งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย แนวทางดำเนินงาน ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด เป้าหมาย แนวทางดำเนินงาน ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัด เป้าหมาย แนวทางดำเนินงาน ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2553 เภสัชกรหญิง จารุรัตน์ พัฒน์ทอง ผู้ประสานกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 26 ตุลาคม 2552

2 ขอบเขตของงาน งาน กรม 1. การควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์
และสถานประกอบการด้านสุขภาพ - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2. งานพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก - กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3. งานตามกฎหมายบุหรี่สุรา - กรมควบคุมโรค 4. การจัดซื้อยาร่วม - สำนักงานปลัดกระทรวง สธ 2 2

3 งานคุ้มครองผู้บริโภค
การควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์ และสถานประกอบการด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3 3

4 ร้อยละ 75 ของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพได้มาตรฐาน
งาน/กิจกรรม เป้าหมาย 1. ตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP ทุกแห่ง 2. ตรวจสถานประกอบการด้านยาทุกประเภท (เกณฑ์ 5ส หรือ GMP) 3. ตรวจสถานพยาบาล (ประเภทไม่มีเตียงฯ) 4. ตรวจสถานที่จำหน่ายเครื่องสำอาง อำเภอละไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 5. ร่วมทีมตรวจของจังหวัดกรณีการขออนุญาตรายใหม่หรือกรณีพิเศษ (ทุกประเภท) ทุกครั้ง 6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผ่านมาตรฐานสถานที่และผลิตภัณฑ์ 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4

5 ร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์
ตามแผนฯ ประจำปี งาน/กิจกรรม เป้าหมาย 1. เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ตามแผนเก็บตัวอย่างประจำปี ร้อยละ 100 2. เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งตรวจวิเคราะห์ *** เก็บตัวอย่างส่งให้ สสจ 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 5

6 ร้อยละ 100 ของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริการสุขภาพได้รับการดำเนินการ งาน เป้าหมาย 1. ตรวจกรณีร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ในเขตพื้นที่ (รวมทั้งร่วมตรวจกับทีมจังหวัด) ทุกครั้ง 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 6

7 ร้อยละ 95 ของอาหารจากแหล่งจำหน่ายมีความปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 5 ชนิด
งาน เป้าหมาย 1. ตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารจาก แหล่งจำหน่ายด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ตลาดสด ร้าน CFGT ร้านขายของฝาก ร้านขายของชำในชุมชน *** ยกเลิกตลาดเปิดท้ายและตลาดนัด 7 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 7

8 การพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 8 8

9 งาน เป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนางานบริการด้านการแพทย์แผนไทย
ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการรักษาและฟื้นฟูได้รับบริการการแผนแผนไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ร้อยละของมูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการทั้งหมดในเครือข่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 (ยกเว้นเมืองและหัวหิน ร้อยละ 1) งาน เป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนางานบริการด้านการแพทย์แผนไทย 1.1 การให้บริการรักษาและฟื้นฟู 1.2 การใช้ยาสมุนไพร ร้อยละ 10 ร้อยละ 3 (เมืองและหัวหิน ร้อยละ 1) 9 9

10 การดำเนินงานตามกฎหมายบุหรี่สุรา
10 10

11 การดำเนินงานเกี่ยวกับลดการบริโภคบุหรี่และสุรา
เป้าหมาย 1. การจัดเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ (สถานที่ราชการ ปั้มน้ำมัน สถานบริการสาธารณสุข สวนสาธารณะ ร้านอาหาร CFGT) ร้อยละ 90 2. การประชาสัมพันธ์ในสถานที่จำหน่าย (ร้านขายของชำ) ร้อยละ 80 3. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานอื่นๆ 3.1 การประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ 3.2 การดำเนินงานในพื้นที่ 3.3 การนำเสนอผลงานในการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 ครั้ง มีหน่วยงานอื่นร่วมดำเนินการ 1 ครั้ง 11 11

12 การจัดซื้อยาร่วม 12 12

13 มูลค่าการจัดซื้อยาร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าการจัดซื้อยาในปี 52
มูลค่าการจัดซื้อยาองค์การเภสัชกรรมเทียบจากมูลค่าการจัดซื้อยาในปี 52 งาน เป้าหมาย ซื้อยาร่วม (ระดับเขต + ระดับจังหวัด) ร้อยละ 25 2. ซื้อยาองค์การเภสัชกรรม รพศ/รพท. ร้อยละ 8 รพช. ร้อยละ 35 13 13

14 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
การประกวดผลงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระดับอำเภอ 14 14

15 ผลการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ
เป้าหมาย ผลงานตามแผนงานปกติ - การมอบหมายผู้รับผิดชอบงานชัดเจน - ความถูกต้องและทันเวลาของระบบรายงาน ร้อยละ 50 ผลงานเด่นที่ส่งประกวด - ความเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ - ประโยชน์ที่ได้รับ - วิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ *** มีรางวัล 3 ลำดับแรก 15 15

16 แผนพัฒนางาน คบส. ของ สสจ.
พัฒนาระบบงานการออกใบอนุญาตฯ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด One Stop Service Center (ปี 54 มีแผนประเมินระบบงานให้ข้อมูลการอนุญาตของระดับอำเภอ)

17 ขอขอบคุณเครือข่ายปฏิบัติงาน คบส. ระดับอำเภอทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด เป้าหมาย แนวทางดำเนินงาน ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google