งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เภสัชกรหญิง จารุรัตน์ พัฒน์ ทอง ผู้ประสานกลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภค สสจ. ประจวบคีรีขันธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แนวทาง ดำเนินงาน ของกลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เภสัชกรหญิง จารุรัตน์ พัฒน์ ทอง ผู้ประสานกลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภค สสจ. ประจวบคีรีขันธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แนวทาง ดำเนินงาน ของกลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เภสัชกรหญิง จารุรัตน์ พัฒน์ ทอง ผู้ประสานกลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภค สสจ. ประจวบคีรีขันธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แนวทาง ดำเนินงาน ของกลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภค สสจ. ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2553 26 ตุลาคม 2552

2 2ขอบเขตของงานงานกรม 1. การควบคุมกำกับ ผลิตภัณฑ์ และสถานประกอบการ ด้านสุขภาพ - สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและ ยา - กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ 2. งานพัฒนาการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก - กรมพัฒนาการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก 3. งานตามกฎหมายบุหรี่ สุรา - กรมควบคุมโรค 4. การจัดซื้อยาร่วม - สำนักงานปลัดกระทรวง สธ

3 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์ และสถานประกอบการด้านสุขภาพ งานคุ้มครอง ผู้บริโภค

4 4 ร้อยละ 75 ของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพได้มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา งาน / กิจกรรม เป้าหมาย 1. ตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP ทุกแห่ง 2. ตรวจสถานประกอบการด้านยาทุกประเภท ( เกณฑ์ 5 ส หรือ GMP) ทุกแห่ง 3. ตรวจสถานพยาบาล ( ประเภทไม่มีเตียงฯ ) ทุกแห่ง 4. ตรวจสถานที่จำหน่ายเครื่องสำอางอำเภอละไม่ น้อยกว่า 10 แห่ง 5. ร่วมทีมตรวจของจังหวัดกรณีการขอ อนุญาตรายใหม่หรือกรณีพิเศษ ( ทุก ประเภท ) ทุกครั้ง 6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านมาตรฐานสถานที่และผลิตภัณฑ์ ทุกแห่ง

5 5 ร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ ตามแผนฯ ประจำปี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา งาน / กิจกรรม เป้าห มาย 1. เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ตามแผนเก็บ ตัวอย่างประจำปี ร้อยละ 100 2. เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนส่งตรวจวิเคราะห์ ร้อยละ 100 *** เก็บตัวอย่างส่งให้ สสจ

6 6 ร้อยละ 100 ของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพได้รับการดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา งานเป้าหม าย 1. ตรวจกรณีร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพ ในเขตพื้นที่ ( รวมทั้ง ร่วมตรวจกับทีมจังหวัด ) ทุกครั้ง

7 7 ร้อยละ 95 ของอาหารจากแหล่งจำหน่ายมีความปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 5 ชนิด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา งานเป้าหมาย 1. ตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนใน อาหารจาก แหล่ง จำหน่ายด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ตลาดสด ร้าน CFGT ร้านขายของฝาก ร้านขายของชำใน ชุมชน *** ยกเลิกตลาดเปิดท้ายและตลาดนัด

8 8 การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก...............

9 9 ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการรักษาและฟื้นฟูได้รับบริการการแผนแผนไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ร้อยละของมูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการทั้งหมดในเครือข่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ( ยกเว้นเมืองและหัวหิน ร้อยละ 1) งานเป้าหมาย 1. ส่งเสริมและพัฒนางานบริการด้าน การแพทย์แผนไทย 1.1 การให้บริการรักษาและฟื้นฟู 1.2 การใช้ยาสมุนไพร ร้อยละ 10 ร้อยละ 3 ( เมืองและหัว หิน ร้อยละ 1)

10 10 การดำเนินงานตามกฎหมายบุหรี่สุรา

11 11 การดำเนินงานเกี่ยวกับลดการบริโภคบุหรี่และสุรางานเป้าหมาย 1. การจัดเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่ สาธารณะ ( สถานที่ราชการ ปั้มน้ำมัน สถานบริการสาธารณสุข สวนสาธารณะ ร้านอาหาร CFGT) ร้อยละ 90 2. การประชาสัมพันธ์ในสถานที่จำหน่าย ( ร้านขายของชำ ) ร้อยละ 80 3. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานอื่นๆ 3.1 การประชุมคณะกรรมการระดับ อำเภอ 3.2 การดำเนินงานในพื้นที่ 3.3 การนำเสนอผลงานในการประชุม คณะกรรมการระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 ครั้ง มีหน่วยงาน อื่นร่วม ดำเนินการ 1 ครั้ง

12 12 การจัดซื้อยาร่วม

13 13 มูลค่าการจัดซื้อยาร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าการจัดซื้อยาในปี 52 มูลค่าการจัดซื้อยาองค์การเภสัชกรรมเทียบจากมูลค่าการจัดซื้อยาในปี 52งานเป้าหมาย 1. ซื้อยาร่วม ( ระดับเขต + ระดับจังหวัด ) ร้อยละ 25 2. ซื้อยาองค์การเภสัชกรรมรพศ / รพท. ร้อยละ 8 รพช. ร้อยละ 35

14 14 การประกวดผลงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ

15 15 ผลการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภองานเป้าหมาย 1. ผลงานตามแผนงานปกติ - การมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน ชัดเจน - ความถูกต้องและทันเวลาของระบบ รายงาน ร้อยละ 50 2. ผลงานเด่นที่ส่งประกวด - ความเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ - ประโยชน์ที่ได้รับ - วิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 50 *** มีรางวัล 3 ลำดับแรก

16 แผนพัฒนางาน คบส. ของ สสจ. พัฒนาระบบงานการออกใบอนุญาตฯ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด One Stop Service Center ( ปี 54 มีแผนประเมินระบบงานให้ข้อมูลการ อนุญาตของระดับอำเภอ )

17 ขอขอบคุณ เครือข่าย ปฏิบัติงาน คบส. ระดับอำเภอทุก ท่าน


ดาวน์โหลด ppt 1 เภสัชกรหญิง จารุรัตน์ พัฒน์ ทอง ผู้ประสานกลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภค สสจ. ประจวบคีรีขันธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แนวทาง ดำเนินงาน ของกลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google