategic Formulation Part

9 SWOT Analysis Strengths Weaknesses Opportunities Threats
มีเครือข่ายหลาย Segment เครือข่ายมีความรู้ ความสามารถ คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องพร้อม ช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน Weaknesses iHDC เพิ่งเริ่มก่อตั้ง ยังไม่มีกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีเงินทุนสนับสนุน ขาดการบูรณาการองค์ความรู้ภายใน Opportunities องค์กรและบุคลากรภายในประเทศยังต้องการการช่วยเหลือ AEC ทำให้องค์กรและคนไทยต้องเตรียมความพร้อม องค์กรระหว่างประเทศ และภาครัฐมีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์ การพัฒนาทุนมนุษย์โดยทั่วไปไม่มีคุณภาพ Threats มีคู่แข่งที่เป็นองค์กรฝึกอบรมมากมายทั้งจากภายในและต่างประเทศ SME ไม่สนใจการพัฒนาทุนมนุษย์ ภาครัฐไม่สนใจพัฒนามนุษย์อย่างเป็นระบบและจริงจัง

10 Stakeholder Analysis ผู้รับ ประโยชน์ที่จะได้รับ/Need
ข้อจำกัดที่ต้องลงทุน ผู้ประกอบการ อยู่รอด,เข้มแข็ง,เติบโต เวลา,งบประมาณ พนักงาน เก่งงาน,เก่งคน,เติบโตในสายอาชีพ เวลา, ค่าใช้จ่าย นักศึกษา/ผู้ว่างงาน เสริมศักยภาพ เตรียมพร้อมสู่การเข้าทำงาน ประชาชน/สังคม มีความรู้, ข้อมูล, ข่าวสาร,ความเป็นอยู่ดีขึ้น องคกร/ชุมชน เข้มแข็ง,บรรลุพันธกิจองค์กร เวลา, ค่าใช้จ่าย,บุคลากร ผู้ให้ ประโยชน์ที่จะได้รับ/Need ข้อจำกัดที่ต้องลงทุน ผู้ประกอบการ ชื่อเสียง,ช่วยเหลือสังคม เวลา,งบประมาณ ผู้บริหาร/พนักงานที่มีศักยภาพ ชื่อเสียง,ช่วยเหลือสังคม, อาชีพเสริม เวลา นักวิชาการ/วิทยากร ชื่อเสียง,ช่วยเหลือสังคม, รายได้ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ ชื่อเสียง,ช่วยเหลือสังคม,บรรลุพันธกิจองค์กร เวลา,งบประมาณ,บุคลากร

11 ถอดรหัส iHDC VISION “เป็นองค์กรที่บูรณาการการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ภายในประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทย” 4M Man Material Method Money -รวบรวม -ประสานงาน -สร้างค่านิยมร่วม โดยใช้การบริหารจัดการ -ผู้ประกอบการ -ผู้บริหาร -พนักงาน -นักศึกษา -ผู้ว่างงาน -ประชาชน -เข้มแข็ง -เจริญเติบโต -ศักยภาพสูงขึ้น -มีงานทำ -ความเป็นอยู่ดีขึ้น

12 Strategy - iHDC ยุทธศาสตร์ 3 พ
พัฒนาเครือข่าย ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อรวบรวมบุคลากรที่มีความพร้อม และวิธีการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ พัฒนาความรู้ และทักษะให้กับทุนมนุษย์ ทั้งด้านการบริหารจัดการ เสริมสร้างภาวะผู้นำ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพ เพื่อให้มีความพร้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในโลกปัจจุบันและอนาคต พัฒนาองค์กร iHDC ให้ทีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี เพื่อผลักดันให้บรรลุพันธกิจของ iHDC

13 Action Plan 2013-2015 Action Plan Guideline Activities
Person in Charge Budget Timeline KPI แผนพัฒนาเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง - CEO, Top Executive - Manager, Leader - Expertise - องค์กรที่เข้มแข็ง - องค์กรที่มีพันธกิจ/ งบประมาณสนับสนุน หนังสือเชิญ Website, Facebook ขอเข้าพบและนำเสนอ กิจกรรม Event เปิดตัว iHDC ประสานงานกับองค์กรที่มีพันธกิจพัฒนาทุนมนุษย์ Etc. Q1-2013 จำนวนเครือข่ายที่ครบทุกกระบวนด้านการบริหารจัดการในธุรกิจที่เรา Focus 2. แผนพัฒนา สรรหาสมาชิก - ผู้ประกอบการ - ผู้บริหาร, พนักงาน - นักศึกษา, ผู้ว่างงาน - ประชาชน, ชุมชน - องค์กรต่าง ๆ เข้าสู่สถานศึกษา จำนวนสมาชิก ในแต่ละระดับ, ประเภท ในธุรกิจที่เรา Focus 3. แผนพัฒนาโครงการ เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ และหารายได้ - Executive Focus Group - แผนการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และ เสริมสร้างภาพลักษณ์ iHDC Focus Group Meeting Website Survey จัดกิจกรรม Event, Site Visit เพื่อหารายได้ Q1-Q2 2013 -จำนวน Need -จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม -รายได้ 4. แผนพัฒนาองค์กร iHDC Office Admin หาเครือข่ายมาช่วยปฏิบัติงาน ใช้บุคลากรในองค์กรพันธมิตร ช่วยทำงานในช่วงเริ่มต้น (2013) 2013 -บุคลากร โครงการต่าง ๆ ที่จัด

14 ธุรกิจที่ iHDC จะ Focus ??

15


ดาวน์โหลด ppt มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google