งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนา มนุษย์ ( ศบม.) Foundation for Integrated Human Development Center: www.thaiihdc.org Jan 15, 2013 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนา มนุษย์ ( ศบม.) Foundation for Integrated Human Development Center: www.thaiihdc.org Jan 15, 2013 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนา มนุษย์ ( ศบม.) Foundation for Integrated Human Development Center: www.thaiihdc.org Jan 15, 2013 1

2 Who’s iHDC ? บุคลากร iHDC Need - ต้องการพัฒนา ตนเอง - ต้องการ เจริญเติบโต ในหน้าที่การงาน - ต้องการหางานทำ - ต้องการอื่น ๆ บุคลากร - มีความพร้อม / ความสามารภ - ต้องการช่วยเหลือ สังคม องค์กร Need - ต้องการอยู่รอด - ต้องการเจริญเติบโต เพิ่งเริ่มต้น - ต้องการบุคลากร - ต้องการที่ปรึกษาฯ - มีปัญหาในด้านต่าง ๆ - มีความพร้อม / ความสามารถ - ต้องการช่วยเหลือ สังคม องค์กร 2

3 iHDC – Mission * 1.ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน ให้มีการสร้างความเป็นเลิศ โดยการพัฒนามนุษย์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 2.เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และการสร้างความ ร่วมมือเพื่อการพัฒนามนุษย์ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 3. ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรในสาขาวิชาชีพต่างๆ 4. จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 5.ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์แก่องค์กรต่างๆ และบุคคล ทั่วไป 6. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับการพัฒนามนุษย์ 7. ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา 8. ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ 9.ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลเพื่อการกุศลและองค์การ สาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ 10. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง * ตามรายละเอียดที่ยื่นจดทะเบียนมูลนิธิ 3

4 VISION’s iHDC “เป็นองค์กรที่บูรณาการการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ภายในประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทย” 4

5 พันธกิจองค์กร, สถาบันนั้นๆ วัตถุประสงค์ ขององค์กร ชุมชน บุคคลนั้น ๆ ความต้องการที่แท้จริงเพื่อ - เพิ่มความเข้มแข็งของธุรกิจ - ยกระดับทักษะของผู้ประกอบการ, ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, พนักงาน - ความอยู่รอดของผู้ประกอบการและพนักงาน / การมีงานทำ - พันธกิจขององค์กร ฯลฯ พันธกิจของมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ( ศบม.) Mission’s iHDC ประเมินผลโครงการ, กิจกรรม Feedback โครงการพัฒนา ทักษะบริหาร จัดการ ผู้ประกอบการ, ผู้บริหาร โครงการ ยกระดับทักษะ การบริการของ พนักงาน โครงการวิจัยเพื่อ พัฒนา Management Tools Networkin g Activities - โครงการสำหรับ การมีงานทำของ ผู้ว่างงาน - นัดพบแรงงาน โครงการเตรียม ความพร้อมของ ผู้ จบการศึกษา โครงการพัฒนา หลักสูตร การเรียนการสอนใน สถานศึกษา โครงการอื่น ๆ เพื่อ สนับสนุนพันธกิจของ หน่วยงานภาครัฐ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ งบประมาณ สนับสนุน Staff ร่วม จัดงาน ภาครัฐ สถานศึกษา องค์กร เอกชน องค์กรอิสระ ผู้ ประกอบการ ผู้บริหาร, หัวหน้า งาน พนักงาน ผู้ ว่างงาน นักศึกษา ประชาชน ทั่วไป ชุมชน iHDC Frame work นักวิชาการ องค์กร บุคคล โครงการให้ คำปรึกษาเพื่อ พัฒนาองค์กรต่าง ๆ ตัวอย่างโครงการ, กิจกรรม Organized by iHDC - ร่วมเป็นสมาชิก - ร่วมทำ W/S เพื่อหาความต้องการที่ แท้จริง Staff ร่วมจัดงาน งบประมาณ / เสียค่าใช้จ่ายเข้าร่วม วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 5

6 คณะกรรมการ iHDC 1. ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธาน 2. ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก รองประธาน 3. นายกิตติ คัมภีระ รองประธาน 4. ดร.ธรรมชัย เชาว์ปรีชา รองประธาน 5. น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย รองประธาน 6. นายกิตติ คัมภีระ รองประธาน 7. นายธวัชชัย แสงห้าว รองประธาน 8. ดร.บันลือศักดิ์ ปุสสะรังสี กรรมการและเหรัญญิก 9. นายฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล กรรมการและที่ปรึกษา 10. นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล กรรมการและที่ปรึกษา 11. ดร.วีรชัย วงศ์บุญสิน กรรมการและที่ปรึกษา 12. รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล กรรมการและที่ปรึกษา 13. นางโสทรินทร์ โชคคติวัฒน์ กรรมการ 14. นายสยาม เศรษฐบุตร กรรมการ 15. นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล กรรมการ 16. นายพัฒนศักย์ ฮุ่นตระกูล กรรมการ 17. นายวิสูตร เทศสมบูรณ์ กรรมการ 18. นายกรพชร สุขเสริม กรรมการ 19. นายทำนอง ดาศรี กรรมการ 20. นายชนินท์ ธำรงวิทวัสพงค์ กรรมการ 21. ผศ.ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ กรรมการ 22. นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ กรรมการ 23. ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท กรรมการและเลขานุการ 6 สภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม สมาคม e-Learning NECTEC เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย ภัทราวดีเธียเตอร์ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ สถาบันภูมิปัญญาไทย กาญจนบุรี บริษัทไดนามิกแอนด์แอพพลิเคเบิลโซลูชั่น Asia Airport Hotel Bird Eye View Tour Co., Ltd. สมาคมมัคคุเทศน์อาชีพ Well Management & Solution V. Development Co., Ltd. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Thailand International Development Cooperation Agency (TICA) Councilors Permanent Mission of Thailand to The United Nation office, Geneva etc. องค์กรพันธมิตร iHDC นิติบุคคลบุคคลธรรมดา 8 องค์กร43 ราย สถานะสมาชิก iHDC - 2012

7 iHDC Activities (2008-2010) EventsOrganized byPictures 2010 International Conference on GMS Tourism (At Hau-Hin, Prachuapkhirikhan, Thailand) Foundation for International Human Resource Development, iHDC 2009 “Insight Strategy for neo marketing for SMEs Hotels” Seminar Foundation for International Human Resource Development, e- Learning, TMA, Asia Airport Hotel, iHDC 2009 Human Resource Development for Laos’ Tourism Sector, Lao P.D.R Foundation for International Human Resource Development, TMA,iHDC 2008 “Human Resources …….survival for SMEs Hotels” Seminar Thai Chamber of Commerce, Foundation for International Human Resource Development, TMA,iHDC 7

8 8 Strategic Formulation Part

9 SWOT Analysis Strengths 1.มีเครือข่ายหลาย Segment 2.เครือข่ายมีความรู้ ความสามารถ 3.คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องพร้อม ช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน Weaknesses 1.iHDC เพิ่งเริ่มก่อตั้ง 2.ยังไม่มีกระบวนการบริหารจัดการภายใน องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 3.ไม่มีเงินทุนสนับสนุน 4.ขาดการบูรณาการองค์ความรู้ภายใน Opportunities 1.องค์กรและบุคลากรภายในประเทศยังต้องการ การช่วยเหลือ 2.AEC ทำให้องค์กรและคนไทยต้องเตรียมความ พร้อม 3.องค์กรระหว่างประเทศ และภาครัฐมี งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์ 4.การพัฒนาทุนมนุษย์โดยทั่วไปไม่มีคุณภาพ Threats 1.มีคู่แข่งที่เป็นองค์กรฝึกอบรมมากมายทั้งจาก ภายในและต่างประเทศ 2.SME ไม่สนใจการพัฒนาทุนมนุษย์ 3.ภาครัฐไม่สนใจพัฒนามนุษย์อย่างเป็นระบบ และจริงจัง 9

10 Stakeholder Analysis ผู้รับประโยชน์ที่จะได้รับ/Needข้อจำกัดที่ต้องลงทุน ผู้ประกอบการอยู่รอด,เข้มแข็ง,เติบโตเวลา,งบประมาณ พนักงานเก่งงาน,เก่งคน,เติบโตในสายอาชีพเวลา, ค่าใช้จ่าย นักศึกษา/ผู้ว่างงานเสริมศักยภาพ เตรียมพร้อมสู่การเข้าทำงานเวลา, ค่าใช้จ่าย ประชาชน/สังคมมีความรู้, ข้อมูล, ข่าวสาร,ความเป็นอยู่ดีขึ้นเวลา, ค่าใช้จ่าย องคกร/ชุมชนเข้มแข็ง,บรรลุพันธกิจองค์กรเวลา, ค่าใช้จ่าย,บุคลากร 10 ผู้ให้ประโยชน์ที่จะได้รับ/Needข้อจำกัดที่ต้องลงทุน ผู้ประกอบการชื่อเสียง,ช่วยเหลือสังคมเวลา,งบประมาณ ผู้บริหาร/พนักงานที่มีศักยภาพชื่อเสียง,ช่วยเหลือสังคม, อาชีพเสริม เวลา นักวิชาการ/วิทยากรชื่อเสียง,ช่วยเหลือสังคม, รายได้เวลา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ ชื่อเสียง,ช่วยเหลือสังคม,บรรลุ พันธกิจองค์กร เวลา,งบประมาณ,บุคลากร

11 ถอดรหัส iHDC VISION 11 “เป็นองค์กรที่บูรณาการการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ภายในประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทย” -รวบรวม -ประสานงาน -สร้างค่านิยมร่วม โดยใช้การบริหาร จัดการ 4M Man Material Method Money -ผู้ประกอบการ -ผู้บริหาร -พนักงาน -นักศึกษา -ผู้ว่างงาน -ประชาชน -เข้มแข็ง -เจริญเติบโต -ศักยภาพสูงขึ้น -มีงานทำ -ความเป็นอยู่ดีขึ้น

12 Strategy - iHDC 12 1.พัฒนาเครือข่าย ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อรวบรวมบุคลากรที่มีความ พร้อม และวิธีการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมการพัฒนาทุน มนุษย์ 2.พัฒนาความรู้ และทักษะให้กับทุนมนุษย์ ทั้งด้านการบริหารจัดการ เสริมสร้างภาวะผู้นำ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตาม สายวิชาชีพ เพื่อให้มีความพร้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ใน โลกปัจจุบันและอนาคต 3.พัฒนาองค์กร iHDC ให้ทีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี เพื่อผลักดันให้บรรลุพันธกิจของ iHDC ยุทธศาสตร์ 3 พ

13 Action Plan 2013-2015 Action PlanGuideline ActivitiesPerson in Charge BudgetTimelineKPI 1.แผนพัฒนาเครือข่าย เพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็ง - CEO, Top Executive - Manager, Leader - Expertise - องค์กรที่เข้มแข็ง - องค์กรที่มีพันธกิจ/ งบประมาณสนับสนุน -หนังสือเชิญ -Website, Facebook -ขอเข้าพบและนำเสนอ -กิจกรรม Event เปิดตัว iHDC -ประสานงานกับองค์กรที่มีพันธ กิจพัฒนาทุนมนุษย์ -Etc. Q1-2013จำนวนเครือข่าย ที่ครบทุก กระบวนด้านการ บริหารจัดการใน ธุรกิจที่เรา Focus 2. แผนพัฒนา สรรหาสมาชิก - ผู้ประกอบการ - ผู้บริหาร, พนักงาน - นักศึกษา, ผู้ว่างงาน - ประชาชน, ชุมชน - องค์กรต่าง ๆ -หนังสือเชิญ -Website, Facebook -ขอเข้าพบและนำเสนอ -เข้าสู่สถานศึกษา -กิจกรรม Event เปิดตัว iHDC -ประสานงานกับองค์กรที่มีพันธ กิจพัฒนาทุนมนุษย์ -Etc. Q1-2013จำนวนสมาชิก ในแต่ละระดับ, ประเภท ในธุรกิจ ที่เรา Focus 3. แผนพัฒนาโครงการ เพื่อ พัฒนาทุนมนุษย์ และหารายได้ - Executive Focus Group - แผนการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และ เสริมสร้างภาพลักษณ์ iHDC -Focus Group Meeting -Website Survey -จัดกิจกรรม Event, Site Visit เพื่อหารายได้ Q1-Q2 2013 -จำนวน Need -จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม -รายได้ 4. แผนพัฒนาองค์กร iHDC -Office Admin -หาเครือข่ายมาช่วย ปฏิบัติงาน -ใช้บุคลากรในองค์กรพันธมิตร ช่วยทำงานในช่วงเริ่มต้น (2013) 2013-บุคลากร -จำนวน โครงการต่าง ๆ ที่จัด 13

14 ธุรกิจที่ iHDC จะ Focus ?? 14

15 www.thaiihdc.org 15


ดาวน์โหลด ppt มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนา มนุษย์ ( ศบม.) Foundation for Integrated Human Development Center: www.thaiihdc.org Jan 15, 2013 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google